Monikulttuurisuus ja monikieliset oppilaat OPSissa

Monikulttuurisuus mainitaan 1.8.2016 voimaan tulleessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa monessa kohtaa, etenkin luvussa 3.3. Tästä linkistä pääset lukemaan koko opetusuunnitelman.

Seuraavaan on koottu monikulttuurisuuteen liittyviä otteita OPSista:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 3.3:

KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU (L2)

”Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen.”

”Oppilaat oppivat arvostamaan omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.”

”Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä.”

”Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla.”

”Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana.”

 

Monikielisistä oppilaista sanotaan OPSissa mm. seuraavaa:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 9.4:

MUUT MONIKIELISET OPPILAAT

”Monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä.”

”Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa.”

”Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta.”

”Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.”

Turun paikallinen OPS (luku 9.4): ”Koululla on merkittävä rooli monikielisten perheiden kasvatustyön tukemisessa. Koulu rohkaisee perheitä käyttämään ja kehittämään aktiivisesti omia äidinkieliään sekä opiskelukieltä.”