Galaxy Painting

A galaxy is a huge collection of gas, dust, and billions of stars and their solar systems, all held together by gravity. The planet we live on, Earth is part of a solar system in the Milky Way galaxy. When you look up into the night sky, the stars you are looking at are all part of our galaxy.

Beyond our galaxy, there are many more galaxies that we cannot see with the naked eye. According to NASA, some scientists think there could be as many as one hundred billion galaxies in the universe.

Use your imagination and a few simple supplies to make a painting of the galaxy. Download our free printable art project and template below to get started!

SUPPLIES:

 • White acrylic paint
 • Watercolors
 • Paintbrush
 • Coarse salt
 • Watercolor paper

INSTRUCTIONS

STEP 1: Drip several colors of watercolor paint onto watercolor art paper.

STEP 2: Spread the paint around with a large paintbrush. Repeat with more drips.

STEP 3: After the last set of drips, add a handful of course salt to the paint puddles and let dry.

STEP 4: Now splatter a few drips of white paint on top of your
‘galaxy’ to add stars.

Galaxmålning

En galax är en enorm samling av gas, damm och miljarder stjärnor och deras solsystem, alla hållna samman av gravitation. Planeten vi lever på, jorden, är en del av ett solsystem i Vintergatans galax. När du tittar upp på natthimlen är stjärnorna du tittar på alla en del av vår galax.

Utöver vår galax finns det många fler galaxer som vi inte kan se med blotta ögat. Enligt NASA tror vissa forskare att det kan vara så många som en hundra miljarder galaxer i universum.

Använd din fantasi och några enkla förnödenheter för att göra en målning av galaxen.

Material:

 • Vit akrylfärg
 • Akvareller
 • Pensel
 • Grovt salt
 • Akvarellpapper

Instruktioner

STEG 1: Droppa flera färger akvarellfärg på akvarell konstpapper.

STEG 2: Sprid färgen med en stor pensel. Upprepa med fler droppar.

STEG 3: Efter den sista droppuppsättningen, tillsätt en handfull grovsalt i färgpölarna och låt torka.

STEG 4: Stänk nu några droppar vit färg ovanpå din ”galax” för att lägga till stjärnor.

Patterns and pattern recognition with LEGO

Part of mathematics is patterns and pattern recognition.

An easy way to do that is to use LEGO.

 1.  In the simplest variant, show the model, or a photo of a model and let the children build the same.
  The simplest variant here is to just look at the shape, the next step is to have the right colors with.
  (Also mention the colors and shapes to enhance the vision and hearing combination.)
 2. It will be a little more difficult if you only tell what the model looks like. First you take a yellow piece and then…
  The variant can be made for a child to tell as well. Or that the children sit back to back, one tells, the other builds and then they change.
 3. If you then want to add another level, you can tell / show a basic structure and then say how many times it should be repeated.
  This is where the programming idea of loops comes in.

Mönster och mönsterigenkänning med LEGO

En del av matematik är mönster och mönsterigenkänning.

Ett enkelt sätt att göra det är att använda LEGO.

 1. I enklaste varianten visar du modellen, eller ett foto av en modell och låter barnen bygga samma.
  Enklaste varianten här är att bara se på formen, nästa steg är att ha rätt färger med.
  (Nämn färgerna och formerna också för att förstärka syn och hörsel kombinationen.)
 2. Lite svårare blir det om du enbart berättar hur modellen ser ut. Först tar du en gul bit och sedan…
  Varianten går att göra att ett barn berättar också. Eller att barnen sitter rygg mot rygg, den ena berättar, den andre bygger och sen byter de om.
 3. Vill du sedan lägga på ytterligare en nivå kan man berätta/visa en grundstruktur och sedan säga hur många gånger den ska upprepas.
  Här kommer programmeringsidén av loop, eller slinga, in.

Gör en häst som går

Rita en rektangel 15cm gånger 4,5 cm. Dela upp den enligt nedan. Klipp ut rektangel och klipp sedan de prickade linjerna inne i rektangeln.

