Some mathematical card games

Go Fish!

Go Fish is a pair-seeking game.

Players each have their own hand of 5 cards.

 • Players ask their opponents for a card that pairs with a card in their own hand.
 • Basic play begins with making matched pairs.
  • For example, if you have a card with five dots you would ask you opponent for another card with five on it.
  • If your opponent has the card, they give it to you, and then you keep asking for cards until your opponent does not have the card you request and says, “Go Fish!”
  • You get to pick from the pile of face-down cards in the “fishpond.”
  • If you make a match you continue.
  • If not, it is the other player’s turn.
  • The game continues until all the cards are paired up.
  • Players count their pairs, and the player with the most pairs, wins the game.

Match ‘Em/Memory

Match ‘Em or Memory are similar pair-seeking games that allow you to adjust the memory challenge. In both games, cards are arranged in an orderly array on the floor or a table.

In Match ‘Em, the cards are face up; in Memory, the card are face down.

Players take turns finding pairs.

The game is over when all the pairs are matched.

Capture

Capture is a comparison game also known by the traditional name of “War.”

To play, deal the entire deck of cards among the players.

Players show their cards at the same time, and the person with the greatest number wins the round and takes the cards.

When the cards run out, the game is done, and players can count their cards to see who has the most cards.

Things to Consider

While all these games can be played with a standard deck of cards, you will want to give some thought to how you create a deck to match your child’s math skills. Some things to consider:

 • Use quantity cards that show a pictorial representation of a number. This helps children develop their visual number sense as well as their computational fluency.
 • Start with cards 0-5 for preschoolers; 0-10 for kindergarten
 • The size of the deck (number of cards in play) should be appropriate for children’s age and experience. Small hands can only hold a small hand of cards!
 • Use small arrays of cards to play Memory at the start such as a 3 x 4 array of 12 cards. Arrange cards face-up or face-down to vary the memory challenge based on children’s age, experience playing, and the math skill they are working on. If it is a new concept, even for older children, face-up may be the way to play the first few times.
 • Fewer cards in the deck means faster games that keep children’s attention. When games are quick, they can be played again and again, which eases the disappointment of losing.

Några matematiska kortspel

Gå och fiska!

Gå och fiska är ett spel för att söka par.

Spelarna har var sin hand med 5 kort.

 • Spelarna frågar sina motståndare efter ett kort som passar ihop med ett kort på deras egen hand.
 • Grundspelet börjar med att göra matchade par.
  • Om du till exempel har ett kort med fem prickar ber du din motståndare om ett annat kort med fem prickar.
  • Om motståndaren har kortet ger han eller hon det till dig, och sedan fortsätter du att be om kort tills motståndaren inte har det kort du begär och säger ”Gå och fiska!”.
  • Du får välja från högen med nedåtvända kort i ”fiskdammen”.
  • Om du får en matchning fortsätter du.
  • Om inte är det den andra spelarens tur.
  • Spelet fortsätter tills alla korten är parade.
  • Spelarna räknar sina par och den spelare som har flest par vinner spelet.

Matcha/Memory

Match ’Em eller Memory är liknande parsökande spel som gör det möjligt att justera minnesutmaningen. I båda spelen arrangeras korten i en ordnad rad på golvet eller på ett bord.

I Match ’Em är korten öppna och i Memory är korten nedåtvända.

Spelarna turas om att hitta par. Spelet är slut när alla par är matchade.

Fånga

”Fånga” är ett jämförelsespel som också är känt under namnet ”Krig”.

För att spela delar du ut hela kortleken bland spelarna.

Spelarna visar sina kort samtidigt, och personen med högst kort vinner rundan och tar korten.

När korten tar slut är spelet slut och spelarna kan räkna sina kort för att se vem som har flest kort.

Saker att tänka på

Även om alla dessa spel kan spelas med en vanlig kortlek, bör du fundera lite på hur du skapar en kortlek som matchar ditt barns matematiska färdigheter.

 • Använd kvantitetskort som visar en bildlig representation av ett tal. Detta hjälper barn att utveckla sitt visuella talsinne.
 • Börja med korten 0-5 för dagisbarn, 0-10 för förskolebarn.
 • Storleken på kortleken (antalet kort i spelet) bör vara lämplig för barnens ålder och erfarenhet.
 • Använd små matriser av kort för att spela Memory i början, t.ex. 3 x 4 kort. Ordna korten med framsidan uppåt eller nedåt för att variera minnesutmaningen beroende på barnens ålder, erfarenhet av att spela och den matematiska färdighet de arbetar med. Om det är ett nytt koncept, även för äldre barn, kan det vara lämpligt att spela med framsidan uppåt de första gångerna.
 • Färre kort i leken innebär snabbare spel som håller barnens uppmärksamhet. När spelen är snabba kan de spelas om och om igen, vilket minskar besvikelsen över att förlora.

Olika sätt att anpassa mattekortspel

Gå och fiska Matcha/ Memory Fånga
Subitering (Känna igen små mängder utan att räkna) Använd mängdkort för att bilda par av samma eller olika representationer av mängder. Använda kvantitetskort för att matcha samma eller olika representationer av en kvantitet Den största eller minsta kvantiteten vinner.
Känna igen siffror (skrivna tal) Koppla samman talnamn, tal och kvantiteter Använd numeriska kort i tillägg till eller i stället för kvantitetskort Använd numeriska kort i tillägg till eller i stället för kvantitetskort Använd numeriska kort i tillägg till eller i stället för kvantitetskort
Addition Gör par med en given summa Matcha likvärdiga uttryck (t.ex. 3+4 och 6+1) Varje spelare vänder på 2 kort.
Jämför summor
Gör 5 (Ta bort korten 6-10. Lägg till ett tomt kort för noll eller ta bort 5:orna) Gör kort-par som ihop blir 5. Matcha par som ihop blir 5.  
Gör 10
(Lägg till ett tomt kort för noll eller ta bort 10-talen)
Gör kort-par som ihop blir 10. Matcha par som ihop blir 10
Subtraktion   Matcha likvärdiga uttryck (t.ex. 5-3 och 3-1) Varje spelare vänder på 2 kort.
Jämför skillnader
Multiplikation   Använd kvantitetskort för multiplikation för att matcha par för en given produkt (t.ex. 24=1×24, 2×12, 3×8, 4×6) eller matcha visuella rader med uttryck Varje spelare vänder 2 kort.
Jämför produkter