Fallskärmsutmaning

Översikt

Lär dig om luftmotstånd samtidigt som du tillverkar en fantastisk fallskärm! Designa en som kan falla långsamt till marken innan du sätter den i luften, testa och gör ändringar under tiden. Förhoppningsvis kommer din fallskärm att sjunka långsamt ner till marken och ge din vikt en behaglig landning. När du släpper fallskärmen drar vikten ner strängarna och öppnar upp en stor yta av material som använder luftmotståndet för att sakta ner. Ju större yta, desto större luftmotstånd och desto långsammare faller fallskärmen.

Genom att skära ett litet hål i mitten av fallskärmen kan luften sakta passera genom den i stället för att strömma ut över ena sidan.
bör hjälpa fallskärmen att falla rakare.

Material som behövs:

 • En plastpåse eller ett lätt material
 • Sax
 • Snöre
 • Ett litet föremål som fungerar som vikt, en liten actionfigur är perfekt.

Instruktioner

 1. Skär ut en stor kvadrat ur plastpåsen eller materialet.
 2. Klipp av kanterna så att det ser ut som en oktagon (en åttasidig form).
 3. Klipp ett litet hål nära kanten på varje sida.
 4. Fäst 8 stycken snören av samma längd i varje hål.
 5. Knyt snörbitarna till det föremål som du använder som vikt.
 6. Använd en stol eller hitta en hög plats för att släppa fallskärmen och testa hur bra den fungerade,

Kom ihåg att du vill att den ska falla så långsamt som möjligt.

Ytterligare resurser

Tänk på det! Fungerar större fallskärmar bättre? Hur skulle du ändra konstruktionen för att kunna bära en tyngre eller lättare vikt?

 1. Hur fungerar en fallskärm? https://tinyurl.com/we6r5nj
 2. Fallskärmar och vetenskapen om luftmotstånd: https://tinyurl.com/yakmqzkn

Tipset är hämtat från www.projectexploration.org

Parachute Challenge

Supplies Required:

 • A plastic bag or light material
 • Scissors
 • String
 • A small object to act as the weight, a little action figure would be perfect

Overview

Learn about air resistance while making an awesome parachute! Design one that can fall slowly to the ground before putting it to the
test, making modifications as you go. Hopefully your parachute will descend slowly to the ground, giving your weight a comfortable
landing. When you release the parachute, the weight pulls down on the strings and opens up a large surface area of material that
uses air resistance to slow it down. The larger the surface area, the more air resistance, and the slower the parachute will drop.

Cutting a small hole in the middle of the parachute will allow air to slowly pass through it rather than spilling out over one side, this
should help the parachute fall straighter.

Instructions

 1. 1. Cut out a large square from your plastic bag or material.
 2. Trim the edges so it looks like an octagon (an eight sided shape).
 3. Cut a small hole near the edge of each side.
 4. Attach 8 pieces of string of the same length to each of the holes.
 5. Tie the pieces of string to the object you are using as a weight.
 6. Use a chair or find a high spot to drop your parachute and test how well it worked, remember that you want it to drop as slow as possible.

Additional Resources

Think About It! Do bigger parachutes work better? How would you modify the design to carry a heavier or lighter weight?

 1. How does a parachute work? https://tinyurl.com/we6r5nj
 2. Parachutes and the science of air resistance: https://tinyurl.com/yakmqzkn

This experiment is found at www.projectexploration.org