Oppivelvollisuus

Oppivelvollinen on Suomessa vakituisesti asuva lapsi ja nuori.

Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 ja tämän jälkeen. Jos perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei ole oppivelvollisuuden laajentumisen piirissä.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeus maksuttomuuteen päättyy, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu.

Opiskelijan tulee osallistua opintoihin suunnitelmansa mukaisesti. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinnot voidaan keskeyttää vain erityisestä syystä:
– pitkäaikainen sairaus tai vamma
– äitiys-, isyys tai vanhempainvapaa tai elämäntilanteeseen liittyvä painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen.

Oppivelvollisuuden keskeytyminen
Oppivelvollinen tai hänen huoltajansa voi tehdä hakemuksen oppivelvollisuuden määräaikaisesta (esim. vaihto-oppilasvuosi ulkomailla) tai toistaiseksi tapahtuvasta keskeytyksestä.
Mikäli opiskelija on lähdössä vaihto-opiskelijaksi lukio-opintojen aikana, tulee hänen ottaa yhteyttä apulaisrehtoriin Wilman välityksellä ja sopia tapaamisaika.

Määräaikaisesta keskeyttämisestä päättää lukion rehtori ja toistaiseksi tapahtuvasta keskeytyksestä päättää lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja. Toistaiseksi keskeytymisestä oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan opiskelijan asuinkuntaan.

Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen. Tätä ennen selvitetään opiskelijan ja huoltajan kanssa eri tukitoimet opiskelujen jatkamiseksi.

Opiskelija voi omalla ilmoituksellaan erota opiskelusta ainoastaan, jos hänellä on uusi opiskelupaikka. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa opiskelijan asuinkunnalle opinnoista eronneesta opiskelijasta, joka ei ole aloittanut opintoja uudessa opiskelupaikassa.