Gör en häst som går

Rita en rektangel 15cm gånger 4,5 cm. Dela upp den enligt nedan. Klipp ut rektangel och klipp sedan de prickade linjerna inne i rektangeln.

Böj svansen. (jag vet att hästars svansar inte krullar sig på det viset men det verkar ge den bästa balansen) och vik huvudet.

Nu är det dags att få hasten att gå!

Det fungerar så här:

Hästen går genom att gunga fram och tillbaka på sina rundade fötter. När hästen gungar från en fot till den andra så drar gravitationen fötterna nerför sluttningen.

Här ett foto som visar fotformen:

Det är viktigt vilket underlag hästen går på! Det måste vara tillräckligt, men inte för mycket friktion!

Så om det inte fungerar pröva ett glattare/strävare underlag eller pröva att ändra vinkeln. De ser idén för hur det kan se ut nedan (rampen måste inte vara så lång).

Felsökning

 • Om du inte kan få din häst att gå, se till att benen är snygga och raka.
 • Försök justera höjden på huvudet. Oavsett anledning gick vår häst bäst när hans huvud var högt upp.
 • Justera höjden på lutningen. Om hästen inte går, gör den högre. Om hästen tippar framåt, gör den lägre.
 • Om din häst inte gungar fram och tillbaka smidigt, försök att trimma fötterna för att göra dem rundade. De ska fungera som medarna på en gungstol. Den yttre kanten ska vara den högsta punkten.

Glöm förstås inte att fundera kring friktion med barnen. Kan vara bra nu när man kan halka omkring både här och där!

Make a Horse that Walks

We made our horses out of construction paper. You can cut 2 or 3 out of one piece of paper.

Use a metric ruler to draw the shape below. Start with a rectangle that is 15 cm by 4.5 cm. Then divide it up as shown. Cut around the perimeter of the rectangle. Then cut the DOTTED LINES inside the rectangle.

Cut out your horse as shown.

Curl the tail (I know horses tails aren’t curled like that, but it seems to make it balance better) and fold the head.

Now it’s time to make your horse walk!

Here’s how it works:

The paper horse walks by rocking back and forth on its curved feet. As the horse rocks from one foot to the other, gravity pulls the feet down the incline.

So it rocks to the right, and the left foot (which is no longer touching the board) moves forward. It rocks to the left, and the right foot moves forward. It’s pretty cool to watch!

Here’s a photo that shows the shape of the feet:

The surface that the horse walks on is important! It needs to have enough friction, but not too much.

So if it is not working try a slope with more friction, or less.

You can see our setup below. Your ramp doesn’t need to be this long!

Troubleshooting:

 • If you can’t get your horse to walk, make sure that the legs are nice and straight.
 • Try adjusting the height of the head. For whatever reason, our horse walked the best when his head was up high.
 • Adjust the height of your slope. If the horse won’t walk, make it higher. If the horse tips forward, make it lower.
 • If your horse is not rocking back and forth smoothly, try trimming the feet to make them rounded. They should work like rocking chair runners! The outside edge should be the highest point.

Post-It Number Match

Materials:

 • Post-it Notes
 • Sharpie Marker
 • Painter’s Tape
 • White butcher paper – I couldn’t live without this!

Preparation:

Take a big paper and put “dot quantities” all over it.

Then, take the Post-Its and write the numeral for each “dot quantity”.

Activity

Hide the Post-Its in the room and let the children match the numeral on the Post-It with the dots on the paper.

Versions

You can vary the activity to train different aspects:

 • Matching shapes
 • Matching numeral to numeral
 • Matching letters
 • Matching math facts
 • Matching colors

Thanks to Busy Toddler for the idea!

Post-It Nummermatchning

Material:

 • Post-it lappar
 • Tuschpenna
 • Målartejp/Häftmassa
 • Vitt papper

Förberedelse

 • Ta ett papper och gör ”prickmängder” på det.
 • Skriv siffran för varje ”prickmängd” på en Post-it-lapp.
 • Göm lapparna lite här och där

Aktivitet

 • Låt barnen sedan leta lappar och matcha dem med prickarna

 Varianter

Uppgiften går att variera för att träna olika saker

 • Matchande former
 • Matcha siffror med siffror
 • Matchande bokstäver
 • Matchande matematiska fakta
 • Matchande färger

Tack till Busy Toddler för idén!