Matte-memory

Matte-memoryt fungerar som ett vanligt memory. Spelarna turas om att vända på två valfria muggar. Man ska försöka hitta en siffra som passar ihop med antalet pärlor. Bildar inte muggarna man vänt ett par vänder man muggarna upp och ner igen. Bildar muggarna man vänt upp ett par får spelaren ta muggarna och räkna det som ett par.

Vad är lekens syfte?
Matte-memory har som syfte är att hjälpa barnen att koppla ihop siffra (det som är abstrakt) med antal föremål (det som är konkret). Leken ska bidra till att barnen lär sig känna igen siffror och koppla samman det med en konkret mängd. Doverborg och Emanuelsson (2006a) och Björklund (2009) skriver om begreppet subitizing som innebär att man kan uppfatta antal utan att räkna. De menar att subitizering handlar om ett automatiserat förhållande mellan räkneord och någon typ av talbild. ”Subitisering antas allmänt ligga till grund för räknefärdigheten, eftersom den förutsätter en uppfattning om mängders relativa storlek, det vill säga en känsla för om en mängd är större eller mindre än en annan.” (Björklund, 2009, s. 62)

Matte-memoryt hjälper barnen att öva sin förmåga att uppskatta antal och det bidrar till att de blir bättre på antalsuppfattning. Matte-memoryt består av muggar som man ska vända på och det gäller att para ihop rätt siffra med rätt antal pärlor. Jag har placerat pärlorna som prickarna är placerade på en tärning. Syftet är att det ska bli lättare för barnen att uppfatta mängden pärlor eftersom tärningens prickar är placerade i mönster som är lätta att uppfatta.

Hur tillverkar man leken?
Man kan använda engångsmuggar där man klistrar fast pärlor eller ett papper  i botten av varje mugg Man kan byta ut pärlorna mot andra föremål men det är viktigt att tänka på att ha samma typ av föremål (exempelvis knappar) för att barnen inte förvirras av att det är olika föremål. När man väljer muggar ska man tänka på att det är viktigt att barnet får plats att sticka ner sina fingrar och röra vid pärlorna. Det på grund av att många barn vill röra vid föremålen som de räknar.

Gå och fiska!

Material:

 • Kort med prickar med talen 0-10

 

Hur man spelar:

 • Ge varje spelare 5 kort. Resten av däcket sprids sedan ut nedåt för att skapa en ”fiskdamm” mellan spelarna.
 • Innan spelet startar sätter alla spelarna de par de råkar ha i handen och får en poäng för varje par.
 • Varje spelare får i tur och ordning fråga en annan spelare om de har en särskilt kort. Till exempel när du vänder, om du har ett kort med fem punkter, skulle du fråga din motståndare om de också har en fem kort. Om de har fem, ger de dig kortet. Om de inte har det en fem, säger de, ”Gå och fiska!” Om du får en femma från dammen, sätter du paret framför dig. Om du inte får fem, behåller du draget kort i din hand. Spelet fortsätter tills alla kort är parade.
 • Spelare får en poäng för varje kortpar. Spelaren med flest poäng vinner spelet.
 • Du kan använda marker eller en tio bildrutor för att hålla reda på poäng. Ett chip för varje par.

 

Variant:

 • ”En-mer-än” – spela med en kortlek 0-9. Spelare ber om en kort som är ett mer än ett kort i deras hand. Till exempel om du har ett tre kort i handen, då frågar du din motståndare för ett kort med fyra.
 • Tio-par gå och fiska” – Detta spel är precis som vanlig Gå och fiska, men med en twist. Istället för matchande par med samma nummer, matchar par vars summa är tio.

Fånga

Målsättning: Känna igen visuella talmönster; jämföra siffror för att bestämma det större värdet och associera nummernamn, kvantiteter och skriftliga siffror.

Material: Kort med olika sätt att representerar nummer, så som siffror, prickar, tärningssidor, former osv.

Antal spelare: 2

Instruktioner:

 1. Dela upp korten jämnt och lägg dem med baksidan uppåt i en hög framför dem.
 2. Spelet spelas i omgångar. I varje omgång:
  • Vänd kortet och säg talet på kortet.
  • Spelarna jämför talen för att se vem som har högsta värdet.
  • Spelaren med högsta värdet ”fångar” den andres kort och lägger den på en skräphög.
 3. När alla kort är spelade räknar spelarna sina kort i skräphögen. Detta steg kan hoppas över om man vill undvika tävlingssituationen.

Variant:

 • Spelarna jämför kort och spelar med lägst värde vinner omgången.
 • Spela additions-fånga med två kort och den som har högst summa vinner omgången.

Bosse the Farmer

This exercise is a laboratory method of training how the numbers are built up, in this case number 5. Distribute one fence and five animals to each pair of children. Then have the children to think about how many different ways the animals can graze in Bosse the farmers’ two pastures.
If you want to extend the exercise you can have more pastures than two for the animals to graze in and have even more animals than five that are out grazing.

