Bygg din egen mjölksnurra

Snart dags för vappen och med den vindsnurror. Här finns ett enkelt tips på att bygga en egen. (Se pdf i slutet för bilder)

Mjölksnurra

 • Klipp ut en fyrkant av ett tomt ursköljt mjölkpaket. Måla den med hobbyfärg om du vill.
 • Klipp jack i hörnen en bit in i fyrkanten.
 • Gör små hål i hörnen och ett i mitten, som på bilden.
 • Snurra en bit ståltråd kring en blompinne, se till att den sitter ordentligt på plats. Trä på två vanliga plastpärlor på änden, då blir det enklare för snurran att snurra.
 • Trä på snurran genom hålet i mitten.
 • Böj var och en av flikarna och trä dem över ståltrådsänden.
 • Trä på en pärla till och gör en ögla av ståltråden så att snurran hålls på plats (men inte för hårt, då kan den inte snurra).

Illustrerade instruktioner: Mjölksnurra

Tack Arla.se för tipset!

Is the Egg Raw or Cooked?

 That is the Question!

Introduction

Have you ever found an egg in your refrigerator and wondered if it was cooked? Although eggs drastically change inside their shells when cooked, it is still remarkably difficult to distinguish a cooked egg from a raw one without cracking it open. In this activity, you will find out how physics can help you tell the difference!

Materials

 • At least six chicken eggs similar in size and color
 • Sauce pan
 • Stove (Use caution and ask an adult to help you use the stove and handle hot items in this activity.)
 • Water
 • Timer
 • Slotted spoon
 • Pencil
 • Two small plates
 • Sheet of paper

Prep Work

 1. Place three eggs in the saucepan. Add enough water so there is half an inch covering the eggs. Put the saucepan on the stove.
 2. Heat the water until it comes to a rapid boil and keep it boiling for seven minutes.
  How do you think the eggs are changing during this time?
 3. Turn off the heat.
 4. Use the slotted spoon to take one egg at a time out of the hot water, rinse it under running cold water (optional), and store it in a safe place where it can cool completely.
 5. Use a pencil to make a small mark on the three raw eggs. Keep the mark subtle, as this will make it easier to test your ideas in an unbiased way.
 6. Store the raw eggs together with the cooked ones. This ensures that all eggs are at the same temperature when you start experimenting.

Procedure

 1. Choose a raw egg and crack it open on a plate.
  How does the content of the raw egg look?
 2. Repeat the first step with a cooked egg.
  How does the content of a cooked egg differ from that of a raw egg?

The goal of this activity is to find a test that can identify whether an egg is cooked or raw without cracking the shell.

What are your ideas?

 1. Choose one cooked and one raw egg from the four uncracked eggs that are left. Put the other pair of eggs aside for now.
 2. If you find a difference, note it on your sheet of paper. Remember there is a mark on the raw egg. This will help you identify which type shows a particular characteristic.
 3. Look at the eggs, smell them, and weigh them in your hands.

Does one look different, smell different, or seem heavier than the other?

 1. Gently tap your pencil against the cooked and raw egg and listen.
  Can you hear a difference?
 2. Shake the eggs one at a time close to your ear.
  Can you hear which one is raw?
 3. Put one egg on its tip and spin it. Lay it flat and spin it. Try it a few times before switching to the other egg.
  Does one spin more easily than the other?
 4. Perform any other test or look for any other distinguishing characteristics you can think of.
 5. Review your notes.
  Did you find differences? If so, do you think this difference appears because one of the eggs is cooked and the other is not? Why or why not?
 6. If you found one or several differences between the raw and cooked egg, test if these differences also appear in your last pair of eggs. Try not to look at the little mark on the raw egg while doing the test.

Does this difference distinguish the raw from the cooked egg in this pair, too? If you found a difference that held up for both pairs, do you think it can differentiate all cooked eggs from raw eggs? Why do you think the differences occur?

What Happened?

Did you notice that the inside of a raw egg is liquid, while the inside of a cooked egg is solid? It was probably impossible to tell the difference without cracking the shell until you tried to spin the egg. Even though it is difficult to spin a cooked egg, spinning a raw egg was probably much harder. This is expected.

When you boil an egg, the inside becomes solid. It does not change how the egg looks or its odor, so you cannot see or smell the difference. Shaking a raw egg does not make a sloshing sound because the liquid in the egg is contained in a membrane and only a small air bubble is present. Neither egg is hollow, so tapping it does not produce a clear audible difference.

