Lajikokeiluja perheille

Digiä, liikettä ja ilmiöitä -projektin sekä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman myötä olemme alkaneet järjestää Kerttulin päivähoitoyksikössä perheille suunnattuja ilmaisia lajikokeiluja iltapäivisin yhteistyössä eri seurojen kanssa. Kokeilut eivät sido mihinkään vaan ovat oiva mahdollisuus kokeilla uutta harrastusta ennen kausimaksun maksamista ja viettää laatuaikaa perheen kesken liikunnan parissa. Haluamme kannustaa perheitä liikuntaharrastusten pariin ja tarjota huoltajille tilaisuuden tutustua toisiinsa.

Ensimmäisenä yhteistyökumppaninamme oli Tanssiseura Sekahaku, joka antoi perheille maistiaisen 1-3-vuotiaille suunnatusta TaaperoTanssista.

Ensimmäisen lajikokeilun myötä saimme kehittämisehdotuksia huoltajilta. Huoltajat toivovat, että järjestäisimme mahdollisuuden esimerkiksi sellaiseen liikuntaan, jossa ”vanhemmat saavat hien pintaan, mutta myös lapsilla on mahdollisuus liikkua ja käyttää erilaisia liikuntavälineitä, sillä iltapäivisin vanhemman lähtiessä omaan liikuntaharrastukseensa yhteinen aika lapsen kanssa vähenee, ja se vaatii lastenhoitojärjestelyjä”.

Kevään aikana pyrimme kehittämään kokeilun käytännönjärjestelyt toimivammiksi ja etsimään lisää innokkaita seuroja yhteistyöhön. Haluamme tarjota perheille mahdollisimman monipuolisia liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisten lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden.

Liikuntasalimme on yksi päiväkotimme vahvuuksia, joten haluamme hyödyntää tätä toimivaa oppimisympäristöä aikaisempaa enemmän ja monipuolisemmin.

Varhaiskasvattajat oppimisympäristöä uudistamassa

Kerttulin päivähoitoyksikkö on yksi ”Digiä, liikettä ja ilmiöitä” -projektissa mukana olevista päiväkodeista. Päivähoitoyksikössämme on yhteensä kymmenen ryhmää alle 3-vuotiaista esiopetusikäisiin lapsiin saakka. Päiväkotirakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2013, mutta uusista tiloistaan huolimatta varhaiskasvattajat, lapset ja huoltajat näkevät oppimisympäristössä kehittämistarpeita.

Haluamme kehittää yksikkömme oppimisympäristöä, jotta…

  • se tukisi lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjaisi lasta tutkimiseen aikaisempaa paremmin. Haluamme lisätä oppimismahdollisuuksia luonnontieteiden (varhainen tiedekasvatus) ja matematiikan osa-alueilla.
  • se tukisi lasten fyysistä aktiivisuutta tilaratkaisuillaan ja välineillään.
  • osaisimme hyödyntää jo käytössä olevia tvt-laitteita opetuksessa ja käyttää digitaalisuutta liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden tukena.
  • siitä tulisi enemmän lasten näköinen. Haluamme, että lasten ideat, leikit ja työt näkyvät oppimisympäristössä. Tavoitteenamme on, että tilat, välineet ja niiden saatavuus palvelisivat lapsen omaa aktiivisuutta.
  • pystyisimme hyödyntämään leikkiä monipuolisemmin toiminnallisena ja lapselle luontaisena tapana oppia.
Varhaiskasvattajat valokuvasivat, pohtivat ja kirjasivat ensin itse oppimisympäristöstä sekä toimivia että kehitettäviä kohteita. Seuraavaksi kasvattajat keskustelivat tiimi- ja siipipalavereissa havainnoistaan ja ajatuksistaan. Jatkoimme aiheen käsittelyä yksikkömme kehittämispäivässä.
Kehittämispäivässä jakauduimme kiinnostuksen kohteidemme mukaan ryhmiin, ja ryhmät ryhtyivät kehittämään kukin omaa osa-aluettaan: varhaista tiedekasvatusta, liikuntaa, toiminnallista matematiikkaa ja muuta toiminnallista oppimista, leikkiympäristöä sekä tvt-laitteiden ja digitaalisuuden hyödyntämistä. Materiaalina ryhmät hyödynsivät varhaiskasvattajien, lasten ja huoltajien ajatuksia sekä kuvia.

Tammikuussa 2019 jatkamme yksityiskohtaisempien kehittämissuunnitelmien tekemistä seuraavien kohteiden osalta:

  • Liikunta ja toiminnallisuus: tyhjien sisätilojen hyödyntäminen, tilojen muunneltavuus, ryhmätiloihin monipuolisemmat liikuntamahdollisuudet, piha-alue, ulkoliikuntavälineistö.
  • Varhainen tiedekasvatus ja toiminnallinen matematiikka: koulutusta, välineitä, oppaita, materiaalin hankkimista, valmistusta ja jakamista, fyysisen oppimisympäristön muokkaamista siten, että em. näkyvät siinä.
  • Leikkiympäristö: tukisi tilaratkaisuiltaan ja välineiltään eri-ikäisten lasten leikin kehitystä ja tarpeita, olisi muunneltavissa esim. lasten sen hetkisen kiinnostuksen ja ryhmän projektien mukaan, tukisi sukupuolisensitiivisyyttä ja mahdollistaisi erityyppiset leikit.
  • Tvt/digitaalisuus: koulutusta laitteiden käyttämiseen ja soveltamiseen, tietoa sovelluksista, hankintoja ja ideoita digitaalisuuden hyödyntämiseen siten, että se tukisi mm. em. osa-alueita.

 

Mikä innostaisi lastasi liikkumaan, leikkimään ja tutkimaan?

