Birds – Mmm yum!

Tip from www.hospedagogen.com

What you need:

 • Birds
 • Paper plate, or paper and pencil to draw a plate
 • Learning plate (not necessary) or flora

Goal

Children will practice presenting and arguing their case. Find out which berries, fruits and seeds are found in a local area.

Preparation

Divide the children into groups of three or four.

How to do it

 1. Draw a plate or use a ready-made plate.
 2. Fill it with the birds’ favourite dish.
  Give the children 15 minutes to find berries, seeds, fruit and more in the forest. Bring the finds to their plate and post what the group has found.
 3. Name the dish and argue why the birds like that particular dish.

Bonus is if the children can also figure out what is in front of them on their plate. Here it might be useful to have a learning board, or a flora with them, where the children can find out what plants they have found.

Continuation

In the classroom, the children can then stick the dish on the plate and describe their dish and why it is the birds’ absolute favourite.

Fåglar – Mmm mums!

Tips från www.hospedagogen.com

Det här behöver du:

 • Fåglar
 • Papptallrik, alt papper och penna för att rita en tallrik
 • Lärplatta (ej nödvändig) eller flora

Mål

Barnen får träna presentera och argumentera för sin sak. Ta reda på vilka bär, frukt och frön som finns i ett närområde.

Förberedelser

Dela upp barnen om tre eller fyra.

Hur gör du?

 1. Rita upp en tallrik eller använd en färdig tallrik.
 2. Fyll den med fåglarnas favoriträtt.
  Barnen får 15 minuter på sig att leta upp bär, frön, frukt med mera i skogen. Ta med de upphittade fynden till sin tallrik och lägg upp vad gruppen har hittat.
 3. Ge rätten ett namn och argumentera varför fåglarna gillar just den rätten.

Bonus är om barnen också kan ta reda på vad de har framför sig på tallriken. Här kan det vara bra att ha en lärplatta, eller en flora med, där barnen kan ta reda på vilka växter de har hittat.

Fortsättning

I klassrummet kan barnen sedan klistra fast maträtten på tallriken och beskriva sin maträtt samt varför den är fåglarnas absoluta favorit.