Lukio-opintojen rakenne, opintokirja, opintojakso ja opintopiste

Lukio-opintojen rakenne
Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä ja opinnot koostuvat
– pakollisista opintojaksoista
– valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista ja
– lukiokohtaisista muista valinnaisista opintojaksoista

Val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­to­jak­sot ovat opis­ke­li­joil­le va­lin­nai­sia, oppi­ai­neen pa­kol­li­siin opin­to­jak­soi­hin liit­ty­viä opin­to­ja, joi­ta opis­ke­li­jan on va­lit­ta­va opin­to-oh­jel­maan­sa vä­hin­tään 20 opin­to­pis­teen ver­ran.  Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten teh­tä­vät laa­di­taan pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen poh­jal­ta.

Opis­ke­li­jan tu­lee opis­kel­la lu­ki­on tun­ti­ja­os­sa mää­ri­tel­lyt pa­kol­li­set opin­to­jak­sot. Ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan opis­ke­li­joil­la pa­kol­lis­ten opin­to­jak­so­jen laa­juus on 94 opin­to­pis­tet­tä ja pit­kän ma­te­ma­tii­kan opis­ke­li­joil­la 102 opin­to­pis­tet­tä.

Opiskelijan tulee seurata omaa opintojaksokertymäänsä koko lukion ajan; opiskelija on itse vastuussa opintojensa etenemisestä. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää hyväksytyn ylioppilastutkinnon lisäksi lukion päättötodistuksen saamista eli kaikkien siihen vaadittavien opintojen suorittamista.

Opintokirja
Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista opintokirjaa, josta ilmenevät suoritetut opinnot, niiden laajuus (opintopisteet) ja niiden arvosanat. Opiskelijan opintojaksovalinnat- ja suoritukset löytyvät Wilmasta (Opinnot-välilehti → Suoritukset → klikkaamalla oppiaineen edessä +merkkiä tulevat esille ko. oppiaineen opintojaksojen tiedot)

 Opintojakso
Lukion oppiaineita opiskellaan opintojaksoissa. Yhden opintojakson laajuus on 1–3 opintopistettä, yleisimmin 2 opintopistettä. 2 opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa entistä lukion kurssia. Opintojaksoon sisältyvät sekä opetus että kaikki tehtävät työt ja kokeet. Opintojaksot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja ne arvioidaan toisistaan riippumatta.

Opintopiste
Opintopiste kuvaa opintojen laajuutta. Lukion aikana opiskelijan tulee suorittaa vähintään 150 opintopisteen verran opintoja. Yksi opintopiste vastaa 19 oppituntia, kun oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Opintojaksotarjotin
Opintojaksotarjotin on perustyöjärjestys, johon on merkitty kaikki lukuvuoden aikana tarjottavat opintojaksot. Opintojaksotarjotin on opiskelijan oma vuotuisen opintosuunnitelman perusta.

Kussakin periodissa toteutettavat opintojaksot on järjestetty ns. palkkeihin. Samaan palkkiin sijoitetut opintojaksot opetetaan samalla oppitunnilla, joten voit valita palkista yleensä yhden opintojakson. Jos esimerkiksi valitset opintojaksosi kuudesta palkista/periodi, viikkotuntimääräsi tulee olemaan noin kahdeksantoista 75 minuutin oppituntia. Pakolliset opintojaksot kannattaa valita suosituksen mukaisesti (ks. opintoseloste).