Huoltajat suunnittelevat unelmien päiväkotia yhdessä Kerttulin phy:n henkilökunnan ja lasten kanssa. Ryhmien eteisissä on esillä lasten kuvia ja piirustuksia päiväkodin sisä- ja ulkotiloista, jotka lasten mielestä kaipaisivat muutosta. Huoltajat ovat saaneet lisätä kuvien yhteyteen ajatuksiaan ympäristöstä, joka innostaisi lapsia liikkumaan, leikkimään ja tutkimaan.

Tässä esimerkkejä huoltajien kehittämisideoista:

”Aita voisi olla kokonaan maalattu kivoilla kuvilla ja väreillä, ja sieltä voisi etsiä, kuinka monta koivua tai sientä löytyy! Aidassa voisi olla vieressä taso ja köysi, että voisi tasapainotella.” ”Puut tuskin tuosta alkaa kukoistaa, ne pois ja isompi kiipeilyteline tai temppurata tilalle! Puuhamaa -tyyliin, esim. puupölkkyjä, joiden päällä voi hypellä.”
”Kiipeilypuita, kiipeilytelineitä, pihaan upotettu trampoliini, tasapainoilurata, lisää lapioita, kunnon maalit, uima-allas, numeroita, kirjaimia ja lisää pikkuautoja.”

Tavoitteenamme on kehittää keinoja, joilla huoltajat pystyisivät osallistumaan oppimisympäristön kehittämiseen koko projektin ajan. Huoltajille kiitos aktiivisuudesta ja hienoista kehittämisideoista!

Lapset unelmien päiväkotia suunnittelemassa

Kerttulin phy:n lapset suunnittelivat ryhmissään, millainen heidän mielestään olisi unelmien päiväkoti.

Lapset kuvasivat tabletilla sisällä ja pihalla sekä kivoja että tylsiä leikkipaikkoja ja leikkivälineitä. Keskustelimme kuvista yhdessä lasten kanssa, harjoittelimme oman mielipiteen ilmaisua ja perustelua ja pohdimme, mikä kyseisestä leikkiympäristöstä tekisi mielenkiintoisemman.
Lapset suunnittelivat piirtäen, miten sekä sisällä että pihalla voisi esimerkiksi liikkua ja temppuilla ja millaiset leikit ja leikkivälineet innostaisivat leikkimään uusia leikkejä. Lisäksi lapset kertoivat kuvistaan saduttamalla. Kuvan suunnitelmassa valmistuu ”renkaat ja puolapuut ryhmätiloihin” sekä ”liukuvaijeri pihalle”.

Mainioita kehittämisideoita ja suunnitelmia tuli runsaasti. Tässä poimintoja unelmien päiväkodista:

Kuvassa on talomme 3-5-vuotiaiden ryhmän suunnitelmia unelmien leikki- ja liikkumispaikoista. Ulos lapset toivovat esimerkiksi trampoliinin, tikkaat, linnan, merirosvolaivan, palomiesaseman, leikkijunan ja köysiä. Sisällä keinut ja vene olisivat mielenkiintoiset.
Eri-ikäisten lasten kuuleminen on tärkeää, sillä eskarilaiset kaipaisivat esimerkiksi monipuolisempaa ja haastavampaa kiipeilytelinettä, kun taas nuoremmat lapset kokevat, että ”kiipeilyteline on tylsä kun mä oon vielä niin pieni etten mä pääse sinne kunnolla kiipeämään”. Esimerkiksi pihaa kehittäessämme pyrimme siihen, että se tukisi mm. eri-ikäisten lasten leikki- ja liikkumistaitojen kehittymistä.
Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä leikin ja liikkumisen havainnointi kertovat oppimisympäristön kehittämistarpeesta. Ryhmän kasvattajat kertovat esimerkiksi, että ”nukkarissa on vain yksi leluhylly, joka on lasten perspektiivistä katsottuna kuin korkea lelutorni, jossa lelut ovat käden ulottumattomissa, lapset yltävät vain alimmille hyllyille”.

Tavoitteenamme on kehittää keinoja, joilla eri-ikäiset lapset pystyisivät osallistumaan oppimisympäristön kehittämiseen projektin eri vaiheissa.

 

Kohti uusia oppimisympäristöjä!

Projekti käynnistettiin 7.11.2018 Turussa yhteisellä starttipäivällä, johon kokoontuivat 10 päivähoitoyksikön kehittäjäopettajat sekä projektinvetäjät. Päivän aikana pohdittiin muun muassa päiväkotien oppimisympäristöjen solmukohtia, sisä- ja ulkotilojen käyttöä, käytettävissä olevia välineitä ja materiaaleja, käytännön toiminnan järjestelyjä sekä VASU:n tavoitteita – ja visioitiin unelmien päiväkotia!

Projektin tavoitteena on kehittää ja uudistaa erityisesti vanhojen päiväkotirakennusten oppimisympäristöjä paremmin VASU:n tavoitteita tukeviksi. Mukaan valittiin hakemusten perusteella kymmenen päiväkotia, joihin ei lähivuosina ole suunnitteilla peruskorjausta tai remonttia, mutta joissa on selkeät tarpeet oppimisympäristöjen uudistamiselle. Kehittämisen painopisteinä ovat liikunnallisuuteen ja toiminnallisuuteen kannustavat oppimisen tilat, innostaminen matematiikan ja luonnontieteiden oppimiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.

Tällä sivulla tullaan dokumentoimaan päiväkotien oppimisympäristöjen muutosta ja jakamaan projektissa kertyviä kokemuksia ja ideoita!

Lue lisää starttipäivästä (uutinen Turku.fi-sivulla)