Bygg en pappersraket

Material

 • Två pappersbitar
 • En sax
 • Blyertspenna.
 • Sugrör
 • Linjal
 • Ett fritt utrymme där du kan skjuta upp dina ”raketer”, t.ex. ett stort rum, en hall eller ett vindstilla område utomhus.
 • Måttband (valfritt)

Förfarande

 1. Skär ett papper i fyra mindre rektanglar genom att dela det på mitten på längden och bredden. På så sätt kan du göra fyra raketer.
 2. Linda en av pappersrektanglarna runt en blyertspenna så att den bildar en cylinder, med papperets långa kant längs med blyertspennans längd.
 3. Tejpa ihop cylindern så att den inte rullar upp sig (men tejpa inte fast den på pennan).
 4. Skjut av cylindern från pennan. Kläm ihop den ena änden av cylindern och förslut den med tejp. (Detta är den ”främre” änden av din raket.) Låt den andra änden vara öppen. Detta kommer att bli din första raket, utan fenor.
 5. Med gott om utrymme framför dig – och utan hinder, till exempel möbler eller människor – gör dig redo att skjuta upp din första raket! Skjut den över ett sugrör. Rikta sugröret framåt och blås sedan in i det så hårt du kan. Titta på din raket när den flyger.
 6. Hur långt går den? Flyger den rakt eller tumlar den i luften?
 7. Starta din raket några gånger till för att se om den flyger på samma sätt. Om du vill registrera raketens flygavstånd, se till att starta den från samma plats varje gång och mät till landningsplatsen med ett måttband.
 8. Gör ytterligare en pappersraket enligt de föregående stegen. Kom ihåg att klämma ihop den ena änden och tejpa ihop den.
  Bild på pappersraket.
 9. Till den här raketen ska du dock göra fenor. Klipp ut två rätvinkliga trianglar (med en 90-graders vinkel i den ena hörnan) från den andra pappersbiten. Trianglarnas långsidor ska vara ungefär åtta centimeter långa. Du viker varje triangel för att göra två fenor, så att du får fyra fenor totalt.
 10. Rita en linje som delar den ena triangeln på mitten (från 90-gradershörnet till mitten av triangelns långsida).
 11. Rita två linjer parallellt med den första linjen (en på varje sida), ungefär fem millimeter från den.
 12. Vik nu triangeln uppåt längs dessa två linjer. Resultatet ska bli två trianglar som sticker upp i luften (fenorna), med en platt del som förbinder dem emellan.
 13. Tejpa fast den platta delen på sidan av din cylinder, mot den öppna änden (basen, eller botten, på din raket).
 14. Upprepa dessa steg för den andra triangeln, och tejpa fast den på din cylinder på motsatt sida av den första triangeln. Resultatet ska bli fyra fenor som bildar ett ”+” när du tittar på raketen från båda ändarna. Om det är nödvändigt, böj fenorna så att de har 90 graders avstånd till varandra.
 15. Skjut den nya raketen på sugröret och skjut upp den.
 16. Hur långt går den här raketen? Hur är dess flygning jämfört med din första fenlösa raket? Går den längre? Tumlar den eller flyger den rakt? Tror du att fenorna bidrar till att göra din raket mer stabil?
 17. Starta den några gånger till. Om du mäter flygsträckan för varje raket, använd ett måttband och anteckna hur långt den flög.

Vad hände?

Du borde ha sett att din fenlösa raket flög rakt till en början, men att den snabbt kom i en spiralrörelse och tappade kontrollen. Den kan ha tumlat genom luften och fladdrat till marken, nästan som ett löv som faller från ett träd. Detta beror på att raketen inte hade några fenor som höll den stabil. Om den började svänga bara en liten bit skulle den börja svänga ännu snabbare tills den helt förlorade kontrollen. Däremot borde din andra raket med fenor ha flugit rakt och färdats mycket längre som ett resultat av detta. Detta beror på att fenorna hjälper till att hålla raketen stabil, eller riktad i samma riktning. Om raketen vänder lite grann hjälper fenorna till att vända den tillbaka i den ursprungliga riktningen.

