Mönster lär barnen matte

Kotte”Urskilja och undersöka. Sortera, jämföra, upprepa. Att leta och upptäcka mönster är ett sätt att närma sig algebra för barn i förskolan och i förskoleklassen.”

(Citat från https://forskolan.se/monster-lar-barnen-matte/)

Genom att ta ned matematik till det vardagliga och hitta monster I omgivningen kan vi hjälpa barnen att förstå matematikens grunder. Läs mer…

Kreativ NO

”Här hittar du tips till din NO-, matte- och teknik-undervisning.”

”Redan under min första termin som lärare på låg och mellanstadiet slogs jag av hur lite undervisning som bedrevs i vissa av NO-ämnena. Speciellt osynliga var fysiken och kemin. Eftersom jag var intresserad av dessa ämnen började jag tidigt med att försöka hitta former för en konkret och kreativ NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Mycket kom det att handla om att utveckla enkla tankeväckande experiment med enkel utrustning.”

Länk: http://hanper.se/

Naturvetenskap och Teknik i förskolan

Sollentuna kommun har en sida för naturvetenskap och teknik sorterat under de fyra elementen: jord, luft, vatten och eld. Dessutom för bygg och konstruktion.

Under de olika experimenten finns fakta, experiment, boktips och sånger.

Länk: https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/no—teknik-i-foerskolan/home

Fortsätt läsa ”Naturvetenskap och Teknik i förskolan”

Vatten som tema

Vill du ha ett bildspel som underlag för ett tema kring vatten?

Här finns en presentation som kan fungera som bas för det. I presentationen varvas information, saker att fundera på och idéer till experiment.

För att kunna ladda ner det krävs det att du har konto hos lektion.se, det är dock gratis att skaffa.

Länk: https://www.lektion.se/news/news.php?id=569

Find letters in the everyday environment with your phone

Taken from Bodil Johansson ’s blog

Have you thought on that the selection at the end of a swimming pool looks like a T or that a round pot from above becomes an O or that from a certain angle the cycle path marking becomes a Q? All you need is to look closer, change directions and suddenly you see the letter.

This is an exercise that is about learning to see the motives and how you, by thinking about the image composition, that is, how the different parts of the picture are connected, bring out the message of the image.

In addition to training in recognizing and naming letters, it can be an introduction to photography that will then give inspiration to more.

Material

 • Phone
 • Image editing app like VSCO or Snapseed (both free)

Preparations

 • Make sure that the battery in the phone is fully charged because it takes a lot of battery power to shoot.
 • Clean the camera lens on the smartphone to get clearer images.
 • Make sure you have an image editing app installed on your phone .
 • Think of a round that you should go and ”find” letters on. Also think about alternatives in case the weather makes you have to be indoors.
 • As a teacher , you should familiarize yourself with the latest version of the image editing app.

Arrangement

 1. Start by telling the children how it is possible to see letters in the city’s architecture. That if they watch and look for letters that are otherwise hidden as store handles or bench supports , they can see them.
 2. Then talk about how they can compose a picture. In order for the object, the letter, to be visible, what is around is not allowed to take over the background. Finding lines in the architecture that help the eye find the subject.
 3. Then you go to a photo tour to discover letters along with your phones. Remember to change image angles, take a picture from a frog perspective (low angle of view) and someone from a bird’s-eye view (high angle of view).
 4. When you are back, image editing can begin. Ask the children to select three pictures each of which they are happy with and which they can then edit in an app. Perhaps the image needs to be mirrored in order for the letter to become visible? Or cropped? Ask them to make different variations of the same image. For example, a color and a black and white variant of the same image. What happens to the subject then? In what variation will the motifs of the image appear best in?
 5. Put over the finished pictures on a computer so that the children can then tell about their pictures and tell how they thought when they photographed and why they chose that picture. Ask if it is something they would like to do differently and if they experienced any difficulty finding their letters.

To think on

 • In order for the object to become as clear as possible, one should go as close as possible to isolate the ”letter” from its environment.
 • . If it’s not fun, it’s wrong.

