Make Your Own Kite

Materials to Make a Simple Paper Kite:

 • Printer paper
 • Scissors
 • Yarn (This worked ok with me, but I wish I used a lighter string.)
 • Tape
 • Popsicle Stick
 • Markers
 • Hole Puncher
 • Stapler
 • Ruler

 

Directions to Make a Simple Paper Kite: 

 

 1. Draw a design on both sides of your paper.  (Chuck and I did this collaboratively.)

  2.  Fold your paper in half. (Half the length.)

  3.  Using your ruler, make a mark at 2 1/2 ” and a mark at  3 1/2″ on the folded edge.

  4.  Now curve both corners of your paper down and staple them at the 2 1/2″ mark. (Don’t fold them down, make sure the paper is curved.) Your kite should now look like this.

 1. Punch at hole at the 3 1/2″ mark.  Then, cut a long piece of string and tie it to your kite.

  6.  Tape the other end of your string down to a popsicle stick.  Wind your excess string around the Popsicle stick so it doesn’t get tangled.

Now  go fly your own kite!    It takes a strong gust of wind to lift your kite, but if you run around (or ride your bicycle really fast), your kite will float along beside you too.

Gör en egen pappersdrake

Material:

 • Skrivpapper
 • Sax
 • Garn (Detta fungerade bra för mig, men jag önskar att jag hade använt ett lättare snöre.)
 • Tejp
 • Glasspinne
 • Tuschpennor
 • Hålslag
 • Häftapparat
 • Linjal

Instruktioner

 1. Rita ett mönster på båda sidor av pappret.
 2. Vik pappret på mitten. (Halva längden.)
 3. Med hjälp av din linjal gör du ett märke vid 6,5 cm och ett märke vid 9 cm på den vikta kanten.
 4. Böj nu båda hörnen på ditt papper nedåt och häfta ihop dem vid 6,5 cm märket. (Vik inte ner dem, se till att pappret är böjt.) Din drake ska nu se ut så här.

 1. Stansa ett hål vid 9 cm markeringen. Klipp sedan en lång bit snöre och knyt den till din drake.
 2. Tejpa fast den andra änden av ditt snöre på en glasspinne. Linda ditt överflödiga snöre runt glasspinnen så att det inte trasslar ihop sig.

Nu kan du gå ut och flyga med din egengjorda drake!    Det krävs en kraftig vindpust för att lyfta din drake, men om du springer runt (eller cyklar riktigt fort) kommer din drake också att flyta bredvid dig.

Build your own balance scale

Explore together concepts such as heavy and light, or heavier and lighter, using (unused) face masks.
Ok. You’ll need a clothes hanger too. And the face masks can be replaced with two equal-sized cans with handles if you want.
Hang one face mask on each end of the hanger. Be careful that they hang the same distance from the middle to get an accurate scale.
Then you can start compare different things. You can start by letting the children feel each hand and guess which one is heavier. First perhaps with things that have a little more difference, a raisin and an apple then you can try things closer together.
For a bigger challenge, swap the clothes hanger for a stick and work together to get the empty scale balanced first.

Bygg din egen balansvåg

Undersök tillsammans begrepp som tung och lätt, eller tyngre och lättare med hjälp av (oanvända) munskydd.

Ok. Du behöver en klädhängare också. Och munskydden går att byta ut mot två lika stora burkar med handtag om man så vill.

Häng ett munskydd i vardera änden på klädhängaren. Var noggrann att de hänger på samma avstånd från mitten för att få en rättvisande våg.

Sedan kan du jämföra olika saker. Börja gärna med att låta barnen känna i vardera handen och gissa vilken som är tyngst. Först kanske med saker som har lite större skillnad, ett russin och ett äpple sedan kan man pröva saker närmre varandra.

För en större utmaning, byt ut klädhängaren mot en pinne och arbeta tillsammans med att få den tomma vågen i jämnvikt först.

 

Grow Your Socks

What you’ll need

 • old pair of cotton socks
 • plastic bags
 • water
 • tape

What to do

Instead of putting seeds into the bag, running around in socks is how they’ll collect the seeds – directly from nature. Depending on your location and where you want to do your “collecting,” you can decide whether to let the kids just wear socks or whether you want to put the socks over their shoes. If you’re just running around your yard or neighborhood, I suggest the former. If you want to take a long hike, I’d suggest the latter. Both are pretty fun for kids!

