Turun klassillisen lukion järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteet

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata häiriötön, viihtyisä ja turvallinen työympäristö. Säännöt asettavat kaikille työyhteisön jäsenille velvollisuuksia, mutta takaavat samalla oikeuksia. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa kaikissa lukion nimissä järjestettävissä tilaisuuksissa myös koulurakennuksen ja koulualueen ulkopuolella.

Turun klassillisen lukion toimintakulttuuri ja ”talon sääntöjä”

Järjestyssääntöjen vastainen toiminta
Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä ovat voimassa koululakien mukaiset seuraukset, esimerkiksi rehtorin antama kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Ennen kirjallisen varoituksen antamista opiskelijaa on kuultava.

Koulualue
Koulualueena pidetään koulurakennusta ja koulupäivän aikana kaikkia niitä tiloja, kenttiä yms., joilla oppitunteja ja muita koulun tilaisuuksia järjestetään.

Kouluaika
Kouluajaksi katsotaan
– lukujärjestyksen mukainen työpäivä
– lukion retket, opintokäynnit ja koulun alueen ulkopuoliset koulun järjestämät tilaisuudet
– kouluorganisaatioon kuuluvien järjestöjen, yhdistysten ja kerhojen tilaisuudet

Läsnäolo oppitunneilla
Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolon tai mahdollisen myöhästymisen kurssipäiväkirjaan ja Wilmaan. Opettaja voi päästää myöhästyneen opiskelijan oppitunnille, ellei siitä aiheudu häiriötä muille. Huomattavasti myöhässä oleva opiskelija katsotaan poissaolleeksi.
Toistuvista myöhästymisistä tulee informoida opiskelijan ryhmänohjaajaa, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tuntien välinen aika ja vapaatunnit
Tuntien välisen ajan ja vapaatunnit lukiolaiset saavat viettää heille erikseen osoitetuissa tiloissa.

Sairaustapaus tai tapaturma koulupäivän aikana
Äkillisissä sairaustapauksissa kouluaikana poissaololuvan antaa terveydenhoitaja, ryhmänohjaaja, muu opettaja tai kansliahenkilökunta.
Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle tai kansliaan ja annetaan tarvittava ensiapu.

Poissaolo
Jos opiskelija on estynyt saapumasta kouluun eikä hän ole saanut etukäteen lupaa poissaoloon, hänen tai
hänen huoltajansa on ilmoitettava poissaolosta kouluun mahdollisimman pian.

Vilppi ja plagiointi
Mikäli opiskelija syyllistyy kokeissa tai muussa suorituksessaan vilppiin tai jättää opettajalle arvioitavaksi plagiaatin, kurssia ei arvioida. Opiskelijalla ei ole myöskään oikeutta osallistua uusintakokeeseen, vaan hänen on osallistuttava kurssille uudelleen. Vilpiksi kokeessa katsotaan mm. kaiken ylimääräisen tavaran, kuten puhelimen hallussapito. Vilpiksi katsotaan myös toisen opiskelijan avustaminen kokeessa.
Vilpistä tiedotetaan aina huoltajille.

Ruokailu
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja sekä noudatetaan keittiöhenkilökunnan antamia ohjeita.

Koulun tilojen ja laitteiden käyttö
Luokkien ovet pidetään lukittuina koulupäivän ajan.
Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee ottaa huomioon muut sekä huolehtia hyvin yhteisestä omaisuudesta ja koulun siisteydestä.

Tietokoneet ja tulostaminen
Koulussa olevat tietokoneet on tarkoitettu opetusta ja opiskelua varten. Opiskelija saa lukioon tullessaan käyttäjätunnuksen Wilmaan, sähköpostiin ja Moodleen, ellei hänellä sitä ole ennestään.

Laitteiden käyttäminen ja lainaaminen
Koulun kiinteätä ja irtainta omaisuutta on käsiteltävä varoen ja vahingoittamatta. Lainaaminen kirjataan ja kuitataan. Koulun laitteiden lainaamisessa on ehdottomasti noudatettava annettuja määräyksiä esim. pa-lautusajan suhteen. Sääntöjen rikkominen aiheuttaa lainauskiellon. Mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava laitteen lainaksi antaneelle henkilölle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan k oulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.

Lokerikot
Koulun käytävillä on lukollisia lokerikkoja opiskelijoiden tavaroiden säilytystä varten. Päällysvaatteet on jätettävä niille varattuihin naulakoihin tai lokeroihin. Rahaa ja arvotavaroita ei pidä jättää taskuihin.

Matkapuhelimet ja muut laitteet
Sähköisten viestimien käyttö oppitunnilla on sallittu vain opettajan luvalla.

Kulkuneuvot
Polkupyörä tai muu ajoneuvo pitää pysäköidä sille osoitetulle alueelle – ei ajoväylille. Opiskelijoiden au-toille ja mopoautoille ei ole pihalla tilaa.

Tupakkatuotteet, päihteet ja huumeet
Kaikkien tupakkatuotteiden käyttö on tupakkalain nojalla kielletty koulussa ja sen alueella sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. Opiskelija ei saa myöskään olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena missään koulunkäyntiin liittyvässä tilaisuudessa koulussa tai sen ulkopuolella. Opiskelija ei saa tuoda päihdyttäviä aineita kouluun eikä lukion tilaisuuksiin.