You can tell the difference between a cooked and a raw egg by spinning it: a cooked egg is easier to spin. As the inside of a cooked egg is solid, the particles inside cannot move around relative to each other or the shell. The whole egg moves in unison. When you spin the cooked egg by twisting its shell, the hole inside moves along with the shell. In a raw egg, the inside is still liquid. The particles that make up the liquid can slide and move around relative to each other and the shell. When you spin the shell of the raw egg, the liquid inside does not start spinning right away—it needs some time to ”catch up,” and friction between the shell and the liquid slows down the spinning motion. Since it is easier to balance an egg on its tip by spinning it faster, this also makes cooked eggs easier to balance than raw eggs. It also helps that the inside of the cooked egg is less wobbly since it does not move around (its center of mass is fixed).

Är ägget rått eller kokt?

Det är frågan!

Har du någonsin hittat ett ägg i ditt kylskåp och undrat om det var kokt? Även om ägg drastiskt förändras inuti skalet när de tillagas är det fortfarande anmärkningsvärt svårt att skilja ett tillagat ägg från ett rått utan att knäcka det. I den här aktiviteten får du reda på hur fysiken kan hjälpa dig att se skillnaden!

Material

 • Minst sex kycklingägg av samma storlek och färg.
 • En kastrull
 • Spis (Var försiktig och be en vuxen hjälpa dig att använda spisen och hantera heta föremål i denna aktivitet).
 • Vatten
 • Timer
 • Hålslev
 • Blyertspenna
 • Två små tallrikar
 • Pappersark

Förberedelsearbete

 1. Lägg tre ägg i kastrullen. Tillsätt tillräckligt med vatten så att det finns en cm som täcker äggen. Sätt kastrullen på spisen.
 2. Värm vattnet tills det kokar rejält och håll det kokande i sju minuter.
  Hur tror du att äggen förändras under denna tid?
 3. Stäng av värmen.
 4. Lyft ägget med hålsleven ur det heta vattnet, skölj det under rinnande kallt vatten (valfritt) och lägg det på en säker plats där det kan svalna helt och hållet.
 5. Använd en penna för att göra ett litet märke på de tre råa äggen. Gör märket svagt, eftersom detta gör det lättare att testa dina idéer på ett opartiskt sätt.
 6. Förvara de råa äggen tillsammans med de kokta äggen. Detta säkerställer att alla ägg har samma temperatur när du börjar experimentera.

Förfarande

 1. Välj ett rått ägg och knäck det på en tallrik.
  Hur ser innehållet i det råa ägget ut?
 2. Upprepa det första steget med ett kokt ägg.
  Hur skiljer sig innehållet i ett kokt ägg från innehållet i ett rått ägg?

Målet med denna aktivitet är att hitta ett test som kan identifiera om ett ägg är kokt eller rått utan att knäcka skalet.

Vad har du för idéer?

 1. Välj ett kokt och ett rått ägg från de fyra oknäckta ägg som finns kvar. Lägg det andra paret ägg åt sidan för tillfället.
 2. Om du hittar en skillnad, skriv ner den på ditt pappersark. Kom ihåg att det finns ett märke på det råa ägget. Det kommer att hjälpa dig att identifiera vilken typ som uppvisar en viss egenskap.
 3. Titta på äggen, lukta på dem och väg dem i dina händer.
  Ser det ena ägget annorlunda ut, luktar annorlunda eller verkar tyngre än det andra?
 4. Knacka försiktigt med pennan mot det kokta och råa ägget och lyssna.
  Kan du höra en skillnad?
 5. Skaka äggen ett i taget nära ditt öra.
  Kan du höra vilket som är rått?
 6. Lägg ett ägg på spetsen och snurra det. Lägg det sedan platt och snurra det. Prova några gånger innan du byter till det andra ägget.

  Snurrar det ena ägget lättare än det andra?

 7. Utför något annat test eller leta efter andra särskiljande egenskaper som du kan komma på.
 8. Gå igenom dina anteckningar.
  Hittade du skillnader? Om så är fallet, tror du att denna skillnad uppstår på grund av att ett av äggen är kokt och det andra inte? Varför eller varför inte?
 9. Om du hittade en eller flera skillnader mellan det råa och det kokta ägget, testa om dessa skillnader också förekommer i ditt sista par ägg. Försök att inte titta på det lilla märket på det råa ägget när du gör testet.
  Skiljer denna skillnad det råa från det kokta ägget även i detta par? Om du hittade en skillnad som höll för båda paren, tror du att den kan skilja alla kokta ägg från råa ägg? Varför tror du att skillnaderna uppstår?