Start by having the kids put on a pair of old socks (on their feet or over shoes). Next, since you want the seeds to stick, get the socks wet. Have the kids step in a bucket of water or just spray their feet with the hose. Once their socks are wet, set the kids loose!

Encourage them to explore wooded areas, under trees and bushes and other low traffic areas. Make sure they squish their feet into the ground to pick up as many seeds as possible. Step on dandelions, shuffle through fallen leaves, walk gently through the garden. Finally, have them find a muddy area to squish their feet in! This will pick up a bit of dirt to help the seeds grow.

When the socks are nice and filthy, take them off and place each one in a plastic bag. Tape the plastic bag to a window that gets a good amount of daily sunlight. If the socks feel dry, add a small amount of water. Now all you have to do is wait!

When they’ll sprout

Within a few days, you should notice some sprouting. By two weeks, your socks should have some serious blooms.

If at first you don’t succeed, try it again.

Grow your socks

Growing your socks is such a fun and easy science project for kids. It teaches them all about germination and what plants need to grow. You can experiment by growing socks from various locations to see the differences in the types of plants you get. If you want to go a step further, try identifying the sprouts you’re growing and figure out what each plant will look like when fully grown.

 

Väx dina sockor

Vad du behöver

 • ett par gamla bomullssockor
 • plastpåsar
 • vatten
 • tejp

Vad du ska göra

Istället för att lägga fröna i påsen får barnen springa runt i strumpfötter4na och samla in fröna – direkt från naturen. Beroende på var du befinner dig och var du vill göra din ”insamling” kan du bestämma om barnen bara ska ha strumpor på sig eller om du vill sätta strumporna över deras skor. Om ni bara springer runt på gården eller i grannskapet föreslår jag det förstnämnda. Om du vill göra en lång vandring föreslår jag det senare. Båda lika roliga för barnen!

Börja med att låta barnen ta på sig ett par gamla strumpor (på fötterna eller över skorna). Eftersom du vill att fröna ska fastna, vät strumporna. Låt barnen kliva i en hink med vatten eller bara spruta fötterna med vattenslangen. När strumporna är blöta kan du släppa loss barnen!

Uppmuntra dem att utforska skogsområden, under träd och buskar och andra lågtrafikerade områden. Se till att de trycker ner fötterna i marken för att få upp så många frön som möjligt. Trampa på maskrosor, gå genom nedfallna löv, gå försiktigt genom trädgården. Låt dem slutligen hitta ett lerigt område där de kan klämma fötterna i! På så sätt får de upp lite jord som hjälper fröna att växa.

När strumporna är ordentligt smutsiga tar du av dem och lägger var och en av dem i en plastpåse. Tejpa fast plastpåsen vid ett fönster som får en bra mängd dagligt solljus. Om strumporna känns torra kan du tillsätta en liten mängd vatten. Nu är allt du behöver göra att vänta!

När de kommer att gro

Inom några dagar bör du märka att det börjar gro. Efter två veckor bör dina strumpor ha några seriösa blomningar.

Om du inte lyckas direkt, försök igen.

Odla dina strumpor

Att odla dina strumpor är ett så roligt och enkelt vetenskapsprojekt för barn. Det lär dem om hur växter gror och vad de behöver för att växa. Du kan experimentera genom att odla strumpor från olika platser för att se skillnaderna i vilka typer av växter du får. Om du vill gå ett steg längre kan du försöka identifiera de groddar du odlar och räkna ut hur varje planta kommer att se ut när den är fullvuxen.

Bygg din egen mjölksnurra

Snart dags för vappen och med den vindsnurror. Här finns ett enkelt tips på att bygga en egen. (Se pdf i slutet för bilder)

Mjölksnurra

 • Klipp ut en fyrkant av ett tomt ursköljt mjölkpaket. Måla den med hobbyfärg om du vill.
 • Klipp jack i hörnen en bit in i fyrkanten.
 • Gör små hål i hörnen och ett i mitten, som på bilden.
 • Snurra en bit ståltråd kring en blompinne, se till att den sitter ordentligt på plats. Trä på två vanliga plastpärlor på änden, då blir det enklare för snurran att snurra.
 • Trä på snurran genom hålet i mitten.
 • Böj var och en av flikarna och trä dem över ståltrådsänden.
 • Trä på en pärla till och gör en ögla av ståltråden så att snurran hålls på plats (men inte för hårt, då kan den inte snurra).

