Flower Bouquet Craft Project

Making the Vase

 • Cardboard or Card Stock
 • Markers (we love Sharpies)
 • Markers or Crayons for colouring

Using a black Sharpie draw a vase design. Be sure to include patterns like dots, zig-zags, stars or even flowers. Colour your vase to make it beautiful. Punch holes above the vase where you are going to add your flowers. Using green add stalks and leaves from the flower holes to the top of the vase.

Optional: Using a green marker or crayon to add stalks and leaves under the holes where the flowers will go down to the vase top. We decided not to, because the kids were so excited to go pick their flowers.

TIP: If you don’t have a hole punch or can’t reach the middle of your craft to punch holes, use a pencil to push through and make the holes.

Head Out Into Nature

Now it’s time to take your vase and head out into nature. Ensure your kids know not to take flowers from anyone’s gardens without permission!

Public parks often have lots of dandelions, clover and more, plus public trails will have gorgeous wild grown flowers, a little exploring will reveal a gorgeous array of flowers in your area!

You can also talk to your neighbours who might be avid gardeners. They may be willing to part with a few buds in the name of education. Or maybe you have your own flower garden to explore.

Take a look around and see what you can find and where would be the best place to find your flowers in your area.

Once you have found your flowers, have your child select the specific flowers they want to add to their vase. Using scissors carefully cut the flower ensuring that you leave a few inches of the stalk.

Next, have your child carefully place the flowers through the holes. If you wish, you can secure the flowers with a bit of tape if they are falling out.

Research

I love encouraging my kids to dig a little deeper. So once we were home with our homemade vases we did some research to learn more about the types of flowers we had and to learn a bit about those flowers. We have Dandelions which are very popular with bees, plus some Wild Roses. Then we took some flowers from the garden. A favourite was the Gerber Daisies!

The idea comes from Steampoweredfamily.com

 

Gör en blomvas

Att göra vasen

 • Kartong eller kartong
 • Tuschpennor eller kritor för färgning

Använd en svart tuschpenna  rita en vasdesign. Inkludera gärna mönster som prickar, sicksack, stjärnor eller till och med blommor. Färglägg din vas för att göra den vacker. Stansa hål ovanför vasen där du ska lägga till dina blommor. Använd gröna stjälkar och löv från blomhålen till toppen av vasen.

Valfritt: Använd en grön markör eller krita för att lägga till stjälkar och löv under hålen där blommorna kommer att gå ner till vastoppen. Vi bestämde oss för att inte göra det, eftersom barnen var så glada över att gå och plocka sina blommor.

TIPS: Om du inte har ett hålslag eller inte kan nå mitten av din farkost för att slå hål, använd en penna för att göra hålen.

Ge dig ut i naturen!

Nu är det dags att ta din vas och ge dig ut i naturen. Se till att dina barn vet att man inte får ta blommor från någons trädgård utan tillstånd.

Offentliga parker har ofta massor av maskrosor, klöver och mer, plus offentliga spår kan ha underbara vildvuxna blommor, leta runt lite för att hitta vilket utbud av blommor det finns i ditt område.

Du kan också prata med dina grannar. De kan vara villiga att dela med några knoppar i utbildningens namn. Eller kanske har du din egen blomsterträdgård att utforska.

Ta en titt runt och se vad du kan hitta och var skulle vara det bästa stället att hitta dina blommor i ditt område.

När du har hittat dina blommor, låt ditt barn välja de specifika blommor de vill lägga till sin vas. Klipp försiktigt blomman med sax så att du lämnar några centimeter av stjälken.

Låt sedan ditt barn försiktigt placera blommorna genom hålen. Om du vill kan du säkra blommorna med lite tejp om de faller ut.

Forskning

Forska sen gärna lite i vilka blommor ni har hittat. Vilka som bina gillar, är de vilda, förvildade eller odlade, eller vilken aspekt ni nu funderar på.

Iden tagen från Steampoweredfamily.com

Popsicle Stick Catapult

SUPPLIES:

 • 10 Jumbo Popsicle Sticks
 • Rubber Bands
 • Firing Power (marshmallows, pompoms, pencil top erasers)
 • Plastic Spoon (optional
 • Bottle Cap
 • Sticky Dots

  HOW TO MAKE A CATAPULT WITH POPSICLE STICKS

  STEP 1:  Make predictions. Which object will fly the farthest?  Why do you think one will fly farther than the other?

  STEP 2:  Hand out supplies to each individual or in small groups, and build a Popsicle stick catapult following the instructions below.

  Read more about the science behind the catapult and simple ways to create a catapult science experiment below!

  STEP 3:  Test and measure how far each item goes when flung from the catapult.  Record results.

  You will want to use a pair of scissors to make two v notches on either side of two jumbo craft or Popsicle sticks (in the same place on both sticks). Use the photo below as a guide for where to make your notches.

Once you have made your notches in two of the sticks, set them aside!

Take the remaining 8 craft sticks and stack them one on top of the other. Wind a rubber band tightly around each end of the stack. Go ahead and push one of the notched sticks through the stack under the top stick of the stack.

At this point flip your partially made popsicle stick catapult over so that the stick you just pushed in is on the bottom of the stack.

Lay the second notched stick on top of the stack and secure the two popsicle sticks together with a rubber band as shown below. The V notches that you cut help to keep the rubber band in place.

Create more leverage with your catapult by pushing the stack of popsicle sticks towards the notched ends connected by the rubber band.

Use sticky dots or another strong adhesive to attach a bottle cap to the popsicle stick. Get ready to fire away!

