More, less, or just as much?

SUITABLE PLACE:
At the table with access to sink and water. (Or out in the rain?)

MATERIAL
Two identical glasses for each child, a teaspoon of metal and preferably several small jugs of water, which the children themselves can pour out.

DESCRIPTION
Before starting to explain briefly: ”We will learn new words with the help of water in glasses- We will learn words like more, less and as much. You will get two glasses each a small jug of water. First you will fill your glass, so that there is the same amount of water in both- ”When the children are done with this, we see if some children have the same amount, if some have less, etc.- By using the teaspoon we can hear if there is the same amount of water in all the glasses – does it sound the same?

VARIATION
Feel free to do the same activity in other words, such as higher, lower and equally high.

Mer, mindre, eller lika mycket?

LÄMPLIG PLATS:

Vid bordet med tillgång till handfat och vatten. (Eller ute i regnet?)

MATERIAL

Två likadana glas till varje barn, en tesked av metall och gärna flera små kannor med vatten, som barnen själva kan hälla ur.

 

BESKRIVNING

Innan man börjar förklaras kort: ”Vi ska lära oss nya ord med hjälp av vatten i glas- Vi ska lära oss ord som mer, mindre och lika mycket. Ni får två glas var och en liten kanna med vatten. Först ska ni fylla era glas, så att det är lika mycket vatten i båda två-” När barnen är klara med detta, ser vi om några barn har lika mycket, om några har mindre osv- Genom att använda teskeden kan vi höra om det är lika mycket vatten i alla glasen – låter det likadant?

VARIATION

Gör gärna samma aktivitet med andra ord, som t.ex. högre, lägre och lika höga.

Bears in a sofa

 

Task

Three bears should sit on a sofa. In how many different ways can it be solved?

Let the children document themselves on paper. The children can then be paired and compare their solutions.

End with a full class discussion. Discuss:

 • What they came up with
 • Different ways to document it

The task can be performed:

 • Concrete: Find three figures and something that should be like a sofa and try to move around (or have three children sitting on three chairs)
 • Semi-concrete: Draw a rectangle for the sofa and draw figures in it, or draw dots
 • Abstract: Write letters for them in different order

To adapt the problem

 • Two bears on a three-seater sofa
 • Three bears on a two-seater sofa…
 • More advanced: Increase the number of bears or sofa seats. Four bears on a three-seater sofa, or four on a four-seater sofa. But also four bears on a two-seater sofa!

A digital variant

A digital variant of the task is available in the CombiBears application. Teachers and students can now choose how many seats should be on the sofa and how many bears should sit there. After each completed combination, students can save their solutions by ”taking cards” and finally comparing the cards systematically to see if they have found all the combinations or not.

Nallar i soffan

Uppgift

Tre björnar ska sitta i en soffa. På hur många olika sätt går det att lösa det?

Låt barnen dokumentera själva på papper. Barnen kan sedan paras ihop och jämföra sina lösningar.

Avsluta med helklass diskussion. Diskutera:

 • Vad de kom fram till
 • Olika sätt att dokumentera det på

Uppgiften kan genomföras:

 • Konkret: Hitta tre figurer och något som ska vara som en soffa och pröva att flytta runt (eller ha tre barn att sitta på tre stolar)
 • Halv-konkret: Rita en rektangel för soffan och rita figurer i den, eller rita prickar
 • Abstrakt: Skriv bokstäver för dem i olika ordning

Att anpassa problemet

 • Två björnar på en tresitssoffa
 • Tre björnar på en tvåsitssoffa…
 • Fördjupning: Öka antal björnar eller soffplatser. Fyra björnar på en tresitssoffa, eller fyra på en fyrsitssoffa. Men även fyra björnar på en tvåsitssoffa!

En digital variant

En digital variant av uppgiften finns i applikationen CombiBears. Lärare och elever kan nu välja hur många platser som ska finnas i soffan och hur många björnar som ska sitta där. Efter varje genomförd kombination kan eleverna spara sina lösningar genom att ”ta kort” och slutligen jämföra korten systematiskt för att se om de har hittat alla kombinationer eller inte.

Planting in the Window

When spring comes, it is always interesting to see things grow. Here are two different ideas that make it possible to see the whole process how roots are formed and shoots sprout.
I give two ideas to choose from:

1. CD planting

If you have some old CD cases left over (also comes with plastic pockets), you can try to put some soil in them, moisten it and then put in some seeds and see how it grows.

Idea from @JeanettesKlassrum on Instagram

2. Grow in a plastic pocket

 • Soak a cloth, washcloth or a few layers of kitchen paper and place in a bag.
 • Staple the bag in the middle (so that the roots can fit downwards).
 • Put some beans in the bag (in the proposal they had used, among other things, large white beans that were soaked overnight)
 • Close the bag.
 • Hang up in the window
  You can try putting beans / seeds on both sides if you want to compare
  If you take pictures daily can you follow the process of the sprouting.


Idea Förskoleburken

Plantering i fönstret

När våren kommer är det alltid intressant att se saker och ting gro. Här kommer två olika idéer som möjliggör att se hela processen hur rötter bildas och skotten skjuter upp.

Jag ger två idéer att välja från:

1.  CD-odling

Om ni har några gamla CD-fodral över (går även med plastfickor) kan ni pröva att lägga lite jord i dem, fukta den och sedan lägga i några frön och se hur det gror.

Idé från @JeanettesKlassrum på Instagram

 

2.  Odla i plastficka

 • Blöt en wettex-trasa, tvättlapp eller några lager med hushållspapper och lägg i en påse.
 • Häfta ihop påsen på mitten (för att rötterna ska få plats nedåt).
 • Lägg i några bönor i påsen (i förslaget hade de använt bl.a. stora vita bönor som legat i blöt över natten)
 • Stäng påsen.
 • Häng upp i fönstret

Man kan pröva att lägga bönor/frön på båda sidor om man vill jämföra

Ta gärna bilder dagligen för att se hur det utvecklas.

Idé frön Förskloleburken

Seed-egg

Mix water into the pulp according to the instructions on the package. 6-8 eggs need 6 dl mass / 2 dl water.
Pour the seeds onto a paper plate. You can use any seeds.
Pour some soil (or sand) into the bottom of the egg carton and place the finished seed balls in it.
Take a small mass mix in your hands and shape it into an egg. Gently swirl the egg into the seed mixture. Put the egg in the box.
Lightly spray the seeds with water.
Place the cell in a sunny place and water the seeds gently daily. Soon the eggs will be delicious, edible greens!

Fröägg

Fröägg

Blanda vatten i pappersmassa enligt instruktionerna på förpackningen. 6-8 ägg behöver 6 dl massa / 2 dl vatten.

Häll fröna på en papperstallrik. Du kan använda valfria frön.

Häll lite jord (eller sand) i botten av äggkartongen och placera de färdiga frökulorna i den.

Ta en liten massamix i dina händer och forma den till ett ägg. Snurra försiktigt ägget i fröblandningen. Lägg ägget i kartongen.

Spraya fröna lätt med vatten.

Lägg cellen på en solig plats och vattna fröna försiktigt dagligen. Snart kommer äggen att bli härligt, ätliga gröna!

Tack lekolar för idén!