Some mathematical card games

Go Fish!

Go Fish is a pair-seeking game.

Players each have their own hand of 5 cards.

 • Players ask their opponents for a card that pairs with a card in their own hand.
 • Basic play begins with making matched pairs.
  • For example, if you have a card with five dots you would ask you opponent for another card with five on it.
  • If your opponent has the card, they give it to you, and then you keep asking for cards until your opponent does not have the card you request and says, “Go Fish!”
  • You get to pick from the pile of face-down cards in the “fishpond.”
  • If you make a match you continue.
  • If not, it is the other player’s turn.
  • The game continues until all the cards are paired up.
  • Players count their pairs, and the player with the most pairs, wins the game.

Match ‘Em/Memory

Match ‘Em or Memory are similar pair-seeking games that allow you to adjust the memory challenge. In both games, cards are arranged in an orderly array on the floor or a table.

In Match ‘Em, the cards are face up; in Memory, the card are face down.

Players take turns finding pairs.

The game is over when all the pairs are matched.

Capture

Capture is a comparison game also known by the traditional name of “War.”

To play, deal the entire deck of cards among the players.

Players show their cards at the same time, and the person with the greatest number wins the round and takes the cards.

When the cards run out, the game is done, and players can count their cards to see who has the most cards.

Things to Consider

While all these games can be played with a standard deck of cards, you will want to give some thought to how you create a deck to match your child’s math skills. Some things to consider:

 • Use quantity cardsthat show a pictorial representation of a number. This helps children develop their visual number sense as well as their computational fluency.
 • Start with cards 0-5 for preschoolers; 0-10 for kindergarten
 • The size of the deck (number of cards in play) should be appropriate for children’s age and experience. Small hands can only hold a small hand of cards!
 • Use small arrays of cards to play Memory at the start such as a 3 x 4 array of 12 cards. Arrange cards face-up or face-down to vary the memory challenge based on children’s age, experience playing, and the math skill they are working on. If it is a new concept, even for older children, face-up may be the way to play the first few times.
 • Fewer cards in the deck means faster games that keep children’s attention. When games are quick, they can be played again and again, which eases the disappointment of losing.

Några matematiska kortspel

Gå och fiska!

Gå och fiska är ett spel för att söka par.

Spelarna har var sin hand med 5 kort.

 • Spelarna frågar sina motståndare efter ett kort som passar ihop med ett kort på deras egen hand.
 • Grundspelet börjar med att göra matchade par.
  • Om du till exempel har ett kort med fem prickar ber du din motståndare om ett annat kort med fem prickar.
  • Om motståndaren har kortet ger han eller hon det till dig, och sedan fortsätter du att be om kort tills motståndaren inte har det kort du begär och säger ”Gå och fiska!”.
  • Du får välja från högen med nedåtvända kort i ”fiskdammen”.
  • Om du får en matchning fortsätter du.
  • Om inte är det den andra spelarens tur.
  • Spelet fortsätter tills alla korten är parade.
  • Spelarna räknar sina par och den spelare som har flest par vinner spelet.

Matcha/Memory

Match ’Em eller Memory är liknande parsökande spel som gör det möjligt att justera minnesutmaningen. I båda spelen arrangeras korten i en ordnad rad på golvet eller på ett bord.

I Match ’Em är korten öppna och i Memory är korten nedåtvända.

Spelarna turas om att hitta par. Spelet är slut när alla par är matchade.

Fånga

”Fånga” är ett jämförelsespel som också är känt under namnet ”Krig”.

För att spela delar du ut hela kortleken bland spelarna.

Spelarna visar sina kort samtidigt, och personen med högst kort vinner rundan och tar korten.

När korten tar slut är spelet slut och spelarna kan räkna sina kort för att se vem som har flest kort.

Saker att tänka på

Även om alla dessa spel kan spelas med en vanlig kortlek, bör du fundera lite på hur du skapar en kortlek som matchar ditt barns matematiska färdigheter.

