Bonga detaljerna

Vädret börjar bli varamare. Solen skinner. Skönt att komma ut. Varför inte ta er ut med en kamera och se vad man hittar?

KameraUppgiften har jag lånat från Åbo stad kulturmotionsprogram, det finns en länk i dokumentet om du vill hämta deras karta som underlag. Men den här uppgiften fungerar lika väl utan karta, eller utanför Åbo för den delen också.

Länk: Bonga detaljerna

Gör experimentet till en lek!

TrådtelefonVarför inte pröva på att göra en burktelefon tillsammans med barnen? De flesta har nog gjort det någon gång.

Pröva på att experimentera lite, vilken tråd är bäst?, hur långt går det att göra?, går det runt ett hörn också?

Låt självklart även barnen leka med telefonen sen också.

Manualen för hur man gör har jag hittat från experimentskafferiet.se, men sidan verkar vara nere för tillfället.

The Three Billy Goats STEM Challenge

Bockarna BruseA fun and engaging lesson to introduce engineering and STEM learning in the classroom.  

Student Learning Objectives: The students will be able engineering concepts to build a bridge that will hold the weight of a toy goat and record and self evaluate their designs on their digital portfolio.

Standards: K-2-ETS1-2. Develop a simple sketch, drawing, or physical model to illustrate how the shape of an object helps it function as needed to solve a given problem.

Grade Ranges: K-1

Attention Getter: The teacher will introduce the lesson by playing the NASA for kids engineering video for the class.

Direct Instruction: The teacher will announce to the class that today they are going to work as engineers. Present the Google Presentation The Three Billy Goats Gruff STEM Challenge.  Pose the problem- How can the goats cross the river with the troll? (Solution- Build a bridge).  Then go over the steps in the engineering process and explain the next step is Plan.  TTW go over the task and the materials available. Presentation

Guided Practice: The teacher will pass out the planning sheet and have the students draw the materials and the blueprint for their bridge. The teacher will encourage students to talk with their classmate and work collaboratively to come up with a plan.

Independent Practice: Students will gather materials and begin building their bridge. When students have finished they will bring their bridge to the testing area.  They will test their bridge to see if it fits over the river and can hold one toy goat.  Then they will go to the recording station to record their results.  Students will use the SeeSaw App to take a picture of their bridge and post it to their learning journal.  Students will record how their bridge worked and what changes they think would improve their design.

Wrap Up: Students will gather on the carpet. The teacher will show SeeSaw on the bridge and allow students to share their journal entry.  The students and teacher will discuss what materials and techniques worked well and what did not work well.

Attachment: Lesson plan & students worksheet: Technology Lesson Plan- STEM Three Billy Goats Gruff

Bockarna Bruses teknikutmaning

Bockarna BruseEn rolig och aktiverande lektion för att introducera ingenjörstänkande och tekniklärande I klassrummet.

Elevernas inlärningsmål: Eleverna ska skapa förståelse för ingenjörskoncept för att bygga en bro som ska hålla vikten av en leksaksget och dokumentera och självutvärdera sin design I sin digitala portfolio.

Standarder: K-2-ETS1-2. Gör en enkel skiss, tekning eller fysisk modell för att illustrera hur ett objekts form hjälper funktionen den behöver för att lösa ett givet problem.

Årskurs: F-11

Fånga uppmärksamheten:  Läraren introducerar lektionen med NASA:s barningenjörsvideo: https://youtu.be/wE-z_TJyziI

Direkta instruktioner: Läraren förklarar att idag ska de arbeta som ingenjörer. Visa sedan presentationen ”De tre getternas teknik utmaning”. Presentera problemet: Hur kan bockarna komma över floden med trollen? (Lösning – bygg en bro). Gå igenom stegen i ingenjörsprocessen och förklara att nästa steg är att planera. Gå igenom uppgiften och vilka material som finns tillgängliga.

Presentation (på engelska), Redigbart dokument av presentationen (på engelska)

Lett genomförande: Läraren delar ut planeringsbladen och låter eleverna rita materialen och ritningen för sin bro. Läraren uppmuntrar barnen att tala med klasskamraterna och samarbeta för att komma med en plan.

