Hyvinvointi ja osallisuus

1. Aktiivinen lukiolainen (HO1)
Aktiivisuutta ja vastuunkantoa oman lukioyhteisön kehittämisessä voi osoittaa esim.
osallistumalla ja vaikuttamalla aktiivisesti opiskelijakunnan toimintaan. Kurssiarvi-
ointi suoritusmerkintä.

2. Aktiivinen kansalainen (HO2)
Yhteiskunnallista käytännön aktiivisuutta voi osoittaa osallistumalla ja vaikuttamalla
esim. erilaisten järjestöjen toimintaan. Kurssiarviointi suoritusmerkintä.

3. Liikennekasvatus (HO3)
Suoritettuaan lukion yhteistyöautokoulun ja autokoulun oman liikennepsykologian
kurssin opiskelija saa siitä kurssimerkinnän.

4. Vapaaksi jännittämisestä (HO4)
Tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin opiskelijoiden oman kiinnostuksen
mukaan. Tarkoitettu abeille. Kurssiarviointi suoritusmerkintä.

5. Mielialataidot (HO5)
Harjoitellaan erilaisia taitoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa omaan mielialaan. Tu-
run lukioiden yhteinen kurssi. Kurssiarviointi suoritusmerkintä.

6. Stressinkäsittelytaidot (HO6)
Harjoitellaan erilaisia stressinhallintakeinoja pienryhmässä. Turun lukioiden yhteinen
kurssi. Kurssiarviointi suoritusmerkintä.

7. Taitava oppija (HO7)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä, tehostaa
oppimaan oppimista, lisätä itsetuntemusta ja vahvistaa opiskelijan motivaatiota sekä
myönteistä asennetta kehittyvänä oppijana.
Keskeiset sisällöt
Kurssilla annetaan tietoa LUKI- ja muusta oppimisen vaikeudesta. Kurssilla opitaan
itsetuntemusta erilaisten analyysien tekemisen kautta mm. oman oppimistyylin ja
vahvuuksien löytämisessä. Opitaan hyödyntämään itselle tehokkaampia oppimisstra-
tegioita. Kurssilla käsitellään erilaisia lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä tekniikoi-
ta sekä opitaan tehokkaampaa ajanhallintaa ja suunnitelmallisuutta. Lisäksi opiskelijat
saavat vinkkejä motivaation parantamiseen ja stressinhallintaan. Erilaisten oppi-
misstrategioiden lisäksi opiskelijat oppivat opiskeluvinkkejä eri oppiaineisiin sekä
muistitekniikoita myös toinen toisiltaan. Opiskelijoiden toiveet pyritään huomioimaan
kurssisisällöissä. Kurssi sisältää ryhmäopetuksen lisäksi myös yksilöohjausta.
Arviointi
Suoritusmerkintä. Kurssin suorittaminen perustuu aktiiviseen läsnäoloon ja oppimis-
päiväkirjan tekemiseen tai kurssikokeeseen.

8. Keho, mieli ja liike (HO8)
Tämä kurssi ei ole se ihan tavallinen liikunnan kurssi. Kurssilla kokeillaan sinulle so-
pivaan tahtiin erilaisia liikuntamuotoja taukoliikunnasta kamppailulajeihin. Joka kurs-
sikerralla on varattu aikaa keskustelulle, kokemusten ja mielipiteiden jakamiselle.
Liikettä ajatuksella! Kurssiarviointi suoritusmerkintä.

9. Hyvinvoiva lukio – (ei koulua vaan) elämää varten (HO9)
Lukiossamme on tarjolla Hyvinvoiva lukio –kurssi, jonka tavoitteena on sekä opiske-
lijan omien elämänhallintataitojen vahvistaminen että yhteisöllisen hyvinvoinnin edis-
täminen. Hyvinvointiopintoja suorittamaan valitaan vuosittain 15-20 hengen opiskeli-
jaryhmä. Olennaisena osana opintoja on yhteistyö lukion yhteistyökumppaneiden
kanssa, joita ovat Terveystalo, Raisio Oyj, Saga Care Finland Oy, SATS ELIXIA ja
Leaf Areena.
Hyvinvointiopintojen suorittaminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden löytää ja ke-
hittää omaa erityisosaamistaan sekä suunnata opintoja oman kiinnostuksensa ja esi-
merkiksi jatko-opiskeluun liittyvien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvinvointiopintojen
tavoitteena on oman hyvinvoinnin lisäämisen ja ylläpitämisen lisäksi jakaa ja levittää
hyvinvointiosaamista muille niin omassa lukiossa kuin sen ulkopuolella.
Opintojen rakenne ja sisällöt
Opinnot koostuvat perusjaksosta, johon sisältyy eri oppiaineiden hyvinvointia tukevia
syventäviä ja soveltavia kursseja, kirjallisesta portfoliosta sekä syventävästä jaksosta,
jossa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat hyvinvointitapahtuman. Lisäksi opiskeli-
jat pääsevät tutustumaan työelämään (TET). Suoritettuaan koko hyvinvointi-
opintokokonaisuuden opiskelija saa näistä opinnoista suoritusmerkinnän lisäksi erilli-
sen todistuksen.