Vad hände?

Märkte du att insidan av ett rått ägg är flytande, medan insidan av ett kokt ägg är fast? Det var förmodligen omöjligt att se skillnaden utan att knäcka skalet förrän du försökte snurra ägget. Även om det är svårt att snurra ett kokt ägg var det förmodligen mycket svårare att snurra ett rått ägg. Detta är förväntat.

När du kokar ett ägg blir insidan fast. Det förändrar inte hur ägget ser ut eller dess lukt, så du kan inte se eller lukta på skillnaden. När man skakar ett rått ägg uppstår inget skvalpande ljud eftersom vätskan i ägget är innesluten i ett membran och endast en liten luftbubbla förekommer. Inget av äggen är ihåligt, så att knacka på det ger ingen tydlig hörbar skillnad.

Du kan se skillnaden mellan ett kokt och ett rått ägg genom att snurra det: ett kokt ägg är lättare att snurra. Eftersom insidan av ett kokt ägg är fast kan partiklarna inuti inte röra sig i förhållande till varandra eller skalet. Hela ägget rör sig i samklang. När du snurrar det kokta ägget genom att vrida på skalet rör sig hålet inuti tillsammans med skalet. I ett rått ägg är insidan fortfarande flytande. Partiklarna som utgör vätskan kan glida och röra sig i förhållande till varandra och skalet. När du snurrar skalet på det råa ägget börjar vätskan inuti inte snurra direkt – den behöver lite tid för att ”komma ikapp”, och friktionen mellan skalet och vätskan saktar ner snurrandet. Eftersom det är lättare att balansera ett ägg på spetsen genom att snurra det snabbare, gör detta också att kokta ägg är lättare att balansera än råa ägg. Det underlättar också att insidan av det kokta ägget är mindre vinglig eftersom den inte rör sig (dess masscentrum är fast).

More, less, or just as much?

SUITABLE PLACE:
At the table with access to sink and water. (Or out in the rain?)

MATERIAL
Two identical glasses for each child, a teaspoon of metal and preferably several small jugs of water, which the children themselves can pour out.

DESCRIPTION
Before starting to explain briefly: ”We will learn new words with the help of water in glasses- We will learn words like more, less and as much. You will get two glasses each a small jug of water. First you will fill your glass, so that there is the same amount of water in both- ”When the children are done with this, we see if some children have the same amount, if some have less, etc.- By using the teaspoon we can hear if there is the same amount of water in all the glasses – does it sound the same?

VARIATION
Feel free to do the same activity in other words, such as higher, lower and equally high.

Mer, mindre, eller lika mycket?

LÄMPLIG PLATS:

Vid bordet med tillgång till handfat och vatten. (Eller ute i regnet?)

MATERIAL

Två likadana glas till varje barn, en tesked av metall och gärna flera små kannor med vatten, som barnen själva kan hälla ur.

 

BESKRIVNING

Innan man börjar förklaras kort: ”Vi ska lära oss nya ord med hjälp av vatten i glas- Vi ska lära oss ord som mer, mindre och lika mycket. Ni får två glas var och en liten kanna med vatten. Först ska ni fylla era glas, så att det är lika mycket vatten i båda två-” När barnen är klara med detta, ser vi om några barn har lika mycket, om några har mindre osv- Genom att använda teskeden kan vi höra om det är lika mycket vatten i alla glasen – låter det likadant?

VARIATION

Gör gärna samma aktivitet med andra ord, som t.ex. högre, lägre och lika höga.

Bears in a sofa

 

Task

Three bears should sit on a sofa. In how many different ways can it be solved?

Let the children document themselves on paper. The children can then be paired and compare their solutions.

End with a full class discussion. Discuss:

 • What they came up with
 • Different ways to document it

The task can be performed:

 • Concrete: Find three figures and something that should be like a sofa and try to move around (or have three children sitting on three chairs)
 • Semi-concrete: Draw a rectangle for the sofa and draw figures in it, or draw dots
 • Abstract: Write letters for them in different order

To adapt the problem

 • Two bears on a three-seater sofa
 • Three bears on a two-seater sofa…
 • More advanced: Increase the number of bears or sofa seats. Four bears on a three-seater sofa, or four on a four-seater sofa. But also four bears on a two-seater sofa!