Build a Paper Rocket

Materials

 • Two pieces of paperBuilding paper rockets.
 • Scissors
 • Pencil
 • Drinking straw
 • Ruler
 • Clear space in which to launch your ”rockets,” such as a large room, hallway or outdoor area with no wind
 • Measuring tape (optional)

Procedure

 1. Cut one piece of paper into four smaller rectangles, by cutting it in half lengthwise and widthwise. This will allow you to make four rockets.
 2. Wrap one of the paper rectangles around a pencil to form a cylinder, with the long edge of the paper along the length of the pencil.
 3. Tape the cylinder closed so it does not unravel (but do not tape it to the pencil).
 4. Slide the cylinder off the pencil. Pinch one end of the cylinder shut and seal it with tape. (This is the ”front” end of your rocket.) Leave the other end open. This will be your first rocket, with no fins.
 5. With plenty of room in front of you—and no obstructions, such as furniture or people—prepare to launch your first rocket! Slide it over a drinking straw. Aim the straw forward, then blow into it as hard as you can. Watch your rocket as it flies.
  How far does it go? Does it fly straight or does it tumble in midair?
 6. Launch your rocket a few more times to see if it flies the same way. If you would like to record your rocket flight distances, be sure to launch it from the same place each time, and measure to the landing spot with a tape measure.
 7. Make another paper rocket following the previous steps. Remember to pinch one end and tape it shut.
 8. For this rocket, however, you will make fins. Cut out two right triangles (with a 90-degree angle in one corner) from the other piece of paper. The long sides of the triangles should be about eight centimeters. You will fold each triangle to make two fins, so you will have four fins total.
  Paper rocket.
 9. Draw a line that splits one triangle in half (from the 90-degree corner to the middle of the long side of the triangle).
 10. Draw two lines parallel to the first line (one on each side), about five millimeters away from it.
 11. Now, fold the triangle up along these two lines. The result should be two triangles sticking up in the air (the fins), with a flat part connecting them in between.
 12. Tape the flat part to the side of your cylinder, toward the open end (the base, or bottom, of your rocket).
 13. Repeat these steps for the other triangle, and tape it to your cylinder on the opposite side of the first one. The result should be four fins that form a ”+” shape when you look at the rocket from either end. If necessary, bend the fins so they are spaced out 90 degrees apart from one another.
 14. Slide the new rocket onto the drinking straw and launch it.
  How far does this rocket go? How does its flight compare with your first finless rocket? Does it go farther? Does it tumble or does it fly straight? Do you think fins help the stability of your rocket?
 15. Launch it a few more times. If you are measuring the flight distance of each rocket, use a tape measure and record how far it flew.

What Happened?

You should have seen that your finless rocket flew straight at first but quickly spiraled out of control. It might have tumbled through the air and fluttered to the ground, almost like a leaf falling from a tree. This is because the rocket did not have fins to keep it stable. If it started turning just a little bit, then it would start turning even more rapidly until it completely lost control. In contrast, your second rocket that had fins should have flown straight, and traveled much farther as a result. This is because the fins help keep the rocket stable, or pointed in the same direction. If the rocket turns a little bit, the fins help turn it back in the original direction.

Animal Remix

Design a mythical animal through collage and illustration! This activity builds creativity as children combine items in new ways.

Materials Required

 • Blank paper
 • Pens, pencils, markers, or crayons (something to write and draw with)
 • Color copies of animal photos from books, magazines or the Internet

Instructions

Children can approach the Animal Remix activity in two ways:

 • building a collage or
 • using their imagination.

For the collage method:

 • Using pictures of animals from magazines, paste together the front of one animal with the back of a different animal to invent a new, imaginary animal.
 • Describe the creature’s special features and why they are cool or important to its survival.
 • Create a name for the animal.

