Lukiokuraattori

Koulukuraattori kohtaa opiskelijoita kaikenlaisissa opiskeluarkeen, hyvinvointiin ja elämäntaitoihin liittyvissä asioissa.

Opiskelija voi tulla kuraattorin luokse keskustelemaan esimerkiksi seuraaviin teemoihin liittyen

  • hyvinvoiva arki
  • opintojen sujuminen ja toimintakyky
  • elämänmuutokset ja menetykset
  • itsetuntemus
  • itsenäistymiseen liittyvät asiat
  • työnteko ja toimeentulo
  • sosiaaliset suhteet
  • jaksaminen, stressi ja kuormittuneisuuden kokemus
  • yksinäisyyden tai turvattomuuden kokemukset
  • konfliktitilanteet.

Ohjaus, neuvonta ja konsultointi
Kuraattori voi ohjata ja neuvoa opiskelijaa myös muihin palveluihin hakeutumisessa. Opiskelijat voivat konsultoida kuraattoria anonyymisti myös tilanteissa, joissa heillä on herännyt huoli toiseen henkilöön liittyen.

Kuraattori voi antaa neuvontaa ja ohjausta myös huoltajille.

Opettajat ja muu lukion henkilökunta voi konsultoida kuraattoria anonyymisti mm. mikäli heillä on herännyt huoli opiskelijasta tai pedagogisen tuen suunnitteluun liittyen.

Yhteistyö
Kuraattori voi toimia opiskelijan niin toivoessa myös yhteistyössä hänen läheisten, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa hyvän opiskeluarjen edesauttamisessa ja opintojen sujuvoittamiseksi, mm. osallistumalla pedagogisen tuen suunnitteluun tai muun henkilökohtaiseen toimintakykyyn vaikuttavan tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kuraattorille on tärkeää, että kaikenlainen yhteistyö on läpinäkyvää ja yhteisesti sovittua, keskiössä opiskelijan etu.

Kuraattori osallistuu koulun yhteisölliseen työhön mm. opiskeluympäristön ja yhteisön hyvinvoinnin suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen. Kuraattori voi toteuttaa opiskelijalähtöisesti, opiskelijoiden toiveesta ja tarpeesta, teematunteja ja teemaryhmiä yhteistyössä esimerkiksi opettajien, koulun muun henkilökunnan ja asiaan liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori suhtautuu avoimesti kaikenlaiseen yhteistyöhön!

Kohtaamista koulussa
TSYKn lukion kuraattori Piia Uronen on paikalla jokainen arkipäivä. Voit tulla käymään oven ollessa auki tai varata oman rauhallisen ajan sähköpostitse piia.uronen@varha.fi tai tekstiviestillä 0449074869.

Kuraattoripalvelut ovat opiskelijalle luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Kuraattoripalvelut ovat lakisääteisiä ja osa sosiaalihuollon palveluita.

Kuraattorityötä ohjaa lainsäädäntö (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, lukiolaki, lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta).

kuraattori Piia Uronen      piia.uronen@varha.fi                   p: 044 907 4869