Opintojaksojen suoritusohjeet

Lukion oppimäärä
Lukion oppimäärä koostuu valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista sekä lukiokohtaisista opintojaksoista, joita täytyy suorittaa yhteensä vähintään 150 opintopistettä. Ylioppilastutkintotodistusta ei voi saada ennen kuin lukion oppimäärä on suoritettu. Valtakunnalliset opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti järjestyksessä. Lukiokohtaisten opintojaksojen suositussuoritusjärjestys löytyy opintoselosteesta.  Lisätietoja saat aineenopettajilta sekä opinto-ohjaajaltasi.

Opetukseen osallistuminen
Lukion suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu säännöllisesti valitsemiensa opintojaksojen opetukseen ja selvittää mahdolliset poissaolot viipymättä.

Mikäli opiskelijalla on etukäteen tiedossa oleva este, on opiskelijan tai huoltajan ilmoitettava siitä opintojakson opettajalle etukäteen. Mikäli opiskelija on sairaana, tulee huoltajan ilmoittaa / kirjata poissaolo Wilmassa heti sairastumispäivänä.

Opinto-ohjelma, valintojen tekeminen ja muuttaminen
Opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa koko lukuvuodelle opintotarjottimen pohjalta. Työmäärän tasainen jakautuminen, ylioppilaskirjoitukset sekä jatko-opintosuunnitelmat ovat tärkeitä näkökulmia opinto-ohjelman suunnittelussa.

Jos muutat opinto-ohjelmaasi opintojen kuluessa, niin neuvottele asiasta aina opinto-ohjaajan kanssa. Opintojaksomuutoksia tehdessäsi sinun pitää huolehtia siitä, että lukuvuoden opintopistekertymä on riittävä. Opiskelijana kannat itse vastuun omien opintojesi sujuvasta etenemisestä, mutta saat siihen apua tarpeen mukaan.

Opintojaksovalinnat ovat sitovia, muutoksia niihin voidaan tehdä ainoastaan tarvittaessa. Mahdolliset muutokset on tehtävä viimeistään viikkoa ennen seuraavaa päättöviikkoa. On suositeltavaa, että aloitettua opintojaksoa ei keskeytetä. Opinto-ohjelman muutoksesta on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa, joka myös tekee muutokset Wilmaan.

Opintojakson itsenäinen suoritus
Monet opintojaksot on mahdollista suorittaa perustellusta syystä myös itsenäisesti. Itsenäinen suorituksen lomakkeita saa kanslian eteisestä sekä lukion Lomakkeet-valikon alta.  Itsenäinen suoritus sovitaan aina ensin kyseisen aineenopettajan kanssa. Opettajan hyväksymät lomakkeet toimitetaan rehtorille hyväksyttäväksi.

Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään hyväksyttyä arvosanaa.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opintojaksot
Opintojaksoja voi valita myös toisista Turun lukioista, mikäli niissä on tilaa. Ilmoittautuminen muiden lukioiden opintojaksoihin tapahtuu aina oman opinto-ohjaajan välityksellä.

 Hylätyn arvosanan korottaminen
Hylätyn arvosanan voit korottaa osallistumalla kokeeseen uusintakuulustelupäivinä tai käymällä opintojakson kokonaan uudelleen.

Elämänkatsomustieto ja pienryhmäläiset uskonnot
Opintojaksojen ajankohdat ja kellonajat löytyvät ilmoitustaululta sekä Wilman tiedotteista.

Turun iltalukion opintojaksot ja suomi toisena kielenä opetus
Turun iltalukion moduuleille ja opintojaksoille ilmoittaudutaan aina jokaisen periodin (jakson) ensimmäisellä tunnilla luokassa opettajalle. Wilmassa ilmoittautuminen on kokonaan estetty.

Turun päivälukiota käyvät opiskelijat ilmoittautuvat iltalukioon ilmaiseksi aineopiskelijoiksi. www.turuniltalukio.fi.

Mikäli olet suorittanut Turun iltalukiossa opintoja, ota arvosanan saatuasi yhteyttä Wilmassa koulusihteeriin. Tämän jälkeen hän tekee hyväksiluvun suorituksestasi opintokirjaotteeseesi.

Huomioithan, että Iltalukiosta suoritetusta hylätystä opintojaksosta ei synny suoritusta, jonka voisi hyväksi lukea (Lukioasetus 810/2018 17§)

Etä- ja verkko-opetusrengas
Lukiokursseja tarjotaan joka jaksossa. Tutustu tarjontaan sivuilla Turun seudun etärengas.

Muualla suoritetut opintojaksot
Muissa oppilaitoksissa tai muita lukioaikana suoritettuja opintoja luetaan hyväksi tietyin edellytyksin (ks. opintojaksojen suorittaminen).  Muualla suoritetuista opintojaksoista voidaan hyväksi lukea vain hyväksytysti suoritetut opintojaksot. Rehtori päättää opintojen hyväksymisestä.

Hyväksyminen edellyttää myös ko. oppilaitoksesta saatua todistusta suorituksesta.