Illustrerade instruktioner: Mjölksnurra

Tack Arla.se för tipset!

Is the Egg Raw or Cooked?

 That is the Question!

Introduction

Have you ever found an egg in your refrigerator and wondered if it was cooked? Although eggs drastically change inside their shells when cooked, it is still remarkably difficult to distinguish a cooked egg from a raw one without cracking it open. In this activity, you will find out how physics can help you tell the difference!

Materials

 • At least six chicken eggs similar in size and color
 • Sauce pan
 • Stove (Use caution and ask an adult to help you use the stove and handle hot items in this activity.)
 • Water
 • Timer
 • Slotted spoon
 • Pencil
 • Two small plates
 • Sheet of paper

Prep Work

 1. Place three eggs in the saucepan. Add enough water so there is half an inch covering the eggs. Put the saucepan on the stove.
 2. Heat the water until it comes to a rapid boil and keep it boiling for seven minutes.
  How do you think the eggs are changing during this time?
 3. Turn off the heat.
 4. Use the slotted spoon to take one egg at a time out of the hot water, rinse it under running cold water (optional), and store it in a safe place where it can cool completely.
 5. Use a pencil to make a small mark on the three raw eggs. Keep the mark subtle, as this will make it easier to test your ideas in an unbiased way.
 6. Store the raw eggs together with the cooked ones. This ensures that all eggs are at the same temperature when you start experimenting.

Procedure

 1. Choose a raw egg and crack it open on a plate.
  How does the content of the raw egg look?
 2. Repeat the first step with a cooked egg.
  How does the content of a cooked egg differ from that of a raw egg?

The goal of this activity is to find a test that can identify whether an egg is cooked or raw without cracking the shell.

What are your ideas?

 1. Choose one cooked and one raw egg from the four uncracked eggs that are left. Put the other pair of eggs aside for now.
 2. If you find a difference, note it on your sheet of paper. Remember there is a mark on the raw egg. This will help you identify which type shows a particular characteristic.
 3. Look at the eggs, smell them, and weigh them in your hands.

Does one look different, smell different, or seem heavier than the other?

 1. Gently tap your pencil against the cooked and raw egg and listen.
  Can you hear a difference?
 2. Shake the eggs one at a time close to your ear.
  Can you hear which one is raw?
 3. Put one egg on its tip and spin it. Lay it flat and spin it. Try it a few times before switching to the other egg.
  Does one spin more easily than the other?
 4. Perform any other test or look for any other distinguishing characteristics you can think of.
 5. Review your notes.
  Did you find differences? If so, do you think this difference appears because one of the eggs is cooked and the other is not? Why or why not?
 6. If you found one or several differences between the raw and cooked egg, test if these differences also appear in your last pair of eggs. Try not to look at the little mark on the raw egg while doing the test.

Does this difference distinguish the raw from the cooked egg in this pair, too? If you found a difference that held up for both pairs, do you think it can differentiate all cooked eggs from raw eggs? Why do you think the differences occur?

What Happened?

Did you notice that the inside of a raw egg is liquid, while the inside of a cooked egg is solid? It was probably impossible to tell the difference without cracking the shell until you tried to spin the egg. Even though it is difficult to spin a cooked egg, spinning a raw egg was probably much harder. This is expected.

When you boil an egg, the inside becomes solid. It does not change how the egg looks or its odor, so you cannot see or smell the difference. Shaking a raw egg does not make a sloshing sound because the liquid in the egg is contained in a membrane and only a small air bubble is present. Neither egg is hollow, so tapping it does not produce a clear audible difference.

You can tell the difference between a cooked and a raw egg by spinning it: a cooked egg is easier to spin. As the inside of a cooked egg is solid, the particles inside cannot move around relative to each other or the shell. The whole egg moves in unison. When you spin the cooked egg by twisting its shell, the hole inside moves along with the shell. In a raw egg, the inside is still liquid. The particles that make up the liquid can slide and move around relative to each other and the shell. When you spin the shell of the raw egg, the liquid inside does not start spinning right away—it needs some time to ”catch up,” and friction between the shell and the liquid slows down the spinning motion. Since it is easier to balance an egg on its tip by spinning it faster, this also makes cooked eggs easier to balance than raw eggs. It also helps that the inside of the cooked egg is less wobbly since it does not move around (its center of mass is fixed).