Måla med ljud

Trä olika bjällror på piprensare. Använd gärna olika antal bjällror på piprensarna. Böj piprensarna runt penslarna. Det går även bra att limma fast piprensarna.

Be barnen mål olika saker och i olika takt. Då kommer ljudet fram. Hur låter det om man målar en cirkel kontra en fyrkant. Be barnen att måla som det låter och låt dem upptäcka vad som händer. De större barnen kan måla i blindo. Fäst olika antal bjällror på penslarna – från bara någon till många.

Tipset är hämtat från Lekolar

Painting with sound

Thread different bells on pipe cleaners. Feel free to use different numbers of bells on the pipe cleaners. Bend the pipe cleaners around the brushes. It is also possible to glue the pipe cleaners to the brushes.

Ask the children to paint different things at different speeds. This will bring out the sounds. What does it sound like if you paint a circle versus a square. Ask the children to paint as it sounds and let them discover what is happening. The older children can paint blind. Attach different numbers of bells to the brushes – from just one to many.

The idea is taken from Lekolar

See, think, wonder

A THINKING ROUTINE FROM PROJECT ZERO, HARVARD GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

Purpose: What kind of thinking does this routine encourage?

This routine encourages students to make careful observations and thoughtful interpretations. It helps stimulate curiosity and sets the stage for inquiry.

Application: When and where can I use it?

Use this routine when you want students to think carefully about why something looks the way it does or is the way it is. Use the routine with a relevant object (such as an artwork, image, artifact, chart, video, etc.) at the beginning of a new unit to motivate student interest, or try it with an object that connects to a topic during the unit of study. Consider using the routine with an interesting object near the end of a unit to encourage students to further apply their knowledge and ideas.

Launch: What are some tips for starting and using this routine?

Once you present the object to your students, give them time to observe it. It may be useful to explain that they are first going to describe exactly what they see, not what they think they see. In the second step when students describe what they think about what they’re seeing, you could ask them follow-up questions like, “What else is going on here?” or “What do you see that makes you say that?” These questions help move students away from giving unsupported opinions encouraging them instead to use evidence to explain their thoughts. In the third step, help students articulate what they are wondering by asking them what questions remain for them.

The routine generally works well in a group discussion. You may want to document the students’ responses and post them in a place where all students can see them to encourage future consideration. When doing this as a group, you may want to ask students to try the routine quietly on their own first (perhaps documenting their own thinking in writing) before discussing in a group.

Poster with the three questions: See think wonder (PDF, 280 kb)

This thinking routine was developed as part of the Visible Thinking
project at Project Zero, Harvard Graduate School of Education.
Explore more Thinking Routines at pz.harvard.edu/thinking-routines

Logo for Project Zero

 

Se, tänka, undra

En tankerutin från Project 0, Harvard Graduate School of Education

En rutin för att utforska konstverk och andra intressanta saker

 • Vad ser du?
 • Vad tänker du om det?/Vad tror du händer?
 • Vad får det dig att fundera på?

Syfte: Vilken typ av tänkande uppmuntrar denna rutin?

Denna rutin uppmuntrar eleverna att göra noggranna observationer och tankeväckande tolkningar. Det hjälper stimulera nyfikenhet och sätter scenen för utredning.

Tillämpning: När och var kan jag använda den?

Använd den här rutinen när du vill att eleverna ska fundera noga över varför något ser ut som det ser ut eller är som det är. Använd rutinen i början av en ny helhet för att motivera elevernas intresse eller prova det med ett objekt som ansluter till ett ämne under studiehelheten. Överväg att använda rutinen med ett intressant objekt nära slutet av en helhet för att uppmuntra eleverna att vidare tillämpa sina kunskaper och idéer.

Lansering: Några tips för att komma igång

Be eleverna göra observationer om ett objekt – det kan vara ett konstverk, en bild, en artefakt eller ett ämne – och följa upp vad de tror kan pågå eller vad de tror att dessa observationer kan vara. Uppmuntra studenter att grunda sin tolkning med argument. Be eleverna tänka på vad detta får dem att undra om objektet eller ämnet.

Rutinen fungerar bäst när en student svarar genom att använda de tre frågorna tillsammans, dvs. ”Jag förstår …, jag tror …, jag undrar över …” Du kan dock upptäcka att studenter börjar använda en del i taget, och det du måste stödja varje svar med en uppföljningsfråga för nästa del. Rutinen fungerar bra i gruppdiskussioner men i vissa fall kanske du vill be eleverna att prova rutinen individuellt på papper eller i huvudet innan de delar med hela gruppen. Studenternas svar på rutinen kan skrivas ner och dokumenteras så att ett klassdiagram över observationer, tolkningar och undringar listas för alla att se och återvända till under studietiden.

Affisch med de tre frågorna: Se tänka undra (PDF, 629 kB)

Tankemodellen är hämtad från Harvard Graduate School of Education,
Project Zero

Logo för Project Zero.

Klädnypeflygplan

Klädnypeflygplan men hjärformat meddelande fastklämt.

Använd klädnypan för att hålla fast ett litet pappershjärta med ett meddelande.