Hitta bokstäver i vardagsmiljön med din telefon

Taget från Bodil Johanssons blog

Har du tänkt på att markeringen i slutet på en simbassäng ser ut som ett T eller att en rund kruka ovanifrån blir ett O eller att från en bestämd vinkel blir cykelvägsmarkeringen ett Q? Allt du behöver är att titta närmare, byta håll och helt plötsligt ser du bokstaven.

Detta är en övning som handlar om att lära sig se motiven och hur du genom att fundera på bildkompositionen, det vill säga hur de olika delarna av bilden hänger ihop, få fram bildens budskap. Förrutom träning i att känna igen och namnge bokstäver kan det vara en introduktion till fotografering som sedan ska ge inspiration till mer.

Material

 • Telefon
 • Bildredigeringsapp som VSCO eller Snapseed (båda är gratis)

Förberedelser

 • Se till att batteriet i smartphonen är fulladdat eftersom det går åt mycket batterikraft att fotografera.
 • Rengör kameralinsen på smartphonen för att få klarare bilder.
 • Se till att ha en bildredigeringsapp installerad på telefonen.
 • Tänk ut en runda som ni ska gå och ”hitta” bokstäver på. Fundera även på alternativ i fall vädret gör att ni måste vara inomhus.
 • Som lärare bör du sätta dig in i den senaste versionen av bildredigeringsapparna.

Upplägg

 1. Börja med att berätta för barnen om hur det går att se bokstäver i stadens arkitektur. Att om de tittar och letar efter bokstäver som annars är dolda som butikshandtag eller bänkstöd, kan de se dem.
 2. Prata sedan om hur de kan komponera en bild. För att motivet, bokstaven, ska synas får inte det som är runt om kring, bakgrunden ta över. Att hitta linjer i arkitekturen som hjälper ögat att hitta motivet.
 3. Därefter går ni på en fotoprommenad för att upptäcka bokstäver tillsammans med era smartphonekameror. Tänk på att byta bildvinklar, ta någon bild ur grodperspektiv (låg bildvinkel) och någon ur fågelperspektiv (hög bildvinkel).
 4. När ni är tillbaka kan bildredigeringen börja. Be barnen välja ut tre bilder var som de är nöjda med och som de sedan får redigera i en app. Kanske behöver bilden spegelvändas för att bokstaven bli synlig? Eller beskära? Be dem göra olika variationer av samma bild. Till exempel en färg- och en svartvit variant av samma bild. Vad händer med motivet då? I vilken variation kommer bildens motiv bäst fram i?
 5. Lägg över de färdiga bilderna på en dator så att barnen sedan kan redovisa sina bilder och berätta hur de tänkte när de fotograferade och varför de valde just den bilden. Fråga om det är något de skulle vilja göra annorlunda och om de upplevde några svårigheter med att hitta sina bokstäver.

Att tänka på

 • För att motivet ska bli så tydligt som möjligt bör man gå så nära som möjligt, för att isolera ”bokstaven” från sin miljö.
 • Är det inte roligt är det fel.

Hints for an Exploring Methodology

This idea is taken from Ann-Catherine Henriksson’s course ”I explore my surroundings” at the Center for Lifelong Learning (CLL) in Turku.
Handdockor
To clarify the process when reasoning about natural science phenomena, one can introduce five toys/hand puppets with different characters:
• 1 who ponder, ponder, questions
• 1 has lots of ideas / hypotheses
• 1 practitioner – how should we do, what do we need for things to implement it
• 1 organizer – how should it be documented, should we tell, draw, take pictures ..
• 1 storyteller – tell us what we have come up with

Går saker för långsamt?

Vill du visa hur plantan växer, eller hur en blomma öppnar sig? Som du vet går det rätt långsamt. Pröva då en så kallad TimeLapse app som får processen att verka mycket snabbare.

Tre appar att pröva är LapseIT,  Osnap! eller iMotion.

Den sista kan dessutom skapa stop-motion filmer, dvs lägga ihop enskilda bilder så att det blir som en film.

Tips: Pröva att sätt din iPad på samma ställe varje dag i ett fönster och ta en bild. Sätter du ihop det får du en bild av hur vädret har växlat under hela skolåret!