 • Använd kvantitetskort som visar en bildlig representation av ett tal. Detta hjälper barn att utveckla sitt visuella talsinne.
 • Börja med korten 0-5 för dagisbarn, 0-10 för förskolebarn.
 • Storleken på kortleken (antalet kort i spelet) bör vara lämplig för barnens ålder och erfarenhet.
 • Använd små matriser av kort för att spela Memory i början, t.ex. 3 x 4 kort. Ordna korten med framsidan uppåt eller nedåt för att variera minnesutmaningen beroende på barnens ålder, erfarenhet av att spela och den matematiska färdighet de arbetar med. Om det är ett nytt koncept, även för äldre barn, kan det vara lämpligt att spela med framsidan uppåt de första gångerna.
 • Färre kort i leken innebär snabbare spel som håller barnens uppmärksamhet. När spelen är snabba kan de spelas om och om igen, vilket minskar besvikelsen över att förlora.

Olika sätt att anpassa mattekortspel

Gå och fiska Matcha/ Memory Fånga
Subitering (Känna igen små mängder utan att räkna) Använd mängdkort för att bilda par av samma eller olika representationer av mängder. Använda kvantitetskort för att matcha samma eller olika representationer av en kvantitet Den största eller minsta kvantiteten vinner.
Känna igen siffror (skrivna tal) Koppla samman talnamn, tal och kvantiteter Använd numeriska kort i tillägg till eller i stället för kvantitetskort Använd numeriska kort i tillägg till eller i stället för kvantitetskort Använd numeriska kort i tillägg till eller i stället för kvantitetskort
Addition Gör par med en given summa Matcha likvärdiga uttryck (t.ex. 3+4 och 6+1) Varje spelare vänder på 2 kort.
Jämför summor
Gör 5 (Ta bort korten 6-10. Lägg till ett tomt kort för noll eller ta bort 5:orna) Gör kort-par som ihop blir 5. Matcha par som ihop blir 5.  
Gör 10
(Lägg till ett tomt kort för noll eller ta bort 10-talen)
Gör kort-par som ihop blir 10. Matcha par som ihop blir 10
Subtraktion   Matcha likvärdiga uttryck (t.ex. 5-3 och 3-1) Varje spelare vänder på 2 kort.
Jämför skillnader
Multiplikation   Använd kvantitetskort för multiplikation för att matcha par för en given produkt (t.ex. 24=1×24, 2×12, 3×8, 4×6) eller matcha visuella rader med uttryck Varje spelare vänder 2 kort.
Jämför produkter

LEGO-brädspel

Bygg ett legotornspelDU BEHÖVER: Brädspel som kan skrivas ut, klossar och en sexsidig tärning.

 • Börja med att skriva ut en kopia av spelet. Du kan laminera den eller lägga den i ett sidoskyddsark för att den ska hålla länge.
 • Samla ihop ett gäng basbyggblock, t.ex. 2×2 eller 2×4 (använd vad som passar dig bäst).
 • Låt barnen välja en minifigur som spelpjäs eller bygga något roligt för att representera sin spelare på brädet.
 • Bestäm vem som ska börja med det högsta tärningskastet och starta spelet!
 • Den som har det högsta tornet när alla kommit i mål vinner.
 • Bygg ditt torn och räkna bitarna för att fastställa vinnaren!
 • Spela om och om igen.

Brädan för spelet: Bygg ett legotornspel (PDF, 200kB)

Ide från littlebinforlittlehands

LEGO board game

YOU WILL NEED: Printable board game, bricks, and a six-sided dice

 • Start by printing out a copy of the game. You can laminate it or put it in a page protector sheet for longevity.
 • Gather a bunch of basic building bricks such as 2x2s or 2x4s (use whatever works best for you)
 • Have the kiddos choose a minifigure as a game piece or build something fun to represent their player on the board
 • Determine who will go first by the highest die roll and start the play!
 • Whoever has the tallest tower at the end wins. Ideally, everyone should have the opportunity to finish the game.
 • Build your tower and count the bricks to determine the winner!
 • Play again and again.

Model of the board: LEGO-build-a-tower-game (PDF, 525kB)

Idea from littlebinforlittlehands

Sound for a picture in a newspaper

Metka

In this activity, you explore an image from a newspaper or a cartoon by thinking about how the image sounds.

Tool:

 1. magazine (for children)
 2. Tools for creating soundscapes: spoons, jars, pens, rattles, etc..

Focus on sound

The teacher asks the group to be very quiet and listen to what sounds can be heard in the room. They also think about the sounds that they hear in the kitchen at home, or out on the playground, or on the street.

