Skapa en QR-karta

Använd en vanlig väggkarta att visa digitala bilder, kanske foton av var barnen bor, deras rum eller liknande.

Proceduren blir då:

 1. Skaffa en väggkarta.
 2. Skicka hem en iPad, eller liknande med barnen och låt dem (eller vårdnadshavarna) ta foton av huset de bor i, deras rum, ett gosedjur eller liknande.
 3. Spara bilderna på OneDrive.
 4. Skapa länk till varje bild.
 5. Skapa QR-kod, exempelvis på QRcodeMonkey.
 6. Sätt en nål där barnet bor och dra en tråd därifrån till QR-koden.

För exakta instruktioner för att ladda upp till OneDrive och skapa QR-kod se manualen QR koder och OneDrive.

Resultatet kan bli något som det här:
(QR-koden visar var mitt skrivbord finns.)

Paper Mountain

What happens after the storm?

Materials
• Copy paper
• Washable markers
• Dropper bottles
• Microfiber towel
• Water

Execution
• Crumple up a piece of paper and gently open it most of the way. It should still show ridges (high points) and valleys (low points).
• Choose one of the ridges and color the whole ridgeline with a washable marker. Use lots of ink! Place the paper on an absorbent microfiber towel.
• Make a prediction. If water fell on the ridge you just colored, where would it go? What would happen to the colored ink? Now, test your prediction. Use the dropper to place water onto the peak, simulating a rainstorm. Was your prediction correct? Were you surprised by anything?
• Repeat this experiment with more ridges on your crumpled paper. Do your predictions change as you make and observe more simulated rainstorms?

Earth is a constantly changing and dynamic system.
The shape of the land and the pull of gravity both influence how water moves over Earth. The paper mountains in this activity behave like a miniature model watershed. The way the marker ink moves with the water represents how water can carry surface particles through a watershed. A watershed is all of the land that drains runoff into a shared body of water.
Rainwater and snowmelt pick up and carry whatever is on the land—such as trash and debris on streets, exposed soil from landslides or construction, or pollution from mines or farms—to the nearest body of water. What happens upstream always influences the water quality and processes downstream.

Conversational Prompts
• “Can you predict how the flow of water will change over the landforms? Can you define your watershed?”
• “What do you think the marker ink could represent? Can you think of anything that gets washed away in the rain? (e.g., sidewalk chalk, oil, seeds, trash) Where will that stuff end up?”
• “If you were going to live somewhere on your paper, where would you want to live? Whywould you choose to live there? Where would you get your water? Would you have
neighbors? What kinds of rules would you and your neighbors follow about water?”
• “What is the water like around your house/town/city? Do you get lots of rain? Or is the weather dry? Are there any lakes or streams around where you live? What have you noticed about them? Has your water/weather been in the news lately?”
• “How might your life be different if you knew exactly what the weather would be like tomorrow? Next week? Next year? Can you think of anyone for whom weather has an even bigger effect on their life than it does on yours?”

Pappersberg

Vad händer efter en storm?

Material

 • Kopieringspapper
 • Tvättbara markörer.
 • Droppflaskor
 • Handduk av mikrofiber
 • Vatten

Genomförande

– Skrynkla ihop ett papper och öppna det försiktigt nästan helt. Det ska fortfarande visa åsar (höga punkter) och dalar (låga punkter).

– Välj en av åsarna och färglägg hela åslinjen med en vattenlöslig tuschpenna. Använd mycket bläck! Lägg pappret på en absorberande mikrofiberhandduk.

– Gör en förutsägelse. Om vatten föll på åsen du just färgat, vart skulle det ta vägen? Vad skulle hända med det färgade bläcket? Testa nu din förutsägelse. Använd dropparen för att placera vatten på toppen och simulera en regnstorm. Var din förutsägelse korrekt? Blev du överraskad av något?

– Upprepa experimentet med fler kammar på ditt skrynkliga papper. Förändras dina förutsägelser när du gör och observerar fler simulerade regnstormar?

Jorden är ett ständigt föränderligt och dynamiskt system.

Landets form och gravitationens dragningskraft påverkar båda hur vatten rör sig över jorden. Pappersbergen i den här aktiviteten beter sig som en miniatyrmodell av vattendelare. Det sätt på vilket tuschmarkeringen rör sig med vattnet representerar hur vatten kan transportera ytpartiklar genom en vattendelare. En vattendelare är all mark som avrinner till en gemensam vattenförekomst.

Regnvatten och snösmältning tar upp och transporterar allt som finns på marken – t.ex. skräp och avfall på gatorna, exponerad jord från jordskred eller byggnationer, eller föroreningar från gruvor eller jordbruk – till närmaste vattendrag. Det som händer uppströms påverkar alltid vattenkvaliteten och processerna nedströms.

Samtalsförslag

– ”Kan du förutsäga hur vattenflödet kommer att förändras över landformerna? Kan du definiera ditt avrinningsområde?”

– ”Vad tror du att tuschmarkeringen kan föreställa? Kan du tänka dig något som spolas bort i regnet? (t.ex. trottoarkrita, olja, frön, skräp) Var kommer det att hamna?”

– ”Om du skulle bo någonstans på ditt papper, var skulle du vilja bo? Varför skulle du välja att bo där? Var skulle du få ditt vatten ifrån? Skulle du ha

Skulle du ha grannar? Vilka regler skulle du och dina grannar följa när det gäller vatten?”

– ”Hur ser vattnet ut runt ditt hus/din stad/din stad? Får ni mycket regn? Eller är vädret torrt? Finns det några sjöar eller vattendrag i närheten av där du bor? Vad har du lagt märke till om dem? Har ert vatten/väder varit i nyheterna på sistone?”

– ”Hur skulle ditt liv kunna vara annorlunda om du visste exakt hur vädret skulle bli i morgon? Nästa vecka? Nästa år? Kan du komma på någon för vilken vädret har en ännu större inverkan på deras liv än vad det har på ditt?”

Väderstenar

Väderstenar

 • Klipp moln, sol och regndroppar från filt-tyg.
 • Limma dem på en tygpåse med textillim.
 • Måla olika vädersymboler på stenar och lägg dem i påsen.
 • Låt barnen plocka en sten från påsen och komma med en berättelse från bilden på stenen; om exempelvis en solig dag eller ett snöfall. Hur är vädret? Vad sätts på? Finns det några djur ute?

Tack lekolar.fi för tipset.

Common Sense Education

Common Sense EducationCommon Sense Education har många färdiga listor med appar och siter med information inom många olika delar av matematik och naturvetenskap. Går att söka på ålder, ämne, mm. Förstås är mesta av resurserna på engelska, med det finns med appar som finns tillgängliga på svenska. Några av dem kommer att komma upp inom kort på min andra blog: IKT-pedagogik.

Try Geocaching

Join the world’s largest treasure hunt. It takes you places you never knew existed!

There are millions of smart containers called geocaches hidden in almost every country on earth, just waiting to be found. There are probably some close to you right now.

If you want to try, you can try either Geocaching, a slightly simpler app in the free version or Cachly, a slightly more advanced app for some euros.

Maps

Ipad has a good map app already installed.

Interesting ”to play with” is that you can get the app to ”fly over” a city and show how it looks. However, this only applies to larger cities.

If the children have been travelling, it can be fun to see where it is and how it looks.

Keep in mind that the time to go there says more than the distance in kilometers for the children.