Hur många droppar för att fylla cirkeln?

Rita några cirklar i olika storlekar slumpmässigt runt ett papper och laminerade det.

Därefter förbered några koppar färgat vatten med vatten och karamellfärg.

Börja sedan räkna hur många droppar vatten som behövdes för att fylla prickarna. Eftersom de är olika i storlek kan det bli intressant att jämföra.

Sedan kan ni förstås börja fundera kring ytspänning om ni vill vidga experimentet lite.

 

Idé från TeachBesideMe.

How Many Drops to Fill the Dot?

Draw some different sized circles randomly around a piece of paper and laminate it.

Next, prepare a few cups of colored water with water and food coloring.

Then start counting how many drops of water it takes took to fill the dots.

Since they are different sizes, it can be interesting to compare.

Then can you of course add thoughts around surface tension if you want to expand the experiment.

 

Tip from TeachBesideMe.

Sugrörsraket

Rita och klipp ut en raket och rektangeln som du rullar för att sätta sugröret i.

Rulla rektangeln den långa vägen med viklinjen på toppen. Du kan rulla den runt en penna för att få den tät. Tejpa den längs sidorna för att fästa den. Vik över den upptill. Fäst vecket med tejp för att hålla det nere.

Tejpa fast den rullade biten på baksidan av raketkroppen.

Stick in ett sugrör och blås upp raketen i luften. Tryck inte in sugröret särskilt hårt i röret. Du vill att den ska placeras löst ovanpå. När du sedan blåser, ge den ett snabbt och hårt blås för att få den att flyga högt!

Prova att blåsa den i olika vinklar och i olika banor för att se om du kan få den att flyga högre eller längre. Vind- och luftmotståndet kommer att göra skillnad även här.

Vetenskapen bakom:

Lägg till en inlärningskomponent till den också! Snacka om fysik och luftens kraft. När du blåser i sugröret stoppas den stora luftpuffen i toppen och trycks ner igen. Kraften som trycker ner den igen får raketen att flyga! Detta är Newtons tredje rörelselag – handling och reaktion!

Detta är också en lektion i gravitation, eftersom raketen alltid kommer att landa!

Det här är en fantastisk STEM-aktivitet. Testa några variabler, som att lägga till ett gem för vikt, prova ett brett sugrör istället för ett smalt, ändra vinkeln du blåser ut den i, etc. Ta fram ett måttband för att se vilken som kommer att flyga längst.

 

Idé tagen från TechBesideMe

Straw Rocket

Draw and cut out a rocket and the rectangle that you roll to put the straw in.

Roll the rectangle the long way with the fold line on the top. You can roll it around a pencil to get it tight. Tape it along the sides to secure it. Fold it over at the top. Secure the fold with tape to keep it down.

Tape the rolled piece to the back of the rocket body.

Insert a straw and blow the rocket up into the air. Do not push the straw very hard into the rocket. You want it to be loosely placed on top. Then when you blow, give it one fast and hard blow to make it fly high!

Try blowing it at different angles and at a different trajectory to see if you can get it to fly higher or farther. The wind and air resistance will make a difference here, too.

The Science Behind It:

Add a learning component to it, too! Talk about physics and the force of air. When you blow into the straw, the big puff of air gets stopped at the top and pushes back down. The force pushing it back down causes the rocket to fly! This is Newton’s third law of motion- action and reaction!

This is also a lesson on gravity, as the rocket will always land!

This is a great STEM activity. Test a few variables, like adding a paper clip for weight, trying a wide straw instead of a skinny one, changing the angle of the launch, etc. Get out a measuring tape to see which one will fly farther.

 

Idea taken from TechBesideMe

Different surfaces and materials in nature

A lot of different surface formations and patterns are found in nature.

What does moss look like when you enlarge it?

Let the child search and explore different natural materials and look through the loupe on the details. A digital microscope can be used to examine, videotape and take pictures, and magnifications can be viewed on a tablet.

Later, the images can be discussed and possibly draw off with the image as a model.

Olika ytor och material i naturen

En mängd olika ytformationer och mönster finns i naturen.

Hur ser mossa ut när du förstorar den?

Låt barnet söka och utforska olika naturmaterial och titta igenom luppen på detaljerna. Ett digitalt mikroskop kan användas för att undersöka, videobanda och ta bilder, och förstoringar kan ses på iPaden.

Senare kan bilderna diskuteras och eventuellt rita av med bilden som modell.

Enkla maskiner: Lutande plan

Du behöver:

 • Du behöver: En hög med böcker, 4-6 tum hög.
 • En stadig linjal (eller ett annat långt, snabbt och platt föremål).
 • Ett runt, tungt föremål som en apelsin, en pappersvikt eller en boll.

Gör ett lutande plan

 1. Stötta linjalen på böckerna så att den ena änden vilar på toppen av böckerna och den andra på marken.
 2. Be ditt barn att använda två fingrar för att klämma fast föremålet och lyfta det till toppen av bokstapeln.
 3. Be ditt barn att använda två fingrar för att rulla eller glida föremålet uppför det lutande planet.

Är det lättare eller svårare att lyfta föremålet än att rulla det uppför rampen?

Det krävs mindre kraft över en längre sträcka för att rulla föremålet uppför rampen, men vissa barn kanske säger att det är lättare att lyfta föremålet. Fråga dem om deras svar skulle ändras om föremålet var mycket tungt och höjden som de lyfter det till var mycket hög.

Simple Machines: Inclined plane

You need:

 • A stack of books, 4-6 inches tall
 • A sturdy ruler (or another long, fast, flat object)
 • A round, heavy object like an orange, paper weight, or ball

Make an inclined plane

 1. Prop the ruler up on the books so that one end rests on the top of the books and the other on the ground.
 2. Ask your child to use two fingers to pinch the object and lift it to the top of the stack of books.
 3. Ask your child to use two fingers to roll or slide the object up the inclined plane.

Is it easier or more difficult to lift the object than to roll it up the ramp?

It requires less force over a longer distance to roll the object up the ramp, but some kids might say that it’s easier to lift the object. Ask them if their answer would change if the object were very heavy and the height to which they were lifting it was very high.

Enkla maskiner: Kilen

Du behöver:

 • Du behöver: En smörkniv eller en gaffel
  (välj ett verktyg som du är trygg med att barnen kan hantera).
 • Bröd, lera, eller ett äpple (något som barnen kan dela)

Se hur en kil fungerar

 1. Försök tillsammans med ditt barn att dela eller skära föremålet på mitten utan att använda kilen.
 2. Identifiera vilken del av redskapet som är kilen.
 3. Använd kilen för att dela eller skära föremålet på mitten.

Kunde du dela eller skära föremålet utan kilen? Var det svårare att göra det? Varför? Varför skulle du använda olika kilar för olika uppgifter? Skulle du använda en gaffel för att skära något och en kniv för att plocka upp något att äta? Varför eller varför inte?

 

Simple Machines: Wedge

You need:

 • En smörkniv eller en gaffel (välj ett verktyg som du är trygg med att barnen kan hantera
 • Bröd, lera, eller ett äpple (något som barnen kan dela)

See How a Wedge Works

 1. With your child, try splitting or cutting the object in half without using the wedge.
 2. Identify which part of the utensil is the wedge.
 3. Use the wedge to split or cut the object in half.

Were you able to split or cut the object without the wedge? Was it harder to do? Why? Why would you use different wedges for different tasks? Would you use a fork to cut something and a knife to pick up something to eat? Why or why not?