Adventurepark for Ants

Build an adventure park for ants and present it to the others.

(You can also build the adventure park during a forest outing, using cones, stones and other natural materials. Indoors, you can build the adventure park out of Lego, for example.)

Why not at the same time let the children make a promotional campaign for why the ants should choose their adventure course?

We thank MOI – Monilukutaitoa opitaan ilolla for the tip.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Äventyrspark för myror

Bygg en äventyrspark för myror och presentera den för de andra.

(Ni kan också bygga äventyrsparken under en skogsutflykt och använda kottar, stenar och annat naturmaterial. Inomhus kan ni bygga äventyrsparken exempelvis av lego.)

Varför inte låta barnen även göra en reklamkampanj för varför myrorna ska välja deras äventyrsbana på en gång?

För tipset tackar vi MOI – Monilukutaitoa opitaan ilolla

Insects tinkering

Some insect ideas to tinker with:

Insektspyssel

Några insektsidéer att pyssla med:

Walk the Talk

When children have limited social interaction, it’s harder for them to take on the perspective of others, which is an important way children build empathy. This activity introduces a creative way to get children to put themselves in another’s “shoes.”

Instructions

 1. Ask children to come up with a list of at least three animals that walk or run. For example, a caterpillar, a crab, and a giraffe.
 2. Invite children to move across the room as each of those three animals.
 3. When all children have had a turn acting like each animal, spend some time reflecting as a group.

Consider asking these questions:

 • How did you move your body differently to match each animal’s movement?
 • How does crossing the room like this make you think differently?
 • What about the animal’s walk was different from the way you normally walk?

Thanks Bay Area Discovery Museum for the idea!

Gå som det låter

När barn har begränsad social interaktion är det svårare för dem att ta in andras perspektiv, vilket är ett viktigt sätt för barn att bygga upp empati. Den här aktiviteten introducerar ett kreativt sätt att få barn att sätta sig in i andras ”skor”.

Instruktioner

 1. Be barnen komma med en lista på minst tre djur som går eller springer. Till exempel en larv, en krabba och en giraff.
 2. Uppmana barnen att röra sig genom rummet som vart och ett av dessa tre djur.
 3. När alla barn har haft en tur att agera som varje djur, ägna lite tid åt att reflektera som grupp.

Fundera på dessa frågor:

 • Hur rörde du din kropp på olika sätt för att matcha varje djurs rörelse?
 • Hur får det dig att tänka annorlunda när du går genom rummet på det här sättet?
 • Vad i djurets gång var annorlunda än hur du brukar gå?

Tack Bay Area Discovery Museum för tipset!