Upptäck och utforska naturvetenskap och teknik med Kråkis

KråkisOm du vill ha praktiska upplägg vad du kan göra för experiment på dagis nivå har Annica Spång gjort ett examensarbete kring att arbeta med naturvetenskap på daghem. I samband med sitt arbete har hon producerat ett materialpaket ”Upptäck och utforska naturvetenskap och teknik med Kråkis”. Ladda ned hennes examensarbete så finns materialet med som bilaga.

Play with the experiment!

TrådtelefonWhy don’t try to make a ”can-phone” (have no idea if this is the correct term)? Many have done it sometimes.

Try to experiment with it; how long thread can you use?, what difference does the thread quality make?, can you listen around corners?…

When you’re done experimenting, let the kid use it to play with, and they’ll might find more questions to ponder…

The manual (in Swedish) is found from experimentskafferiet.se, though their site seems to be down for the moment.

Gör experimentet till en lek!

TrådtelefonVarför inte pröva på att göra en burktelefon tillsammans med barnen? De flesta har nog gjort det någon gång.

Pröva på att experimentera lite, vilken tråd är bäst?, hur långt går det att göra?, går det runt ett hörn också?

Låt självklart även barnen leka med telefonen sen också.

Manualen för hur man gör har jag hittat från experimentskafferiet.se, men sidan verkar vara nere för tillfället.

The Three Billy Goats STEM Challenge

Bockarna BruseA fun and engaging lesson to introduce engineering and STEM learning in the classroom.  

Student Learning Objectives: The students will be able engineering concepts to build a bridge that will hold the weight of a toy goat and record and self evaluate their designs on their digital portfolio.

Standards: K-2-ETS1-2. Develop a simple sketch, drawing, or physical model to illustrate how the shape of an object helps it function as needed to solve a given problem.

Grade Ranges: K-1

Attention Getter: The teacher will introduce the lesson by playing the NASA for kids engineering video for the class.

Direct Instruction: The teacher will announce to the class that today they are going to work as engineers. Present the Google Presentation The Three Billy Goats Gruff STEM Challenge.  Pose the problem- How can the goats cross the river with the troll? (Solution- Build a bridge).  Then go over the steps in the engineering process and explain the next step is Plan.  TTW go over the task and the materials available. Presentation

Guided Practice: The teacher will pass out the planning sheet and have the students draw the materials and the blueprint for their bridge. The teacher will encourage students to talk with their classmate and work collaboratively to come up with a plan.

Independent Practice: Students will gather materials and begin building their bridge. When students have finished they will bring their bridge to the testing area.  They will test their bridge to see if it fits over the river and can hold one toy goat.  Then they will go to the recording station to record their results.  Students will use the SeeSaw App to take a picture of their bridge and post it to their learning journal.  Students will record how their bridge worked and what changes they think would improve their design.

Wrap Up: Students will gather on the carpet. The teacher will show SeeSaw on the bridge and allow students to share their journal entry.  The students and teacher will discuss what materials and techniques worked well and what did not work well.

Attachment: Lesson plan & students worksheet: Technology Lesson Plan- STEM Three Billy Goats Gruff

Bockarna Bruses teknikutmaning

Bockarna BruseEn rolig och aktiverande lektion för att introducera ingenjörstänkande och tekniklärande I klassrummet.

Elevernas inlärningsmål: Eleverna ska skapa förståelse för ingenjörskoncept för att bygga en bro som ska hålla vikten av en leksaksget och dokumentera och självutvärdera sin design I sin digitala portfolio.

Standarder: K-2-ETS1-2. Gör en enkel skiss, tekning eller fysisk modell för att illustrera hur ett objekts form hjälper funktionen den behöver för att lösa ett givet problem.

Årskurs: F-11

Fånga uppmärksamheten:  Läraren introducerar lektionen med NASA:s barningenjörsvideo: https://youtu.be/wE-z_TJyziI

Direkta instruktioner: Läraren förklarar att idag ska de arbeta som ingenjörer. Visa sedan presentationen ”De tre getternas teknik utmaning”. Presentera problemet: Hur kan bockarna komma över floden med trollen? (Lösning – bygg en bro). Gå igenom stegen i ingenjörsprocessen och förklara att nästa steg är att planera. Gå igenom uppgiften och vilka material som finns tillgängliga.

Presentation (på engelska), Redigbart dokument av presentationen (på engelska)

Lett genomförande: Läraren delar ut planeringsbladen och låter eleverna rita materialen och ritningen för sin bro. Läraren uppmuntrar barnen att tala med klasskamraterna och samarbeta för att komma med en plan.

Självständigt genomförande: Eleverna hämtar material och börjar bygga sin bro. När eleverna är färdiga med sin bro tar de den till testområdet. De testar och ser om bron räcker över floden och om den klarar av en leksaksbock. Sedan går de till inspelningsstationen och spelar in sitt resultat. Eleverna tar en bild av sin bro och lägger upp det i sin digitala inlärningsjournal. Eleverna dokumenterar hur bron fungerade och vilka förändringar de tror skulle förbättra designen.

Avslutning: Eleverna samlas på mattan. Läraren visar det som dokumenterats I den digitala portföljen kring bron och tillåta eleverna att dela vad de sparat. Eleverna och läraren diskjuterar vilka material och tekniker som fungerade bra och vad som inte fungerade.

Bifogat, Lektionsplanering & elevernas planeringsblad: Bockarnas Bruses teknik utmaning

Kreativ NO

”Här hittar du tips till din NO-, matte- och teknik-undervisning.”

”Redan under min första termin som lärare på låg och mellanstadiet slogs jag av hur lite undervisning som bedrevs i vissa av NO-ämnena. Speciellt osynliga var fysiken och kemin. Eftersom jag var intresserad av dessa ämnen började jag tidigt med att försöka hitta former för en konkret och kreativ NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Mycket kom det att handla om att utveckla enkla tankeväckande experiment med enkel utrustning.”

Länk: http://hanper.se/

Naturvetenskap och Teknik i förskolan

Sollentuna kommun har en sida för naturvetenskap och teknik sorterat under de fyra elementen: jord, luft, vatten och eld. Dessutom för bygg och konstruktion.

Under de olika experimenten finns fakta, experiment, boktips och sånger.

Länk: https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/no—teknik-i-foerskolan/home

Fortsätt läsa ”Naturvetenskap och Teknik i förskolan”

Vatten som tema

Vill du ha ett bildspel som underlag för ett tema kring vatten?

Här finns en presentation som kan fungera som bas för det. I presentationen varvas information, saker att fundera på och idéer till experiment.

För att kunna ladda ner det krävs det att du har konto hos lektion.se, det är dock gratis att skaffa.

Länk: https://www.lektion.se/news/news.php?id=569