Regnbågsmjölk

För det här experimentet behöver du:

  • Mjölk med 3 % fett
  •  1 st tallrik
  •  Karamellfärg (ju fler färger ju bättre)
  •  Flytande diskmedel (Fiery fungerar bäst)
  •  1 st bomullstops

Sedan gör du:

  1. Häll mjölk i tallriken så att det täcker hela botten och circa 6 mm djupt.
  2. Droppa lite av de olika karamellfärgerna nära varandra i mitten av tallriken.
  3. Häll en droppe diskmedel på en ända av bomullstopsen
  4. Doppa topsen mitt i mjölken och hall den där för 10-15 sekunder.

Sen kan du förstås även pröva att doppa topsen någon annan stans än I mitten, eller sätta till ytterligare en droppe diskmedel, eller använda något annat än mjölk, eller…

För fler idéer och förklaring till vad som hander rent kemiskt se pdf-fil (571 kB): regnbagsmjolken

Tack Ludvig Wellander och Experimentskafferiet för idén!

(Experimentskafferit verkar ha lagt ner sin sida och jag kan därför inte ge er länken dit.)

 

 

Animals in the neck

Prepare as many patches as students. Choose animals that the students know and write one animal on each note (you can of course also have a picture).
Each pupil is then given a clothespin and a patch with an animal on. The patch should not be displayed to anyone else. Everyone attaches a patch to the neck of someone else in the group so everyone has a patch in the neck, but no one knows what patch you have yourself.
Have students mingle around. When two people meet, they must ask a yes / no question to each other. The purpose of the question is to find out which animal you have in the neck, for example: “Does my animal have wings?” After asking your question you have to guess what animal you have in the neck.
If you make a mistake, you may continue to mingle and ask a new question to someone else. Once you’ve figured out what animal you have, you’re done. But you can still mingle, and answer questions from those who have not yet figured out their animal.

Djur i nacken

Förbered lika många lappar som elever. Välj djur som eleverna känner till och skriv ett djur på varje lapp (du kan ju förstås även ha en bild).
Varje elev får sedan en klädnypa och varsin lapp med ett djur på. Lappen ska inte visas för någon annan. Alla fäster sin lapp i nacken på någon annan i gruppen så att alla har en lapp i nacken, men ingen vet vilken lapp man själv har.
Låt eleverna mingla runt. När två personer träffas ska de ställa en ja-/nej-fråga till varandra. Syftet med frågan är att lista ut vilket djur man har i nacken, till exempel:
“Har mitt djur vingar?” Efter att man ställt sin fråga får man gissa vilket djur man har i nacken.
Om man gissar fel får man fortsätta att mingla och ställa en ny fråga till någon annan. När man listat ut vilket djur man har är man klar. Men man kan ändå fortsätta att mingla, och svara på frågor från dem som ännu inte listat ut sitt djur.

Find the fault-game

This game arose from a forest visit. One of the children found a branch on the ground that turned out to be blue inside. Then one of the children came on: “Yes! We play find the fault-game! ”

The game involves finding things that are ”wrong” and documenting them with a camera.

Then take the pictures home and reflect on the ”errors”. See what it raises for questions.

Thanks to lektionsbanken.se for the tip!

Hitta fel-leken

Den här leken uppstod ur ett skogsbesök. Ett av barnen hittade en gren på marken som visade sig vara blå inuti. Då kom ett av barnen på: ”Ja! Vi leker hitta fel-leken!”

Leken innebär att hitta saker som är ”fel” och dokumentera dem med en kamera.

Ta sedan med bilderna hem och reflektera över ”felen”. Se vad det väcker för frågor.

Tack lektionsbanken.se för tipset!