A digital variant

A digital variant of the task is available in the CombiBears application, www2.kau.se/jorrbomm. Teachers and students can now choose how many seats should be on the sofa and how many bears should sit there. After each completed combination, students can save their solutions by ”taking cards” and finally comparing the cards systematically to see if they have found all the combinations or not.

Nallar i soffan

Uppgift

Tre björnar ska sitta i en soffa. På hur många olika sätt går det att lösa det?

Låt barnen dokumentera själva på papper. Barnen kan sedan paras ihop och jämföra sina lösningar.

Avsluta med helklass diskussion. Diskutera:

 • Vad de kom fram till
 • Olika sätt att dokumentera det på

Uppgiften kan genomföras:

 • Konkret: Hitta tre figurer och något som ska vara som en soffa och pröva att flytta runt (eller ha tre barn att sitta på tre stolar)
 • Halv-konkret: Rita en rektangel för soffan och rita figurer i den, eller rita prickar
 • Abstrakt: Skriv bokstäver för dem i olika ordning

Att anpassa problemet

 • Två björnar på en tresitssoffa
 • Tre björnar på en tvåsitssoffa…
 • Fördjupning: Öka antal björnar eller soffplatser. Fyra björnar på en tresitssoffa, eller fyra på en fyrsitssoffa. Men även fyra björnar på en tvåsitssoffa!

En digital variant

En digital variant av uppgiften finns i applikationen CombiBears, www2.kau.se/jorrbomm. Lärare och elever kan nu välja hur många platser som ska finnas i soffan och hur många björnar som ska sitta där. Efter varje genomförd kombination kan eleverna spara sina lösningar genom att ”ta kort” och slutligen jämföra korten systematiskt för att se om de har hittat alla kombinationer eller inte.

Planting in the Window

When spring comes, it is always interesting to see things grow. Here are two different ideas that make it possible to see the whole process how roots are formed and shoots sprout.
I give two ideas to choose from:

1. CD planting

If you have some old CD cases left over (also comes with plastic pockets), you can try to put some soil in them, moisten it and then put in some seeds and see how it grows.

Idea from @JeanettesKlassrum on Instagram

2. Grow in a plastic pocket

 • Soak a cloth, washcloth or a few layers of kitchen paper and place in a bag.
 • Staple the bag in the middle (so that the roots can fit downwards).
 • Put some beans in the bag (in the proposal they had used, among other things, large white beans that were soaked overnight)
 • Close the bag.
 • Hang up in the window
  You can try putting beans / seeds on both sides if you want to compare
  If you take pictures daily can you follow the process of the sprouting.


Idea Förskoleburken

Plantering i fönstret

När våren kommer är det alltid intressant att se saker och ting gro. Här kommer två olika idéer som möjliggör att se hela processen hur rötter bildas och skotten skjuter upp.

Jag ger två idéer att välja från:

1.  CD-odling

Om ni har några gamla CD-fodral över (går även med plastfickor) kan ni pröva att lägga lite jord i dem, fukta den och sedan lägga i några frön och se hur det gror.

Idé från @JeanettesKlassrum på Instagram

 

2.  Odla i plastficka

 • Blöt en wettex-trasa, tvättlapp eller några lager med hushållspapper och lägg i en påse.
 • Häfta ihop påsen på mitten (för att rötterna ska få plats nedåt).
 • Lägg i några bönor i påsen (i förslaget hade de använt bl.a. stora vita bönor som legat i blöt över natten)
 • Stäng påsen.
 • Häng upp i fönstret

Man kan pröva att lägga bönor/frön på båda sidor om man vill jämföra

Ta gärna bilder dagligen för att se hur det utvecklas.

Idé frön Förskloleburken

Seed-egg

Mix water into the pulp according to the instructions on the package. 6-8 eggs need 6 dl mass / 2 dl water.
Pour the seeds onto a paper plate. You can use any seeds.
Pour some soil (or sand) into the bottom of the egg carton and place the finished seed balls in it.
Take a small mass mix in your hands and shape it into an egg. Gently swirl the egg into the seed mixture. Put the egg in the box.
Lightly spray the seeds with water.
Place the cell in a sunny place and water the seeds gently daily. Soon the eggs will be delicious, edible greens!