Lukion erityisopetus

Lukiolaki korostaa jokaisen opiskelijan oikeutta opinnoissa tarvittavaan tukeen.

Lukion opiskelija on oikeutettu saamaan erityistä tukea tai muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.  Lukiolaki 28 §

Mikäli opiskelija epäilee, että hänellä saattaisi olla lukivaikeus tai muu oppimiseen vaikuttava oppimisvaikeus, asiasta kannattaa keskustella mahdollisimman nopeasti oman ryhmänohjaajan, äidinkielen opettajan ja / tai opinto-ohjaajan kanssa. Lisäksi hänen tulee olla yhteydessä lukion erityisopettajaan.

Aiemmat lukilausunnot ja muut tutkimuksiin tai aiempaan tukeen liittyvät asiapaperit voidaan toimittaa erityisopettajalle joko suoraan tai oman opinto-ohjaajan kautta. Erityisopettaja käynnistää saadun tiedon pohjalta oppimisen ja opiskelun tuen tarpeen kartoittamisen. Tavoitteena on, että tarvittava pedagoginen tuki voidaan aloittaa heti opintojen alkaessa tai tarpeen ilmetessä.

Lukivaikeuden selvittäminen lukio-opintojen alettua on opiskelijan edun mukaista. Lukio-opinnoissa luettavan ja kirjoitettavan tekstin määrä on suuri. Tästä johtuen myös sellaisilla opiskelijoilla, joilla ei aiemmin ole ollut vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa, voi ilmetä niihin liittyviä vaikeuksia.

Opintonsa aloittavan lukiolaisen on mahdollisuus osallistua ensimmäisen vuoden syksyllä DigiLukiseulaan. Seulan tuloksen perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa yksilölliseen lukitestaukseen. Mikäli opiskelijan lukitestauksen tulokset yhdessä lukemisen ja kirjoittamisen kokonaisarvion kanssa osoittavat, että opiskelijalla on lukivaikeus, voi erityisopettaja kirjoittaa opiskelijalle lukilausunnon. Sen perusteella on mahdollista hakea erityisjärjestelyitä sekä lukio-opintoihin että ylioppilaskirjoituksiin.

Riippumatta opiskelijan tuen tarpeen taustalla olevista syistä, on hänelle mahdollista tehdä lukio-opintoja koskeva yksilöllinen pedagogisen tuen suunnitelma. Se tehdään yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa esimerkiksi aineenopettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan opintoja tukevat pedagogiset käytänteet ja mahdolliset muut tukitoimet kuten kokeissa annettava lisäaika.

Opintojen aikainen tuki toteutetaan aina yhteistyössä opiskelijan aineenopettajien ja tarvittaessa lukion opiskeluhuollon kanssa. Erityisopettaja voi tukea opiskelijaa mm. oppimaan oppimisen taidoissa, ajankäyttöön liittyvissä kysymyksissä ja muissa opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös erityisopettajan pitämälle Taitava oppija -opintojaksolle.

Opiskelija tai hänen huoltajansa voivat tarvittaessa olla yhteydessä erityisopettajaan myös oma-aloitteisesti. Keskustelut erityisopettajan kanssa ovat aina luottamuksellisia. Erityisopettajaan voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman välityksellä.
Juha Hiltunen                  puh. 044 907 4906
sähköposti                        juha.hiltunen@edu.turku.fi
Työhuone:                        TSYKin lukio, 2 krs A224