TURN IT INTO A SCIENCE EXPERIMENT!

You can easily set up an experiment by testing different weighted items to see which ones fly farther. Adding a measuring tape encourages simple math concepts that my 2nd grader is just really starting to explore.

Or you can build 2-3 different catapults and see which one works better or if one works better with different objects.

Always start out asking a question to come up with a hypothesis. Which item will go farther? I think xyz will go farther. Why? Have fun setting up a catapult to test the theory! Can you design a different catapult using the same materials?

Additionally, you can encourage older kids to record the data from measuring all the launches. Have your kids fire each material {such as a candy pumpkin, plastic spider or eyeball} 10 times and record the distance each time. What kinds of conclusions can they draw from the information gathered? Which item worked the best? Which item didn’t work well at all?

You can also test out the number of popsicle sticks used in the stack to create the tension need to launch the catapult. How about 6 or 10! What are the differences when tested?

THE SCIENCE OF HOW TO MAKE A CATAPULT!

What is there to explore that has to do with physics? Let’s start with energy including elastic potential energy. You can also learn about projectile motion. Newton’s 3 Laws of Motion: An object at rest stays at rest until a force is applied, and an object will stay in motion until something creates an imbalance in the motion. Every action causes a reaction.

When you pull down the lever arm all that potential energy gets stored up! Release it and that potential energy gradually changes over to kinetic energy. Gravity also does its part as it pulls the object back down to the ground.

You can talk about stored energy or potential elastic energy as you pull back on the Popsicle stick, bending it. When you release the stick all that potential energy is released into energy in motion producing the projectile motion.

MORE CATAPULT DESIGNS

Idéa take from littlebinsforlittlehands

Katapult med glasspinnar

Material:

 • 10 Jumbo glasspinnar Sticks
 • Gummiband
 • Ammunition (marshmallows, pompoms, suddgummi för pennor)
 • Plastsked (valfritt)
 • Flasklock

HUR MAN GÖR

STEG 1: Gör ett antagande. Vilket föremål kommer att flyga längst?  Varför tror du att det ena objektet kommer att flyga längre än det andra?

STEG 2: Dela ut material till varje enskild person eller i små grupper och bygg en katapult av glasspinnar enligt instruktionerna nedan.

STEG 3: Testa och mät hur långt varje föremål går när det kastas från katapulten.  Registrera resultaten.

Du ska använda en sax för att göra två v-spår på vardera sidan av två pinnar (på samma ställe på båda pinnarna). Använd fotot nedan som en guide för var du ska göra dina skåror. När du har gjort dina skåror i två av pinnarna lägger du dem åt sidan!

Ta de återstående 8 pinnarna och stapla dem på varandra. Linda ett gummiband hårt runt varje ände av stapeln. Gå vidare och skjut in en av de inskurna pinnarna genom stapeln under den översta pinnen i stapeln.

Vänd nu din delvis tillverkade katapult med glasspinnar så att den pinne som du just har tryckt in ligger längst ner i stapeln.

Lägg den andra inskurna pinnen ovanpå stapeln och fäst de två isglasspinnarna med ett gummiband så som visas nedan. De V-kanterna som du skar ut hjälper till att hålla gummibandet på plats.

Skapa mer hävstångseffekt med din katapult genom att skjuta stacken med pinnar mot de inskurna ändarna som är sammanfogade med gummibandet.

Använd ett starkt lim för att fästa ett flasklockshuvud på pinnen. Gör dig redo att skjuta iväg!

VARIATION:

Du kan också göra en katapult med en sked, som är särskilt bra för att hålla föremål som påskägg i plast eller falska ögonglober. Se två sätt att placera skeden nedan!

GÖR DET TILL ETT VETENSKAPLIGT EXPERIMENT!

Du kan enkelt sätta upp ett experiment genom att testa olika viktade föremål för att se vilka som flyger längre. Att lägga till ett måttband uppmuntrar enkla matematiska begrepp.

Eller så kan du bygga 2-3 olika katapulter och se vilken som fungerar bäst eller om en fungerar bättre med olika föremål.

Börja alltid med att ställa en fråga för att komma fram till en hypotes. Vilket föremål kommer att gå långt längre? Jag tror att xyz kommer att gå längre. Ha kul med att sätta upp en katapult för att testa teorin! Kan du konstruera en annan katapult med samma material?

Du kan också testa hur många glasspinnarsom används i stapeln för att skapa denspänning som behövs för att skicka ut katapulten. Vad sägs om 6 eller 10! Vilka är skillnaderna när du testar?

VETENSKAPEN OM HUR MAN GÖR EN KATAPULT!

Vad finns det att utforska som har med fysik att göra? Låt oss börja med energi, inklusive elastisk potentiell energi. Du kan också lära dig om projektilrörelse. Newtons tre rörelselagar: Ett föremål i vila förblir i vila tills en kraft appliceras, och ett föremål förblir i rörelse tills något skapar en obalans i rörelsen. Varje handling orsakar en reaktion.

När du drar ner hävstångsarmen lagras all potentiell energi! Om du släpper den så övergår den potentiella energin gradvis till kinetisk energi. Gravitationen gör också sin del när den drar föremålet tillbaka ner till marken.

Du kan prata om lagrad energi eller potentiell elastisk energi när du drar tillbaka på isglasspinnen och böjer den. När du släpper pinnen frigörs all potentiell energi till rörelseenergi som ger upphov till projektilrörelsen.

Idé från littlebinsforlittlehands