Böj svansen. (jag vet att hästars svansar inte krullar sig på det viset men det verkar ge den bästa balansen) och vik huvudet.

Nu är det dags att få hasten att gå!

Det fungerar så här:

Hästen går genom att gunga fram och tillbaka på sina rundade fötter. När hästen gungar från en fot till den andra så drar gravitationen fötterna nerför sluttningen.

Här ett foto som visar fotformen:

Det är viktigt vilket underlag hästen går på! Det måste vara tillräckligt, men inte för mycket friktion!

Så om det inte fungerar pröva ett glattare/strävare underlag eller pröva att ändra vinkeln. De ser idén för hur det kan se ut nedan (rampen måste inte vara så lång).

Felsökning

 • Om du inte kan få din häst att gå, se till att benen är snygga och raka.
 • Försök justera höjden på huvudet. Oavsett anledning gick vår häst bäst när hans huvud var högt upp.
 • Justera höjden på lutningen. Om hästen inte går, gör den högre. Om hästen tippar framåt, gör den lägre.
 • Om din häst inte gungar fram och tillbaka smidigt, försök att trimma fötterna för att göra dem rundade. De ska fungera som medarna på en gungstol. Den yttre kanten ska vara den högsta punkten.

Glöm förstås inte att fundera kring friktion med barnen. Kan vara bra nu när man kan halka omkring både här och där!

Make a Horse that Walks

We made our horses out of construction paper. You can cut 2 or 3 out of one piece of paper.

Use a metric ruler to draw the shape below. Start with a rectangle that is 15 cm by 4.5 cm. Then divide it up as shown. Cut around the perimeter of the rectangle. Then cut the DOTTED LINES inside the rectangle.

Cut out your horse as shown.

Curl the tail (I know horses tails aren’t curled like that, but it seems to make it balance better) and fold the head.

Now it’s time to make your horse walk!

Here’s how it works:

The paper horse walks by rocking back and forth on its curved feet. As the horse rocks from one foot to the other, gravity pulls the feet down the incline.

So it rocks to the right, and the left foot (which is no longer touching the board) moves forward. It rocks to the left, and the right foot moves forward. It’s pretty cool to watch!

Here’s a photo that shows the shape of the feet:

The surface that the horse walks on is important! It needs to have enough friction, but not too much.

So if it is not working try a slope with more friction, or less.

You can see our setup below. Your ramp doesn’t need to be this long!

Troubleshooting:

 • If you can’t get your horse to walk, make sure that the legs are nice and straight.
 • Try adjusting the height of the head. For whatever reason, our horse walked the best when his head was up high.
 • Adjust the height of your slope. If the horse won’t walk, make it higher. If the horse tips forward, make it lower.
 • If your horse is not rocking back and forth smoothly, try trimming the feet to make them rounded. They should work like rocking chair runners! The outside edge should be the highest point.

Post-It Number Match

Materials:

 • Post-it Notes
 • Sharpie Marker
 • Painter’s Tape
 • White butcher paper – I couldn’t live without this!

Preparation:

Take a big paper and put “dot quantities” all over it.

Then, take the Post-Its and write the numeral for each “dot quantity”.

Activity

Hide the Post-Its in the room and let the children match the numeral on the Post-It with the dots on the paper.

Versions

You can vary the activity to train different aspects:

 • Matching shapes
 • Matching numeral to numeral
 • Matching letters
 • Matching math facts
 • Matching colors

Thanks to Busy Toddler for the idea!

Post-It Nummermatchning

Material:

 • Post-it lappar
 • Tuschpenna
 • Målartejp/Häftmassa
 • Vitt papper

Förberedelse

 • Ta ett papper och gör ”prickmängder” på det.
 • Skriv siffran för varje ”prickmängd” på en Post-it-lapp.
 • Göm lapparna lite här och där

Aktivitet

 • Låt barnen sedan leta lappar och matcha dem med prickarna

 Varianter

Uppgiften går att variera för att träna olika saker

 • Matchande former
 • Matcha siffror med siffror
 • Matchande bokstäver
 • Matchande matematiska fakta
 • Matchande färger

Tack till Busy Toddler för idén!