For the imagination method:

 • Compile a list of animals.
 • Write down the most exciting aspects of the animal on a piece of paper. Below are sample animal characteristics and habitats
.Characteristics & Abilities

(Some real, others imagined)

Habitats

(Some real, others imagined)

Tough armor-like skin covering Rocky seashore
Extendable toes Polar ice cap
Sharp teeth Redwood forest
Unbreakable shell Storm cloud
Lightning-fast color change Desert cactus flower
Suction cup feet Rainforest floor
 • Decide where their animal will live, what it will eat, and how it will move. These decisions can help inform the features of the creature. For example, if an animal lives in the Arctic it might need very thick fur to keep warm. (The imaginary creature does not need to be realistic.)
 • Draw a picture of the imaginary animal with some of the interesting characteristics in its habitat.
 • Describe the creature’s special features and why they are cool or important to its survival.
 • Create a name for the animal.

Additional Tips

Try these add-on activities:

 • Invent a myth or a fable that tells the story of your animal.
 • Imagine what your creature’s life is like. What adventures might it have while in its natural habitat? Who or what does it eat? Who eats your animal? Where does it sleep? How does it play? Does it live alone or in a group?
 • Turn the imaginary animal into a three-dimensional sculpture with blocks, papiermâché, glue and fabric.

Copyright © 2020 Bay Area Discovery Museum Inc. All rights reserved.

Djurmix

Designa ett mytiskt djur genom collage och illustrationer! Den här aktiviteten utvecklar kreativiteten när barnen kombinerar föremål på nya sätt. Den får även barnen att betrakta olika djurs olikheter.

Material

 • Blankt papper
 • Pennor, blyertspennor, markörer eller kritor (något att skriva och rita med).
 • Färgkopior av djurbilder från böcker, tidskrifter eller Internet.

Instruktioner

Barnen kan ta sig an aktiviteten Djurmix på två olika sätt:

 • genom att bygga ett collage eller
 • genom att använda sin fantasi.

För collagemetoden:

 • Använd bilder på djur från tidningar och klistra ihop framsidan av ett djur med baksidan av ett annat djur för att skapa ett nytt fantasidjur.
 • Beskriv djurets speciella egenskaper och varför de är häftiga eller viktiga för dess överlevnad.
 • Skapa ett namn för djuret.

För fantasimetoden:

1) Sammanställ en lista över djur. Skriv ner de mest spännande aspekterna av djuret på ett papper. Nedan finns exempel på djurens egenskaper och livsmiljöer.

Egenskaper och förmågor
(Vissa är verkliga, andra är påhittade)
Livsmiljöer
(Vissa verkliga, andra påhittade)
Tålig pansarliknande hud klippiga havsstränder.
Utdragbara tår Polaris
Vassa tänder Redwood skog
Oförstörbart skal Stormmoln
Blixtsnabb färgförändring Ökenkaktusblomma
Fötter med sugkoppar Regnskogsmarken

2) Bestäm var deras djur ska bo, vad det ska äta och hur det ska förflytta sig. Dessa beslut kan bidra till att informera om varelsens egenskaper. Om djuret till exempel lever i Arktis kan det behöva en mycket tjock päls för att hålla sig varm. (Fantasvarelsen behöver inte vara realistisk.)

3) Rita en bild av det fantasi djuret med några av de intressanta egenskaperna i dess livsmiljö.

4) Beskriv djurets speciella egenskaper och varför de är coola eller viktiga för dess överlevnad.

5) Skapa ett namn för djuret.

Ytterligare tips

Prova de här tilläggsaktiviteterna:

 • Hitta på en myt eller en fabel som berättar om ditt djur.
 • Föreställ dig hur ditt djurs liv ser ut. Vilka äventyr kan det ha när det befinner sig i sin naturliga miljö? Vem eller vad äter det? Vem äter ditt djur? Var sover det? Hur leker det? Lever den ensam eller i grupp?
 • Förvandla fantasidjuret till en tredimensionell skulptur med hjälp av klossar, papier-maché, lim och tyg.

Copyright © 2020 Bay Area Discovery Museum Inc. All rights reserved.

Coded Mother’s Day cards

Make a code table where each letter has a code (let the children help you figure it out). Make simple things that can be drawn. Make sure they are clearly distinguishable.

