M-and-M Science

A simple experiment on how the colour from M&Ms mixes in water. Simple, fast, cheap and beautiful makes it an interesting experiment. Get the kids to think first what they think will happen. Questions are an important part of the scientific method, along with observation and investigation.

The Science Behind

The science behind why the colors do not mix is known as water stratification. Each color of M&Mhas a slightly different chemical make up which, when dissolved, creates a water solution that has slightly different properties such as density, salinity, and oxygenation. This creates a barrier that prevents the water from mixing and is why salt water and fresh water do not mix.

Another scientific property that is at work here is called concentration gradient. Simply put this is the process where molecules will move from high concentration to lower concentration areas. We see this as the colors move through the water.

HOW WE DID OUR EXPERIMENT

 • Set out the supplies
  You will need a good sized white plate, lots of M&M , and water. Ensure you are set up in an area where the plate will not be disturbed. Any vibration or movement could affect your results.
 • Arrange the M&M:s

Consider what you want your art to look like and start arranging your Skittles in a pattern around the plate that you think will work best for your Skittles colorful art creation.

Add water

Gently pour the water onto the plate.

Wait and watch

Very quickly you will start to see the colors travel. Watch to see how they move about the plate and what happens when they meet up with other colors. Depending on the size of your creation this will take about 10 minutes.

Repeat

Our favorite part of this experiment was creating a variety of different art pieces.

Analyze the Results

One way to analyze it is to create a timelapse movie. Set up your iPad to take a picture at a set interval and then combine it to a movie. For my movies did I use iMotion.

Two inspirational movies: Film 1 and Film 2

MORE IDEAS

 • What happens if you use water at different temperatures?
 • What happens if you use different types of liquids? Water, vinegar, juice, pop?
 • We used Skittles, but what would happen if you tried different candies? Lollipops, M&Ms, Starbursts, etc.

M och M Vetenskap

Ett enkelt experiment hur färgen från M&M:s blandar sig i vatten. Enkelt, snabbt, billigt och vackert gör det till ett intressant experiment. Få barnen att fundera först vad de tror kommer att hända. Frågor är en viktig del av den vetenskapliga metoden, tillsammans med observation och undersökning.

Vetenskapen bakom

Vetenskapen bakom varför färgerna inte blandas är känd som vattenskiktning. Varje färg på godisen har en något annorlunda kemisk sammansättning som, när den löses upp, skapar en vattenlösning som har lite olika egenskaper, t.ex. densitet, salthalt eller syrehalt. Detta skapar en barriär som hindrar vattnet från att blandas precis som varför saltvatten och sötvatten inte blandas.

En annan vetenskaplig egenskap som är aktuell här kallas koncentrationsgradient. Enkelt uttryckt är detta den process där molekyler rör sig från områden med hög koncentration till områden med lägre koncentration. Vi ser detta när färgerna rör sig genom vattnet.

GENOMFÖRANDE

Ställ fram förnödenheterna

Du behöver en stor vit tallrik, massor av M&M och vatten. Se till att du ställer upp i ett område där tallriken inte kommer att störas. Alla vibrationer eller rörelser kan påverka dina resultat.

Ordna M&M:en

Fundera på hur du vill att din konst ska se ut och börja arrangera dina godisar i ett mönster runt tallriken som du tror fungerar bäst för din färgglada konstskapelse med käglor.

Tillsätt vatten

Häll försiktigt upp vattnet på tallriken.

Vänta och titta

Mycket snabbt kommer du att börja se hur färgerna rör sig. Titta för att se hur de rör sig runt tallriken och vad som händer när de möter andra färger. Beroende på hur stor din skapelse är tar detta ungefär 10 minuter.

Upprepa

Vår favoritdel av detta experiment var att skapa en mängd olika konstverk.

Analysera resultaten

Ett sätt att analysera är att göra en time-lapse film. Det vill säga sätta upp en iPad så att den tar en bild med ett givet mellanrum och sedan gör bilderna till en film. Jag använde iMotion för mina filmer.

Två inspirationsfilmer: Film 1 och Film 2

FLER IDÉER

 • Vad händer om du använder vatten med olika temperaturer?
 • Vad händer om du använder olika typer av vätskor? Vatten, vinäger, juice, läsk?
 • Vi använde M&M, men vad skulle hända om du provade annat godis?

Recycling Scavenger Hunt

Materials:

 • Recycling Scavenger Hunt Sheets
 • Scavenger hunt items
 • Bags for collecting items
 • Bins

Instructions:

 • Make your list. It can be a visual list. It can be as simple as cutting and pasting a few images from the internet into a word doc and printing. If you like you can use this: Recycling-Scavenger-Hunt-Sheets (PDF,315kB)
  Set-up the hunt.Hide the items belonging to every category before anyone sees you.
 • Pair kids up & set them free!Give one child the list and the other a bag and let them start looking.
 • Collect itemsYou can have three bins: blue, black, and green; and when the kids finished finding all the items on their list they can come and sort everything in the appropriate bins.

Återvinningsskattjakt

Material:

 • Formulär för återvinningsjakt
 • Föremål för en skattjakt
 • Påsar för att samla in saker
 • Behållare

Instruktioner:

o Gör din lista. Gärna en visuell lista. Det kan vara så enkelt som att klippa och klistra in några bilder från internet i ett Word-dokument och skriva ut dem.
Du kan utnyttja den här om du vill: Recycling-Scavenger-Hunt-Sheets (PDF, 315kB)

o Ordna jakten. Göm föremål från varje kategori innan någon ser dig.

o Para ihop barnen och släpp dem fria! Ge ena barnet listan och det andra barnet en påse och låt de leta.

o Sortera sakerna. Du kan ha tre papperskorgar: blå, svart och grön. När barnen hade hittat alla saker på sin lista kan de komma och sortera allt i rätta papperskorgarna.