Självständigt genomförande: Eleverna hämtar material och börjar bygga sin bro. När eleverna är färdiga med sin bro tar de den till testområdet. De testar och ser om bron räcker över floden och om den klarar av en leksaksbock. Sedan går de till inspelningsstationen och spelar in sitt resultat. Eleverna tar en bild av sin bro och lägger upp det i sin digitala inlärningsjournal. Eleverna dokumenterar hur bron fungerade och vilka förändringar de tror skulle förbättra designen.

Avslutning: Eleverna samlas på mattan. Läraren visar det som dokumenterats I den digitala portföljen kring bron och tillåta eleverna att dela vad de sparat. Eleverna och läraren diskjuterar vilka material och tekniker som fungerade bra och vad som inte fungerade.

Bifogat, Lektionsplanering & elevernas planeringsblad: Bockarnas Bruses teknik utmaning

Find letters in the everyday environment with your phone

Taken from Bodil Johansson ’s blog

Have you thought on that the selection at the end of a swimming pool looks like a T or that a round pot from above becomes an O or that from a certain angle the cycle path marking becomes a Q? All you need is to look closer, change directions and suddenly you see the letter.

This is an exercise that is about learning to see the motives and how you, by thinking about the image composition, that is, how the different parts of the picture are connected, bring out the message of the image.

In addition to training in recognizing and naming letters, it can be an introduction to photography that will then give inspiration to more.

Material

 • Phone
 • Image editing app like VSCO or Snapseed (both free)

Preparations

 • Make sure that the battery in the phone is fully charged because it takes a lot of battery power to shoot.
 • Clean the camera lens on the smartphone to get clearer images.
 • Make sure you have an image editing app installed on your phone .
 • Think of a round that you should go and ”find” letters on. Also think about alternatives in case the weather makes you have to be indoors.
 • As a teacher , you should familiarize yourself with the latest version of the image editing app.

Arrangement

 1. Start by telling the children how it is possible to see letters in the city’s architecture. That if they watch and look for letters that are otherwise hidden as store handles or bench supports , they can see them.
 2. Then talk about how they can compose a picture. In order for the object, the letter, to be visible, what is around is not allowed to take over the background. Finding lines in the architecture that help the eye find the subject.
 3. Then you go to a photo tour to discover letters along with your phones. Remember to change image angles, take a picture from a frog perspective (low angle of view) and someone from a bird’s-eye view (high angle of view).
 4. When you are back, image editing can begin. Ask the children to select three pictures each of which they are happy with and which they can then edit in an app. Perhaps the image needs to be mirrored in order for the letter to become visible? Or cropped? Ask them to make different variations of the same image. For example, a color and a black and white variant of the same image. What happens to the subject then? In what variation will the motifs of the image appear best in?
 5. Put over the finished pictures on a computer so that the children can then tell about their pictures and tell how they thought when they photographed and why they chose that picture. Ask if it is something they would like to do differently and if they experienced any difficulty finding their letters.

To think on

 • In order for the object to become as clear as possible, one should go as close as possible to isolate the ”letter” from its environment.
 • . If it’s not fun, it’s wrong.

Hitta bokstäver i vardagsmiljön med din telefon

Taget från Bodil Johanssons blog

Har du tänkt på att markeringen i slutet på en simbassäng ser ut som ett T eller att en rund kruka ovanifrån blir ett O eller att från en bestämd vinkel blir cykelvägsmarkeringen ett Q? Allt du behöver är att titta närmare, byta håll och helt plötsligt ser du bokstaven.

Detta är en övning som handlar om att lära sig se motiven och hur du genom att fundera på bildkompositionen, det vill säga hur de olika delarna av bilden hänger ihop, få fram bildens budskap. Förrutom träning i att känna igen och namnge bokstäver kan det vara en introduktion till fotografering som sedan ska ge inspiration till mer.