Material: Animals, fences (fences no need, two books can act as two different pastures)

Thank you Nina for the idea from the blog Räkna med mig.

Bonden Bosse

Denna övning är ett laborativt sätt att träna talens uppbyggnad, i detta fall talet 5. Dela ut ett staket och fem djur till varje elevpar. Låt sedan eleverna fundera ut på hur många olika sätt djuren kan beta i bonden Bosses två hagar.
Om man vill utvidga övningen kan man ha flera hagar än två för djuren att beta i samt ha ännu fler djur än fem som är ute och betar.
Material: Djur, staket (staketen inget måste, två böcker kan fungera som två olika beteshagar)
Tack Nina för idén från bloggen Räkna med mig.

Gömma stenen – med ledtrådar

Stimulera och utmana barnen i sin matematiska utveckling. Arbeta med det matematiska området lokalisera, genom att barnen möter olika begrepp och utmanas i att formulera och lyssna på skilda begrepp som anger läge.

Tillvägagångssätt:

 • Gömmaren av stenen går iväg och hittar ett bra gömställe för stenen. När stenen är gömd går gömmaren till de övriga deltagarna och ger dem en ledtråd, till exempel att stenen ligger under något högt bredvid något brunt.
 • Deltagarna måste nu iaktta omgivningen och försöka hitta stenen.
 • Behövs fler ledtrådar samlas alla deltagare igen och gömmaren får ge fler beskrivningar, till exempel att stenen ligger under något högt som är brunt och grönt, bredvid något långt och brunt, framför något smalt och grönt.
 • Deltagarna fortsätter att leta. När stenen är hittad får den deltagare som hittade stenen gömma den.

Som vuxen är det viktigt att stötta både gömmaren och letarna med att formulera och tolka de begrepp som används.

How long is an apple peel?

The purpose of this activity is to challenge the children in an problem-solving task where there are several different alternatives while also being able to work together, talk and cut with scissors or tear with their fingers. There is also a lot of mathematics, as well as conceptual ability.

How to Do It:

Get an apple and ask: How long is an apple peel?

 • Document the children’s hypotheses, which can be anything from minute to one meter. Some children draw their answer and others show with their hands.
 • Bring out a potato peeler and ask first if they know what it’s called and what you can use it for.
 • Carefully peel the apple around, making the apple peel much longer than the children first think.
 • Measure together how long the apple peel became but first ask what tools we should use to measure it. Relatively soon the children discover that the ruler is difficult to use so it often takes to hands, the cords and after a while we retrieve the tape measure.
 • Get scissors and A4 paper and challenge the children with the question of whether they think they can cut the paper longer than the apple peel.
 • Have the children try different solutions

Hur långt är ett äppelskal?

Syftet med denna aktivitet är att utmana barnen i en spännande problemlösningsuppgift där det flera olika möjligheter samtidigt som de även får träna samarbete, samtala och klippa med sax eller riva med fingrarna. Mycket matematik blir det också, samt begreppslig förmåga.

Tillvägagångssätt:

Ta fram ett äpple och fråga: Hur långt är ett äppelskal? 

 • Dokumentera barnens hypoteser vilket kan vara allt ifrån ”pyttelitet” till en meter. Några barn ritar sitt svar och andra visar med händerna.
 • Ta fram en potatisskalare och frågar först om de vet vad den heter och vad man kan använda den till. Skala äpplet försiktigt runt, runt vilket gör att äppelskalet blir mycket längre än vad barnen först tror.
 • Mät tillsammans hur långt äppelskalet blev men fråga först vilka redskap vi ska använda för att kunna mäta det. Relativt snart upptäcker barnen att linjalen är svår att använda så det tar ofta till händer, snören och efter ett tag hämtar vi måttbandet.
 • Ta fram saxar och A4-papper och utmana barnen med frågan om de tror att de kan klippa pappret längre än äppelskalet.
 • Låt barnen pröva olika lösningar

Ett matematiskt blöjbyte

 • När det är dags att byta blöja, berätta för barnet antingen att blöjan ser tung ut eller referera till tiden, nu ska vi byta blöja för sen ska vi gå ut, sova osv.
 • Passa på att räkna allt som går att räkna, trappsteg på stegen eller tiden det tar att hissa upp skötbordet mekaniskt. Räkna strumpor, figurer på blöjan eller kanske på skötrummets mobil om en sådan finns.
 • Ange ordningstal, nu tar vi av första strumpan sedan den andra.
 • Benämn begrepp för läge eller rörelse i rummet, Lägg dig ner och så upp med rumpan. Jag lägger dina kläder här framför, bakom eller bredvid.
 • Prata om vad som hänt under dagen eller det som ska komma.
 • Hur känns blöjan tung eller lätt? Kissat mycket eller lite?
 • Ny blöja, var finns blöjorna? Benämn! Är där många blöjor? Få blöjor?