Can look like (not the whole alphabet in my example):

Code table.

Step 2. Translate the message. So A becomes Heart., D becomes Note symbol.etc.

Step 3.         Write the message on the card and send it with a decoding table so that the message can be deciphered.

The card may look like:

Coded Mothers Days Card.

Kodade mors dags kort

 • Gör en kodtabell där varje bokstav har en kod (låt barnen hjälpa till att komma på). Gör enkla saker som går att rita. Se till att de skiljer sig tydligt åt.
  Kan se ut som (inte hela alfabetet i mitt exempel):
  Kodtabell
 • Översätt meddelandet. Så A blir Hjärta., D blir Notsymbol. och så vidare
 • Skriv meddelandet på kortet och skicka med en avkodningstabell så det går att tyda budskapet.

Kortet kan komma att se ut som:

Kodat morsdagskort.

Balloon experiment

Balloons.

For the experiment you need:

 • bicarbonate of soda
 • food vinegar
 • a teaspoon
 • for measuring liquids: a syringe or decilitre measure
 • a transparent jar or drinking glass
 • an empty balloon
 • an empty bottle (0.5 l)
 • a funnel (you can also make a funnel out of baking paper, for example)

Instructions

 • First, observe the reaction of the bicarbonate mixed with the vinegar.
  Put two teaspoons of bicarbonate in the jar. Then measure out 10 ml of vinegar into the syringe. Squirt the vinegar over the bicarbonate and observe: what do you see? What do you hear? How would you describe your observations?
 • For the following, measure out 30 ml of vinegar into the bottle. Then put five teaspoons of bicarbonate into the balloon. Then thread the opening of the balloon over the opening of the bottle. Hold the balloon up so that the bicarbonate flows into the bottle. What observations can you make?
 • Think together about why the balloon is growing. How could the balloon be made even bigger?
 • Photograph and film the different stages of the experiment with the child. Think about which parts of the experiment are important to present. How should they be presented so that the reader gets as clear a picture as possible of what has been done?

To support the adult:

 • Encourage the child to describe their observations at each stage. Observations can be documented, for example, by drawing, recording comments, photographing and filming.

The balloon grows because the bicarbonate and the vinegar create a reaction that forms gas. The gas formed is carbon dioxide.

Ballongexperiment

För experimentet behövs:

 • bikarbonat
 • matättika
 • en tesked
 • för mätning av vätska: en spruta eller deciliter mått
 • en genomskinlig burk eller ett dricksglas
 • en tom ballong
 • en tom flaska (0,5 l)
 • en tratt (du kan även göra en tratt av t.ex. bakplåtspapper)

Instruktioner

 • Först ska ni observera reaktionen av bikarbonatet blandat med ättikan.
  Lägg två teskedar bikarbonat i burken. Mät sedan upp 10 ml ättika i sprutan. Spruta ättikan över bikarbonatet och observera: Vad ser du? Vad hör du? Hur skulle du beskriva dina iakttagelser?
 • Till följande ska ni mäta upp 30 ml ättika i flaskan. Lägg sedan fem teskedar bikarbonat in i ballongen. Trä sedan ballongens öppning över flasköppningen. Håll upp ballongen så att bikarbonatet rinner ner i flaskan. Vilka observationer kan du göra?
 • Fundera tillsammans varför ballongen växer. Hur kunde man få ballongen ännu större?
 • Fotografera och filma tillsammans med barnet olika faser av experimentet. Fundera vilka delar av experimentet som är viktiga att presentera. Hur lönar det sig att presentera dem så att läsaren får en så klar bild som möjligt av vad som har gjorts?

Som stöd för den vuxna:

Uppmuntra barnet att beskriva sina iakttagelser i varje skede. Observationerna kan dokumenteras t.ex. genom att rita, spela in kommentarer, fotografera och filma.

Ballongen växer eftersom bikarbonatet och ättikan skapar en reaktion som bildar gas. Gasen som bildas är koldioxid.