Catch

Objective: Recognize visual speech patterns; compare numbers to determine the larger value and associate number names, quantities and written numbers.

Materials: Cards with different ways of representing numbers, such as numbers, dots, dice, shapes, etc.

Number of players: 2

Instructions:

 1. Divide the cards evenly and place them face up in a pile in front of them.
 2. The game is played in rounds. In each round:
  a. Turn the card over and say the number on the card.
  b. Players compare the numbers to see who has the highest value.
  c. The player with the highest value ”catches” the other card and places it on a rubbish heap.
  When all cards are played, players count their cards in the rubbish pile. This step can be skipped if you want to avoid the competition situation.

Variant:

 • The players compare cards and the player with the lowest value wins the round.
 • Play add-catch with two cards and the one with the highest amount wins the round.

Fånga

Målsättning: Känna igen visuella talmönster; jämföra siffror för att bestämma det större värdet och associera nummernamn, kvantiteter och skriftliga siffror.

Material: Kort med olika sätt att representerar nummer, så som siffror, prickar, tärningssidor, former osv.

Antal spelare: 2

Instruktioner:

 1. Dela upp korten jämnt och lägg dem med baksidan uppåt i en hög framför dem.
 2. Spelet spelas i omgångar. I varje omgång:
  • Vänd kortet och säg talet på kortet.
  • Spelarna jämför talen för att se vem som har högsta värdet.
  • Spelaren med högsta värdet ”fångar” den andres kort och lägger den på en skräphög.
 3. När alla kort är spelade räknar spelarna sina kort i skräphögen. Detta steg kan hoppas över om man vill undvika tävlingssituationen.

Variant:

 • Spelarna jämför kort och spelar med lägst värde vinner omgången.
 • Spela additions-fånga med två kort och den som har högst summa vinner omgången.

How Well Do You Wash Your Hands?

Procedure

 1. Cover both of your hands in paint, as if you were using hand lotion. Make sure to cover the backs of your hands, in between your fingers, and around your fingernails.
 2. Hold your hands out and let the paint dry for a three or four minutes.
 3. Rinse your hands briefly with just warm water. How much paint is left on your hands?
 4. Rub your hands together briefly under running water. How much paint is left on your hands now?
 5. Use some soap, and count to 5 while washing your hands. Now how much paint is left?
 6. Continue to use soap, and wash your hands for another 15 seconds. Examine your hands.

Are certain parts of your hands cleaner than others? Where is there still paint left on your hands? What can you do to improve your hand washing?

What Happened?

You probably found that rinsing, or even scrubbing, your hands with only water did a poor job of removing the paint. Soap helps break up the paint and other dirt on your hands, making it easier to remove, along with germs. But even with soap, you have to do a good job washing your hands to remove all the paint. This includes washing them for more than just a few seconds, and getting into all the nooks and crannies where the paint (and germs) can hide.

Hur bra tvättar du händerna?

Tillvägagångssätt

 1. Täck båda händerna med flytande färg, som om du använde handkräm. Se till att du täcker baksidan av dina händer, mellan fingrarna och runt naglarna.
 2. Håll ut händerna och låt färgen torka i tre eller fyra minuter.
 3. Skölj händerna snabbt med bara ljummet vatten. Hur mycket färg finns kvar på dina händer?
 4. Gnugga händerna under rinnande vatten. Hur mycket färg finns kvar på dina händer nu?
 5. Använd lite tvål och räkna till 5 medan du tvättar händerna. Hur mycket färg återstår nu?
 6. Fortsätt använda tvål och tvätta händerna i ytterligare 15 sekunder. Undersök dina händer.

Är vissa delar av dina händer renare än andra? Var finns det fortfarande färg kvar på dina händer? Vad kan du göra för att förbättra din handtvätt?

Vad hände?

Du upptäckte förmodligen att sköljning eller till och med skrubbning av dina händer med endast vatten gjorde ett dåligt jobb med att ta bort färgen. Tvål hjälper till att bryta upp färgen och annan smuts på händerna, vilket gör det lättare att ta bort det, tillsammans med bakterier och virus. Men även med tvål måste du göra ett bra jobb med att tvätta händerna för att ta bort all färg. Detta inkluderar att tvätta dem i mer än bara några sekunder och komma in i alla vinklar och krokar där färgen (och bakterier) kan gömma sig.

Where does the sound come from?

Let one child at a time close their eyes, shake the container near one ear, the other ear, or at the neck of the child. Ask the child to tell you where the sound came from!
It is important that the rest of the group of children is as quiet as they can when performing this experiment, otherwise it will be difficult to hear the Sound!

Is sound heard everywhere?
Sound is conducted differently in different materials. That sound is heard even under water, you learn that when you dare to have your ears below the water surface, but that phenomenon can also be detected through a plastic container.
Ask the children (one at a time) to put one ear against a wooden object, and hold the other ear shut. Tap the wooden object lightly with the pen. Can it be heard? Continue with the other materials.
The children who dare, can lower their ears below the water surface in the pool if you bathe, then you tap with the pen against the pool edge.

Varifrån kommer ljudet?

Låt ett barn i taget blunda, och skaka behållaren i närheten av ena örat, andra örat, eller vid nacken på barnet. Be barnet berätta varifrån Ljudet kom!

Det är viktigt att resten av barngruppen är så tysta de kan när det här experimentet utförs, annars blir det svårt att höra Ljudet!

MATERIAL

 • En maracas eller en av behållarna från ”Ljudmemory”.

Låter ljud överallt?

Ljud leds olika bra i olika material. Att ljud hörs även under vatten, det lär man sig när man vågar ha öronen under vattenytan, men det fenomenet går att upptäcka även genom en behållare av plast.

Be barnen (ett i taget) att sätta ena örat mot träföremålet, och hålla för det andra örat. Slå lätt med pennan mot trä- föremålet. Hörs det? Fortsätt med de andra materialen.

De barn som vågar, kan sänka öronen under vattenytan i bassängen om ni badar, så knackar du med pennan mot bassängkanten.

MATERIAL

 • Något av trä, t.ex. en planka, ett bord eller en fönsterbräda.
 • Något av metall, t.ex., ett ugnsgaller.
 • En stor behållare med vatten i (ljudet kommer att ledas även i behållaren).
 • En penna