Beebot snöplog

Staden är täckt av snö, och vi måste utforma en KIBO snöplog för att snöröjningen! Barnen kommer att delta i den tekniska designprocessen när de designar, testar och förbättrar snöplogrobotar som kan hjälpa till att rensa bomullssnö. Studenterna kommer också att lära sig mer om de många viktiga jobb som gör att samhället fungerar.

Lärandemål

Efter den här lektionen kommer eleverna att:

 • Ha större förtrogenhet med den tekniska designprocessen.
 • Utveckla praktisk kunskap om hur ett objekts form påverkar dess funktion.
 • Designa en algoritm för att lösa ett problem.
 • Ha en djupare förståelse för samhällslivet.

Material / resurser:

 • En Bee-bot per grupp (2-4 barn)
 • En Bee-bot pennhållare eller skuffare. Skuffaren eliminerar behovet av plogkonstruerandet och man kan fundera enbart på programmeringen.
 • Material för att bygga plogen till hållaren
 • Bomullskulor för snön

Lektionsplan

Inspirera: Låt oss testa och förbättra:
Be eleverna tänka på hur det är när staden är täckt av snö. Har de hjälpt till att skyffla när snö täcker trottoarer eller uppfart? Känner de några vuxna som arbetar för att rensa snö för staden med plogbilar? Om ditt skolsamhälle inte finns i en snöig del av världen kan du dela videor av snöstormar med eleverna.

Idag ska Bee-boten bli en snöplog och ploga snön från vårt rum. Vi kommer att bygga, testa och förbättra med hjälp av Ingenjörens design process.

Steget ”Testa & Förbättra” i Ingenjörens Design Process gör att vi kan fortsätta ändra något för att få det att fungera bättre och bättre. Idag kommer ni att utforma ”snöplogar” för Bee-bot för att städa upp er stad. Deras mönster kan fungera bra eller inte vid ett första försök; men på något sätt kan de reflektera och förbättra designen. Denna aktivitet handlar om att göra förbättringar längs med vägen.

Smågruppsaktivitet

Förbered ett Bee-bot-konstruktionsområde med pysselsmaterial för att bygga och fästa en plogförlängning till Bee-boten (kartong, piprensare, snöre, tejp…).

Barnen kommer att programmera sina Bee-bots för att fungera i ett öppet, platt ”snöplogsområde.” Sprid bomullsbollar här och markera en ”målfyrkant” (t.ex. med maskeringstejp) i snöplogsområdet. Du kan också välja att engagera eleverna i att bygga en representation av grannskapet, med vägar och byggnader, med, lådor, block eller annat material. Detta kan förbättra gemenskapens anslutning.

Grupperna kommer att bygga och programmera Bee-bot snöplogar. Deras plogar måste städa upp staden genom att skjuta bomullstussarna in i målområdet. De ska ha möjligheter att bygga och programmera, sedan testa sina konstruktioner och sedan revidera båda för att förbättra KIBO: s plogförmåga.

Följande frågor kan hålla barnen på rätt spår eller öka utmaningen:

 • Om Bee-boten har problem med att skjuta bomullstussarna, varför händer det då? Går bomullstussarna runt plogens sidor? Eller fastnar de under? Hur kan du ändra plogens form för att förbättra detta?
 • Om Bee-boten framgångsrikt driver snön rakt fram, kan den också vända samtidigt som den behåller kontrollen över snön? Kan du ändra din design så att Bee-boten kan vända men utan att tappa snön?

Reflektion:

 • Vilka designförändringar gjorde du? Avsluta med en diskussionscirkel.
 • Vilka designändringar gjorde du under vägen när du följde den tekniska designprocessen för att revidera din design?
 • Hur bestämde du dig för vad du skulle försöka förbättra?