Material

 • Telefon
 • Bildredigeringsapp som VSCO eller Snapseed (båda är gratis)

Förberedelser

 • Se till att batteriet i smartphonen är fulladdat eftersom det går åt mycket batterikraft att fotografera.
 • Rengör kameralinsen på smartphonen för att få klarare bilder.
 • Se till att ha en bildredigeringsapp installerad på telefonen.
 • Tänk ut en runda som ni ska gå och ”hitta” bokstäver på. Fundera även på alternativ i fall vädret gör att ni måste vara inomhus.
 • Som lärare bör du sätta dig in i den senaste versionen av bildredigeringsapparna.

Upplägg

 1. Börja med att berätta för barnen om hur det går att se bokstäver i stadens arkitektur. Att om de tittar och letar efter bokstäver som annars är dolda som butikshandtag eller bänkstöd, kan de se dem.
 2. Prata sedan om hur de kan komponera en bild. För att motivet, bokstaven, ska synas får inte det som är runt om kring, bakgrunden ta över. Att hitta linjer i arkitekturen som hjälper ögat att hitta motivet.
 3. Därefter går ni på en fotoprommenad för att upptäcka bokstäver tillsammans med era smartphonekameror. Tänk på att byta bildvinklar, ta någon bild ur grodperspektiv (låg bildvinkel) och någon ur fågelperspektiv (hög bildvinkel).
 4. När ni är tillbaka kan bildredigeringen börja. Be barnen välja ut tre bilder var som de är nöjda med och som de sedan får redigera i en app. Kanske behöver bilden spegelvändas för att bokstaven bli synlig? Eller beskära? Be dem göra olika variationer av samma bild. Till exempel en färg- och en svartvit variant av samma bild. Vad händer med motivet då? I vilken variation kommer bildens motiv bäst fram i?
 5. Lägg över de färdiga bilderna på en dator så att barnen sedan kan redovisa sina bilder och berätta hur de tänkte när de fotograferade och varför de valde just den bilden. Fråga om det är något de skulle vilja göra annorlunda och om de upplevde några svårigheter med att hitta sina bokstäver.

Att tänka på

 • För att motivet ska bli så tydligt som möjligt bör man gå så nära som möjligt, för att isolera ”bokstaven” från sin miljö.
 • Är det inte roligt är det fel.

Så fotograferar du frysta såpbubblor

IssåpbubblaDet enda som krävs är en skål med såpvatten, ett sugrör och en smula tålamod. Sedan kan du blåsa vackra frysta såpbubblor som ger unika bilder.

Perfekta frysta bubblor med hemliga ingredienser

Du kan antingen använda den färdiga blandningen i såpbubblebehållarna som man köper i leksaksbutiken, eller så kan du göra din egen blandning utifrån följande recept:

 • 35 ml diskmedel
 • 35 ml glycerin
 • 2 kryddmått socker
 • 200 ml varmt vatten

Glycerin gör bubblorna tjockare, och sockret gör att ytan får de vackra kristallerna. Sedan kommer man till problemet med hur man ska frysa bubblorna så att man senare kan fotografera dem.

För bästa resultat ska temperaturen helst ligga på eller under 6 minusgrader. Det går visserligen att frysa bubblor även i mildare väder, men det är svårare och tar längre tid.

Det är också bäst att utföra experimentet när det är vindstilla så att bubblorna inte spricker eller blåser bort innan de landar och kan frysa.

Så fotograferar du frysta såpbubblor:

 1. Välj en plats där det faller in mycket ljus och det finns en snygg bakgrund. Det kan vara bra att ha en kall yta, t.ex. ett snö- eller istäckt trädgårdsbord som du kan blåsa in bubblorna mot från nära håll. Annars riskerar du att de fryser i luften och spricker när de landar.
 2. Ställ in kameran så att fokuspunkten ligger ungefär där bubblan kommer att landa. Sätt kameran på stativ, så att du har händerna fria till att blåsa bubblor.
 3. Doppa sugröret i såpblandningen och blås en bubbla. Blås försiktigt och undvik att göra bubblan alltför stor. När såpbubblan har landat kan du justera kamerans fokus efter behov för att få skärpa i detaljerna.
 4. Fota loss! När du har lärt dig att frysa dina bubblor kan du testa att göra en timelapsevideo. Du kan exempelvis använda Lapse It eller Osnap!