Material

 • Klädnypor – den typ som öppnas med en fjäder.
 • Glasspinnar – 2 per plan
 • Mini-glasspinnar – 2 per platta
 • Wellpapp
 • Lim – vi använde smältlim
 • Akrylfärg och penslar
 • Saxar
 • Byggnadspapper
 • (Magnet)

Steg 1: Sätt ihop delarna.

För varje plan behöver du två glasspinnar, en klädnypa och en mini-glasspinne.

Skär ut kartongdelar för stöttorna mellan vingarna på biplanet. Gör kartongsegmenten precis tillräckligt höga för att den övre vingen ska sitta Ovanför klädnyckeln och inte fästas vid den. På så sätt kan du fortfarande använda klädnypan för att sätta in pappershjärtat.

Skär ett segment av en glasspinne för att få en svans. OBS – på fotot är glasspinnen klippt rakt över, men om du klipper svansen i en vinkel ser det bättre ut.

De delar man behöver för att tillverka flygplanet.

Steg 2: Sätt ihop planet med hjälp av smältlim.

Vi fann att det var lättare att limma ihop planet först innan vi målade. På så sätt kan du täcka eventuella slarviga limområden med färg.

*Limma inte fast glasspinnen på toppen av klädnypan, annars kan den inte öppnas. Limma fast den på kartongstöden.

Färdigmonterat flygplan.

Steg 3: Måla ditt flygplan!

Steg 4: Klipp ut ett hjärta av byggpapper och skriv ett trevligt budskap!

Dessutom en annan idé – det kan vara roligt att sätta en magnet på planets mage och sätta den på kylskåpet!

 

Tack till FrugalFun4Boys för tipset!

Clothespin Airplane Valentines

Clothespin airplane with heart shaped message attached.

Use the clothespin to hold onto a little paper heart with a message.

Supplies Needed

 • Clothespins – the type the open with a spring
 • Popsicle sticks – 2 per plane
 • Mini popsicle sticks – 2 per plate
 • Corrugated cardboard
 • Glue – we used hot glue
 • Acrylic paint and brushes
 • Scissors
 • Construction paper
 • (Magnet)

Step 1: Assemble your pieces.

For each plane, you’ll need two popsicle sticks, one clothespin, and one mini popsicle stick.

Cut cardboard segments for the struts between the wings of the bi-plane. Make the cardboards segments just tall enough that the top wing will sit ABOVE the clothespin and not attached to it. That will allow you to still operate the clothespin to insert the paper heart.

Cut a segment of a popsicle stick to be a tail. NOTE – the photo shows the popsicle stick cut straight across, but if you cut the tail at an angle, it looks better.

Required part to build the airplane.

Step 2: Assemble the plane with hot glue.

We found that it was easier to glue the plane together first before painting. That way, you can cover any sloppy glue areas with paint.

*Don’t glue the popsicle stick wing to the top of the clothespin, or the clothespin won’t open. Glue it to the cardboard struts.

Assembled airplane.

Step 3: Paint your plane!

We used acrylic paint, and I really think that’s the best option. Just make sure to cover up clothes, etc. when working with acrylic because it won’t wash out.

Step 4: Cut out a heart from construction paper and write a cheerful message!

Also, another idea – it might be fun to add a magnet to the belly of the plane and put it on the refrigerator!

 

Thanks to FrugalFun4Boys for the idea!

Tin Can Phone

Tin can telephone.
By Chris Potter – flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40558179

Material

 • 2 paper cups
 • Pin or pin
 • about 1.5m of string
 • 2 paper clips

Method

Use a pin to make a hole in the bottom of each mug.

Pull the string through the holes through both cups. Make sure the bottoms of the cups are facing each other.

Tie a paper clip at each end of the string

Pull the string so hard with your friend that the paper clips hit the bottom of the mugs.

Take turns talking into the mug and listening by placing the mug over your ear.

Why

The sound travels through the air in waves. When you speak, the mug picks up sound waves, after which they move the string along with your friend’s mug.

This can also be done when several mugs are connected by string. Make another landline phone out of two mugs and tie the phones together to get a landline phone for four.

 

Trådtelefon

Av Chris Potter - flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40558179
Av Chris Potter – flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40558179

Material

 • 2 pappersmuggar
 • stift eller kartnål
 • ungefär 1,5m snöre
 • 2 gem

Tillvägagångssätt

Använd ett stift för att göra ett hål i botten av varje mugg.

Dra snöret genom hålen genom båda muggarna. Se till att muggarnas botten kommer mot varandra.

Knyt ett gem i varje ände av snöret

Dra snöret så hårt med din vän att gemen träffar muggarnas botten.

Turas om att prata i muggen och lyssna genom att placera muggen över örat.

Varför

Ljudet rör sig genom luften i vågor. När du talar, tar muggen upp ljudvågor, varefter de flyttar strängen tillsammans med din kompis mugg.

Detta kan också göras när flera muggar är anslutna med snöre. Gör en annan trådtelefon av två muggar och knyt ihop telefonerna för att få en trådtelefon för fyra.