Countdown Calendar

It can be fun to have a countdown to the summer or the spring party and see how it’s getting closer. Or to a disco, to a parent-meeting, or whatever you make up.
Gives some math practice in counting down, then on the day’s note you can have something else you want to bring up. The example below has one movement challenge per day
From @mitt_digiloga_classroom (Instagram)

If you want to do it digitally, there is a free app ”Pixmas Countdown” where you can make calendars on your own with a photo and text for each day. You can also choose which day you want it to open for, whether you want it Monday-Friday, or just one day a week…

Nedräkningskalender

Det kan vara kul att ha en nedräkning till sommaravslutningen eller vårfesten och se hur det kommer allt närmre. Eller till disco, till föräldramöte, eller vad man hittar på.

Ger lite matematisk övning i att räkna nedåt, sedan kan man på dagens lapp ha något annat man vill lyfta upp. Exemplet nedan har en rörelseutmaning per dag.

Från @mitt_digiloga_klassrum (Instagram)

Vill man göra det digital finns en gratis app ”Pixmas Countdown” där man kan göra kalendrar på egen hand med foto och text för varje dag. Man kan även välja vilken dag man ska ha öppning för, om man vill ha det måndag-fredag, eller bara en dag i veckan…

Jump Like a Frog

Jump and measure how far you jump on different surfaces using
different jumping methods.

What you need

 • Data sheet
 • Pencil
 • Tape measure or other measuring tool
 • Partner

What to do

 1. Find an open surface to do your jumping. (Use surfaces like cement, dirt
  and wood.)
 2. Make a starting line.
 3. Estimate how far you think you can jump.
 4. Jump as far as you can from the starting line.
 5. Measure the length of this jump and record it on the data chart.
 6. Continue to jump, but use different jumping styles (standing, from a squat and on one foot) on the different surfaces.
 7. Measure the length of each jump using different jumping styles and record on the data chart.

What to ask

 • How far do you think you can jump?
 • Which jumping style do you think will work the best? Why?
 • How did your estimates compare with your actual results?

Datasheet is included here: Jump Like a Frog (PDF, 416 kB)

Thanks to the Children’s Museum of Houston for the idea.

Hoppa som en groda

Hoppa och mät hur långt du hoppar på olika ytor med olika hoppmetoder.

Vad du behöver

 • Arbetsblad
 • Blyertspenna
 • Måttband eller annat mätverktyg
 • Kompanjon

Vad man ska göra

 1. Hitta en öppen yta för att göra din hoppning.
  (Använd ytor som gräs, grus och trä.)
 2. Gör en startlinje.
 3. Uppskatta hur långt du tror att du kan hoppa.
 4. Hoppa så långt du kan från startlinjen.
 5. Mät längden på det här hoppet och registrera det på arbetsbladet.
 6. Fortsätt att hoppa, men använd olika hoppstilar (stående, från huk och på en fot) på de olika ytorna.
 7. Mät längden på varje hopp med olika hoppstilar och post i arbetsbladet.

Vad ska man fråga

 • Hur långt tror du att du kan hoppa?
 • Vilken hoppstil tror du fungerar bäst? Varför?
 • Hur jämfördes dina uppskattningar med dina faktiska resultat?

Vad händer härnäst?

 • Prova den här aktiviteten med någon som är längre eller kortare än du. Hur tror du att dina resultat kommer att jämföras med deras?

Arbetsbladet hittar du här: Hoppa som en groda (PDF,  211kB)

Tack till Children’s Museum Houston för idén.

A-maze-ing Design

Purpose:
Designing your own game takes a lot of creative problem solving to make it work and provides a fun way to use everyday materials to create something original. Children will design a tabletop maze using materials from the household recycling bin. The maze will be grounds for a ping pong ball race. The movement of the ping pong balls will be powered by air blown through straws.