Choosing and viewing the image

The group looks for an image in a magazine and creates a sound world for it. Discuss the image together: who or what is in the picture? What is the mood of the picture, is it cheerful, sad, summery? The picture can also be a cartoon.

Design of a soundscape

Think together about what the story might sound like. The teacher gives the children different tools to create sounds and together they experiment to see what sounds they can create. If the selected image is a cartoon, the teacher can re-read it, and now the children can gild the story with sound.

Does the picture smell?

After listening to the audio story, they can think about what smells or smells flow into their nostrils in the kitchen or on the street. What smells or smells can be associated with the selected image or drawing?

 

Ljud för en bild i en tidning

Metka

I den här aktiviteten utforskar du en bild från en tidning eller en tecknad film genom att fundera på hur bilden låter.

Verktyg:

 • tidskrift (för barn)
 • Verktyg för att skapa ljudlandskap: skedar, burkar, pennor, skrammel, etc..

Fokusera på ljud

Läraren ber gruppen att vara mycket tyst och lyssna på vilka ljud som kan höras i rummet. De tänker också på de ljud som de hör i köket hemma, eller ute på lekplatsen eller på gatan.

Välja och titta på bilden

Gruppen letar efter en bild i en tidning och skapar en ljudvärld för den. Diskutera bilden tillsammans: vem eller vad finns på bilden? Vad är stämningen i bilden, är den glad, sorgsen, sommaraktig? Bilden kan också vara en tecknad film.

Utformning av ett ljudlandskap

Fundera tillsammans på hur berättelsen kan låta. Läraren ger barnen olika verktyg för att skapa ljud och tillsammans experimenterar de för att se vilka ljud de kan skapa. Om den valda bilden är en tecknad film kan läraren läsa upp den igen, och nu kan barnen förgylla berättelsen med ljud.

Luktar bilden?

Efter att ha lyssnat på ljudberättelsen kan de fundera på vilka dofter eller lukter som flyter in i deras näsborrar i köket eller på gatan. Vilka dofter eller lukter kan förknippas med den valda bilden eller teckningen?

 

Idén är hämtad fråm metka – Mediakasvatuskeskus

Ice Lantern

Supplies

 • Large plastic cup (like a Solo cup)
 • Small plastic cup
 • Decorative pieces (pompoms, beads, pipe cleaners, tinsel, pine needle, pine cones, dried berries, etc.)
 • Food coloring
 • Tape
 • Water
 • A freezer or it needs to be below zero outside
 • Battery operated candle (or tea light)

Directions

The first step is to decide on your decorations. This is the engineering challenge! We found it was best to take pipe cleaners and twist them so they spiraled up on the inside of the large cup. These acted as your garland and as a place to put all your other baubles so they stayed in place.

Now carefully place pompoms and beads so they balance on the garland. This can be challenging and they will move once you add water, so don’t stress too much.

Pro Tip! If you wish to be more environmentally conscious, natural materials like pine needles, small pine cones, dried berries and even small rocks or crystals all worked beautifully as well. The key is that they need to be small.

Once you are happy with your decorations slide the small cup inside the large cup. Tape it into place so the top of the cups are flush with each other.

Add a few drops of food coloring to the water.

Carefully start to add water between the two cups so the water only goes into the larger cup. You will need to add some weight to the smaller cup to keep it in place and stop it popping up. We added a couple of stones to ours to keep it in place.

Fill until the water is only a couple of centimeters from the top. This is important.

Finally, place the lanterns in the freezer (or outdoors) for 5 hours or until completely frozen.

Take A Moment For Science

Once it is frozen take a moment to look at your creation. You should notice that despite the tape and the weights the smaller cup is higher and the ice is to the top of the large cup. This is due to water expanding as it freezes. This is a fantastic opportunity to see this in practice and discuss what happens when water changes states.

Revealing the Lanterns

Now carefully remove the inside plastic cup, then the outer plastic up. You may need to cut the cups to get them off. Just carefully snip the edge with some scissors and you should be able to peel them off.

For safety you can use battery operated candles, plus they won’t melt your lantern like a tea light.

Turn on your candle, set it outside in the wintery cold and enjoy the beauty of your creation!

Tip from STEAMPoweredFamily.com