Build a far flying paper airplane.

If you want to start with a challenge for the children present this video from NASA for them. Have them reflect over what they learnt and try to build an airplane.

Or, why not let them make one first attempt first at constructing an airplane, watch the video second, and then try to build a second airplane and see if it will out do the first.

In the end of the blog will I share twoPDF-files with some models you can build (Thanks to the STEAMpoweredFamily blogg)

The Science Behind Paper Airplanes

Lift

Lift is the force that helps an airplane stay up in the air. Different paper airplane designs create lift in different ways. For example, some airplanes have wings that are longer or wider, while others have wings that are more curved. These features help the airplane catch the air as it moves forward. When the air moves faster over the curved or longer wings, it creates a force called lift, which pushes the airplane up. So, designs that have bigger or curved wings tend to generate more lift and can fly higher and farther.

Drag

Drag is the force that tries to slow down an airplane as it moves through the air. Some paper airplane designs have sleek and streamlined shapes, while others may have more folds and creases. Smooth and streamlined designs help reduce drag because the air can flow smoothly around the airplane. Less drag means the airplane can move through the air more easily and go faster and farther.

Weight

Weight is the force that pulls objects down towards the ground. Lighter paper airplanes can stay in the air longer because they are not pulled down as much by gravity. So, using lightweight paper or making a lighter airplane by using less paper can help it fly longer distances.

Balance and Stability

Balance and stability are important for a paper airplane to fly well. Some designs have features like fins or small folds at the back, which help keep the airplane steady and balanced in the air. This stability allows the airplane to fly straighter and farther.

Tips to Fly Further

1. Start with More Power

When you use a launcher, you can pull it back and let it go to launch the plane. The launcher has a lot of power, so when you release it, the plane gets a big push forward. This extra power helps the plane go faster right from the start.

2. Consider the Launch Angle

The angle at which you launch the plane is also important. By launching the plane at a slightly upward angle, it helps it go higher into the sky. When the plane goes higher, it can stay in the air longer and fly farther.

Models for airplanes

How to Make Awesome Paper Airplanes (PDF, 956 kB)

How to Make a Paper Airplane with Launcher (PDF, 378 kB)

Bygg ett långtflygande pappersflygplan

Om du vill ge barnen en utmaning kan du börja med den här videon från NASA (som jag har dubbat till svenska). Låt barnen sedan fundera på vad de lärt sig och sätt igång och bygg.

Eller varför inte rent av låt dem först bygga ett flygplan och testa det, se sedan filmen, bygg ett nytt flygplan och se om det flyger bättre.

I slutet på dagens blogg har jag två olika PDF-filer med några olika modeller. En till och med med en gummibandsstartare för att flyga längre. Men först lite teori:

Vetenskapen bakom pappersflygplan

Lyft

Lyft är den kraft som hjälper ett flygplan att hålla sig uppe i luften. Olika pappersflygplansdesigner skapar lyft på olika sätt. Till exempel har vissa flygplan vingar som är längre eller bredare, medan andra har vingar som är mer böjda. Dessa funktioner hjälper flygplanet att fånga luften när det rör sig framåt. När luften rör sig snabbare över de böjda eller längre vingarna skapar den en kraft som kallas lyft, som skjuter flygplanet uppåt. Så mönster som har större eller böjda vingar tenderar att generera mer lyft och kan flyga högre och längre.

Drag

Drag är den kraft som försöker sakta ner ett flygplan när det rör sig genom luften. Vissa pappersflygplansdesigner har snygga och strömlinjeformade former, medan andra kan ha fler veck och veck. Slät och strömlinjeformad design hjälper till att minska motståndet eftersom luften kan flöda smidigt runt flygplanet. Mindre drag innebär att flygplanet lättare kan röra sig genom luften och gå snabbare och längre.

Vikt

Vikt är den kraft som drar föremål ner mot marken. Lättare pappersflygplan kan stanna längre i luften eftersom de inte dras ner lika mycket av tyngdkraften. Så att använda lätt papper eller göra ett lättare flygplan genom att använda mindre papper kan hjälpa det att flyga längre sträckor.

Balans och stabilitet

Balans och stabilitet är viktigt för att ett pappersflygplan ska flyga bra. Vissa mönster har funktioner som fenor eller små veck på baksidan, vilket hjälper till att hålla flygplanet stadigt och balanserat i luften. Denna stabilitet gör att flygplanet kan flyga rakare och längre.

Tips för att flyga längre:

1. Starta med mer kraft

Skicka i väg ditt flygplan med en gummibandsstartare. Det ger flygplanet en extra skjuts när du startar det.

2. Tänk på startvinkeln

Vinkeln i vilken du startar planet är också viktigt. Genom att starta planet i en något uppåtgående vinkel hjälper det det att gå högre upp i himlen. När planet går högre kan det stanna längre i luften och flyga längre.

Modeller på flygplan

Hur man gör fantastiska pappersflygplan (PDF, 896 kB)

Hur man gör ett pappersflygplan med startare (PDF, 249 kB)