Wam, Cold or in between?

A little water experiment like this in rainy weather times? Why not?
Vattenskål
For this experiment you will need three bowls, big enough to bring down one or two hands.

Pour hot water in one, cold in another and room-temperatured in the third.

Put one hand in the warm water and the other in the cold. Hold them there for 30 seconds.

Then place both hands in the room-temperatured water. Do your hands feel the same?

Explanation: Human temperature sensation is sensitive to change. For example, when your hand is moved from cold to warm water, the body signals that the water is very hot – even if it is not.

Experiment: To make this study an experiment, try answering any of the questions below. Don’t forget to set a hypothesis and explain the result.

 • What is the shortest time you have to keep your hands in the hot or cold water to achieve this effect?
 • How do you feel if you hold your hands for a long time in the warm and cold water, respectively, before immersing them in the room-temperature water?
 • How fast can you feel the temperature change?
 • What is the smallest temperature difference you can have between the water in the bowls?
 • Does it work if you dip one finger in each bowl only?

Varmt, kallt eller mittemellan?

Lite vattenexperiment så här i ruksväderstider? Varför inte?

VattenskålFör det här experimentet behöver du tre skålar, stora nog att få ner en eller två händer i.

Häll varmt vatten i en, kallt i en annan och rumstempererat i den tredje.

Stoppa en hand i det varma vattnet och den andra i det kalla. Håll dem där för 30 sekunder.

Placera sedan båda händerna i det rumstempererade vattnet. Känner händerna samma sak?

Förklaring: Människans temperatursinne är känsligt för förändringar. När din hand exempelvis flyttas från kallt till varmt vatten signalerar kroppen att vattnet är väldigt varmt – även om det egentligen inte är det.

Experimentera: För att göra denna undersökning till ett experiment kan du försöka besvara någon av nedanstående frågor. Glöm inte att ställa en hypotes och att förklara resultatet.

 • Vilken är den kortaste tid måste du hålla händerna i det varma respektive kalla vattnet för att uppnå denna effekt?
 • Hur känns det om du håller händerna jättelänge i det varma respektive kalla vattnet, innan du doppar dem i det rumstempererade vattnet?
 • Hur snabbt kan du känna temperaturförändringen?
 • Vilken är den minsta temperaturskillnad du kan ha mellan vattnet i skålarna?
 • Fungerar det om du endast doppar ett finger i varje skål?

Hot air balloon with a teabag

This is an experiment that you have to be very careful with, as you deal with open fire.


Choose a regular tea bag (not a triangular bag). Cut off the tea bag just below the closure and pour the contents. Fold up the empty bag to get a long, narrow, hollow cylinder of paper. The cylinder is placed upright on the ground and the top is lit.

What happens is that the fire spreads downwards and when it reaches the lower part of the ”vehicle” the remains of the bag lift due to the rising hot air.

The explanation is that during combustion the surrounding air is heated. Then the temperature increases, expands the air and thus gets lower density. The lower-density hot air rises upward and then gives rise to an airflow. The tea bag paper is drawn into the air stream as soon as the weight has dropped sufficiently. The weight decreases as the paper is burned.

Varmluftsfarkost av tepåse

Det här är ett experiment som man måste vara mycket försiktig med, i och med att man handskas med öppen eld.

Välj en vanlig tepåse (ej triangelpåse). Klipp av tepåsen strax under tillslutningen och häller ut innehållet. Vik upp den tomma påsen så att man får en lång, smal, ihålig cylinder av pappret. Cylindern placeras stående på underlaget och man tänder på övre delen.

Det som händer är att elden sprider sig neråt och när den nått till nedre delen av ”farkosten” lyfter resterna av påsen p.g.a den stigande varmluften.

Förklaring är att vid förbränning värms den omgivande luften. Då temperaturen
ökar, utvidgas luften och får på så sätt lägre densitet. Den varma luften med lägre densitet stiger uppåt och ger då upphov till en luftström. Tepåspappret dras med i luftströmmen så snart vikten har minskat tillräckligt. Vikten minskar allt eftersom pappret förbränns.

Geometrical SPUNK

This task trains to designate geometric shapes.

This exercise works just as well indoors as outdoors.

 1. Place all geometry patches in the center of the ring on a cloth (one of each).
 2. One child goes aside and meanwhile the other children secretly choose which geometric figure is SPUNK.
 3. When the group is done, the child will return.
 4. The child points with a stick in turn on the various figures in the middle. The whole class says aloud what it is for a figure, but when the child points to the figure chosen for SPUNK everyone says SPUNK.
 5. When SPUNKEN is found, you change who is allowed to step aside.

The task is found from the blog ”Räkna med mig

Geometri SPUNK

Den här uppgiften tränar att benämna geometriska former.

Den här övningen fungerar lika bra inomhus som utomhus.

 1. 1. Placera alla geometrilappar i mitten av ringen på en duk (en av varje).
 2. Ett barn går åt sidan och under tiden väljer de övriga barnen i smyg vilken geometrisk figur som är SPUNK.
 3. När gruppen är klar kommer barnet tillbaka.
 4. Barnet pekar med en käpp/pinne i tur och ordning på de olika figurerna i mitten. Hela klassen säger högt vad det är för figur, men då barnet pekar på den figur som är vald till SPUNK säger alla SPUNK.
 5. Då SPUNKEN är hittad byter man vem som får gå åt sidan.

Uppgiften är hittad från bloggen ”Räkna med mig