Kerttulin päivähoitoyksikkö on yksi ”Digiä, liikettä ja ilmiöitä” -projektissa mukana olevista päiväkodeista. Päivähoitoyksikössämme on yhteensä kymmenen ryhmää alle 3-vuotiaista esiopetusikäisiin lapsiin saakka. Päiväkotirakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2013, mutta uusista tiloistaan huolimatta varhaiskasvattajat, lapset ja huoltajat näkevät oppimisympäristössä kehittämistarpeita.

Haluamme kehittää yksikkömme oppimisympäristöä, jotta…

  • se tukisi lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjaisi lasta tutkimiseen aikaisempaa paremmin. Haluamme lisätä oppimismahdollisuuksia luonnontieteiden (varhainen tiedekasvatus) ja matematiikan osa-alueilla.
  • se tukisi lasten fyysistä aktiivisuutta tilaratkaisuillaan ja välineillään.
  • osaisimme hyödyntää jo käytössä olevia tvt-laitteita opetuksessa ja käyttää digitaalisuutta liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden tukena.
  • siitä tulisi enemmän lasten näköinen. Haluamme, että lasten ideat, leikit ja työt näkyvät oppimisympäristössä. Tavoitteenamme on, että tilat, välineet ja niiden saatavuus palvelisivat lapsen omaa aktiivisuutta.
  • pystyisimme hyödyntämään leikkiä monipuolisemmin toiminnallisena ja lapselle luontaisena tapana oppia.
Varhaiskasvattajat valokuvasivat, pohtivat ja kirjasivat ensin itse oppimisympäristöstä sekä toimivia että kehitettäviä kohteita. Seuraavaksi kasvattajat keskustelivat tiimi- ja siipipalavereissa havainnoistaan ja ajatuksistaan. Jatkoimme aiheen käsittelyä yksikkömme kehittämispäivässä.
Kehittämispäivässä jakauduimme kiinnostuksen kohteidemme mukaan ryhmiin, ja ryhmät ryhtyivät kehittämään kukin omaa osa-aluettaan: varhaista tiedekasvatusta, liikuntaa, toiminnallista matematiikkaa ja muuta toiminnallista oppimista, leikkiympäristöä sekä tvt-laitteiden ja digitaalisuuden hyödyntämistä. Materiaalina ryhmät hyödynsivät varhaiskasvattajien, lasten ja huoltajien ajatuksia sekä kuvia.

Tammikuussa 2019 jatkamme yksityiskohtaisempien kehittämissuunnitelmien tekemistä.

 

Varhaiskasvattajat oppimisympäristöä uudistamassa