Ilmaisun tavoitteet

Taideviestintä = Ilmaisu

Ilmaisun tavoitteet

Erityislinjan tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu kehittyy monipuolisesti ja hänen vie
stintävalmiutensa harjaantuvat. Tärkeää on taiteen avulla kasvaminen. Ilmaisun kurssit
Teatterin ja median peruskurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja molempien aineiden viimeinen peruskurssi on lukiodiplomi kurssi, joka on vapaaehtoinen. Näiden lisäksi opiskelija voi vapaasti valita jatkokursseja.

Teatterin ja median opiskeleminen edellyttää opiskelijoilta aktiivista osallistumista oppimisprosessiin ja halua pistää oma persoonansa peliin oppiakseen uusia tietoja ja taitoja.
Kursseilla korostuvat ryhmässä toimimisen taidot kuten osallistuvuus, huomaavaisuus ja suvaitsevaisuus. Myös nämä taidot ja positiivinen asenne opiskeltavaan aiheeseen vaikuttavat opiskelijan suorituksen arviointiin. Erityislinjan opiskelijoiden on hyvin tärkeää kerätä kaikilla taideviestinnän kursseilla oppimiaan asioita omaan portfolioonsa.

Median ja kuvataiteen lukiodiplomin suorittaminen edellyttää vähintään neljää pohjakurssia. Teatteritaiteen lukiodiplomissa pohjakursseja on vähintään viisi. Jotta opiskelijalla olisi tarpeeksi osaamista jota näyttää lukiodiplomityössä, hänen kannattaa käydä kaikki koulun tarjoamat kurssit ko. aineessa. Erillisestä anomuksesta koordinaattori voi myöntää opiskelijalle luvan ylittää 12 erityiskurssin määrä. Luvan saamiseen vaikuttavat opiskelijan edistyminen lukio-opinnoissaan ja ryhmien opiskelijamäärä.