10. RennoX (HO10)
Vähentää stressiä, lievittää jännitystä ja lisätä itsetuntemusta erilaisten harjoitusten,
keskustelujen ja seikkailutoiminnan avulla. Ryhmää ohjaavat Vamos ja Linkki ry.
Kurssiarviointi suoritusmerkintä.

11. Mielenterveyden ensiapu MTEA1 (HO11)

12. Mielenterveyden ensiapu MTEA2 (HO12)

13. Tapahtumatuotanto (HO13)
Kauhugalleria syksyllä ja Hyvinvointipäivä keväällä.
Kauhugalleria on jo perinteeksi muodostunut Halloween-tapahtuma lukiossamme.
Kurssin sisältönä on suunnitella, markkinoida ja toteuttaa elävä kummituskierros lu-
kiomme kellarikerroksessa. Kurssi antaa valmiuksia ideoida ja toteuttaa lapsille ja
nuorille suunnattu iloinen tapahtuma, jonka tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen
(Nenäpäivä-keräys). Tavoitteena on luoda ainutkertainen elämys, jonka toteutus vaatii
kädentaitoja, näyttelijän kykyjä sekä uskallusta heittäytyä esitykseen. Jokainen halu-
kas saa osallistua omien taitojensa mukaan.
Hyvinvointi-päivä suunnataan pääasiassa lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Aamupäivällä on seminaari- tai luentotyyppisiä esitelmiä terveyttä edistävistä aiheista
ja ruokailun jälkeen jokainen kurssilainen on järjestänyt kiinnostavan vierailukohteen
noin 10-15 opiskelijalle. Tapahtuman järjestämisen organisointi korostuu, sillä pääsi-
sältönä keväällä ovat varausten ja ilmoittautumisten sekä rahastuksen ja tilityksen har-
joitteleminen. Ryhmätyötaidot kehittyvät kurssin aikana. Suoritusmerkintä.

14. Roomakerho (HO14)
Soveltava kurssi kaikille. Luentoja, elokuvia, kokkausta ja muuta hauskaa Italiaan ja
Roomaan liittyvää toimintaa. Järjestetään leirikoulu Roomaan. Kurssiarviointi suori-
tusmerkintä.

15. Kansainvälisyys (HO15)
Kansainvälisyyskurssin voi suorittaa osallistumalla johonkin lukion kansainväliseen
projektiin, leirikouluun tms. Vaihto-oppilaana ollut opiskelija voi saada kurssimer-
kinnän kerrottuaan kokemuksistaan muille opiskelijoille tai esim. kirjoitettuaan ko-
kemuksistaan lukion kotisivuille. Kurssiarviointi suoritusmerkintä.

16. Kansainvällisyys 2 (HO16)
Kuten HO15.

17. Aktiivinen lukiolainen, ½ kurssia (HO17)
Kuten HO01, mutta ½ kurssin laajuisena.

18. Aktiivinen kansalainen, ½ kurssia (HO18)
Kuten HO02, mutta ½ kurssin laajuisena.

19. Liikennekasvatus, ½ kurssia (HO19)
Kuten HO03 mutta ½ kurssin laajuisena.

20. Starttikurssi, ½ kurssia (HO20)
Kurssilla käydään läpi koulun digitaalinen ympäristö sekä sähköisten ylioppilaskirjoi-
tusten vaatimien ohjelmistojen perusteet. Kurssi suoritetaan yhdessä opinto-ohjauksen
tuntien kanssa.