Getting Started:

Supplies needed:

 • Drinking straws (enough for each participant to have one)
 • Two ping pong balls
 • Large base for your maze to be built on (i.e., a large flat piece of cardboard or foam)
 • Materials to repurpose such as coffee sleeves, cardboard, cereal boxes, or paper tubes
 • Paper-backed tape such as masking tape or painter’s tape
 • Scissors or x-acto knife
 • Optional: aluminum foil or pipe cleaners

Players: can be done individually, with a partner, or with a small team Time needed: 15+ minutes

Instructions:

 1. It’s time to start planning the maze. Will you sketch it out in advance or dive right in and start adding materials to your base? That’s up to you and your design team.
 • Make sure you choose a start and a finish. The start and finish must be on the base of your maze.
 • Use as many different materials as you can to create as many twists, turns, and obstacles as you can in your ping pong ball maze.
 • Be sure to make your paths wide enough for a ping pong ball to travel through.
 • There is no height limit for the paths in your maze.
 1. Test the maze. Push your ball along by blowing air through a straw to make the ball move.
 2. Blow your ball from start to finish.

Time yourself or one another as you race against the clock to move your ball from start to finish.

Designa en labyrint

Designa en labyrint

Syfte:
Att designa ett eget spel kräver mycket kreativ problemlösning för att det ska fungera och är ett roligt sätt att använda vardagliga material för att skapa något originellt. Barnen kommer att utforma en labyrint på ett bord med hjälp av material från hushållets återvinningsbehållare. Labyrinten kommer att vara en grund för en pingpongbollsrace. Pingpongbollarnas rörelse kommer att drivas av luft som blåses genom sugrör.

Kom igång:

Material som behövs:

 • Sugrör (tillräckligt många för att varje deltagare ska få ett).
 • Två pingisbollar
 • Ett stort underlag som labyrinten kan byggas på (t.ex. en stor platt bit kartong eller skumgummi).
 • Material som kan återanvändas, t.ex. kaffehylsor, kartong, flingpaket eller pappersrör.
 • Tejp med pappersunderlag, t.ex. maskeringstejp eller målartejp.
 • Sax eller matt-kniv.
 • Valfritt: aluminiumfolie eller piprensare.

Spelare: kan göras individuellt, med en partner eller med ett litet team Tid som behövs: 15+ minuter.

Instruktioner:

 1. Det är dags att börja planera labyrinten. Kommer du att skissa upp den i förväg eller dyka in direkt och börja lägga till material till din bas? Det är upp till dig och ditt designteam.
  • Se till att du väljer en start och ett mål. Start och mål måste finnas på basen av din labyrint.
  • Använd så många olika material som möjligt för att skapa så många vändningar, kurvor och hinder som möjligt i din pingpongbollslabyrint.
  • Se till att göra dina vägar tillräckligt breda för att en pingpongboll ska kunna ta sig igenom.
  • Det finns ingen höjdgräns för banorna i din labyrint.
 2. Testa labyrinten. Skjut din boll framåt genom att blåsa luft genom ett sugrör för att få bollen att röra sig.
 3. Blås din boll från början till slut.
 4. Ta tid på dig själv eller en annan när ni tävlar mot klockan för att flytta din boll från start till mål.

Wheather stick

 1. Cut a 15 x 60 cm piece of cardboard.
 2. Cut four 15 x 15 cm pieces of different patterned paper, and glue these four pieces to the larger piece of cardboard.
 3. Make a picture of the sun, a picture of a cloud, a picture of a raindrop and a picture of a snowflake.
 4. Glue these four images onto four different pieces of patterned paper.
 5. Cut an arrow out of white cardboard and glue it to the clothespin.
 6. Put an arrow to show what the weather is like outside.

Väderpinne

 1. Klipp ut en kartongbit på exempelvis 15 x 60 cm.
 2. Klipp fyra bitar på 15 x 15 cm av olika mönstrade papper och limma fast dessa fyra bitar på den större kartongbiten.
 3. Gör en bild av solen, en bild av ett moln, en bild av en regndroppe och en bild av en snöflinga.
 4. Limma fast dessa fyra bilder på fyra olika bitar mönstrat papper.
 5. Klipp ut en pil ur vit kartong och limma fast den på klädnypan.
 6. Sätt en pil för att visa hur vädret är utomhus.

Geometric Me

Combine shapes to draw a self-portrait. Start with the circle for the head. Add rectangles of different sizes for the neck, body, arms and legs.

Then add small shapes for your facial features.

Put labels next to each shape.

The idea is taken from iPads’ tips documentation.