Kaikille tarkoitettuja linkkejä ja koulutusmateriaaleja

Tälle sivulle on koottu linkkejä ja sellaisten eri aiheisten koulutusten materiaaleja, jotka saattavat kiinnostaa koko monikulttuurisen opetuksen henkilöstöä. Sivulle kootaan myös tietoa ajankohtaisista eri tahojen järjestämistä koulutuksista. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti. Huom. Linkin klikkaaminen siirtää sinut pois tältä sivulta.

OPH:n sivulle kootuista linkeistä löytyy monikielistä infoa koronaviruspandemiasta, siltä suojautumisesta ja tukea huoltajille keskusteluun lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi sivulle on koottu esimerkkejä opetukseen soveltuvista maksuttomista digitaalisista oppimateriaaleista ja aineistoista. Linkit sisältävät aineistoja varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen valmistavaan opetukseen, suomi toisena kielenä -opetukseen sekä muun kasvatuksen ja opetuksen tukemiseen.

Turun kaupungin tuore (2021) opas, joista löytyy kattavaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden tukipalveluista, myös oma osio vieraskielisille. : https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/matalan_kynnyksen_palvelut_10032021.pdf

Turun yliopiston Minästä ja kielestä kiinni –hankkeessa on tuotettu kaksiosainen oppimateriaalipari kieli- ja kulttuuritietoiseen perusopetukseen. Oppimateriaalit sisältävät pedagogista taustatietoa opettajille, tulostettavaa ja digitaalista materiaalia oppilaille sekä helppokäyttöisiä toiminnallisia ja yhteisöllisiä tehtäviä.

Kielestä koppi -kirjan pdf-versio: https://bit.ly/3juKMAQ

Minästä kiinni -kirjan pdf-versio: https://bit.ly/2G5wqb7

PELIMO-hankkeessa on kehitetty peli 4-6 luokkalaisten lasten monikulttuurisuuskasvatuksen käyttöön kouluissa, osana yhteiskuntaopin opetusta. Peli on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. PELIMO –mobiilipeli on nyt ladattavissa sovelluskaupoista. Opettajan oppaan voi ladata hankeen sivuilta http://pelimo.turkuamk.fi

Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä. Lisäksi oppaassa kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas on suunnattu erityisesti vieraskielisille vanhemmille. Oppaasta ja videoista vanhemmat saavat selkokielellä tietoa kiusaamistilanteiden tunnistamisesta sekä toimintatapoja puuttua kiusaamiseen. Opas on julkaistu selkokielellä ja lisäksi oppaasta on tehty kieliversiot: selkoruotsi, venäjä, viro, somali, arabia, kurdi ja englanti.

OPH on käännättänyt oppilaiden ja huoltajien huoneentaulut, joissa kerrotaan miten ehkäistä kiusaamista ja miten toimia kiusaamistilanteessa, seuraaville kielille: albania, arabia, englanti, kurdi, somali, venäjä ja viro. Huoneentaulut ja muun kiusaamisen vastaisen työn aineistot löydät täältä

  • Monikielisen oppijan matkassa-verkkosivusto ja materiaali (Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen.  Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi) tarjoaa näkökulmia siihen, millaista on monikielisen oppijan kouluarki ja miten opettajat voivat tukea jokaisen oppijan osallisuutta ja monikielistä identiteettiä koulussa. Materiaali antaa myös työkaluja oppijan kielitaidon arviointiin ja sen kehittymisen tukemiseen sekä mallintaa sitä, miten eri tiedonalojen sisältöjen oppimista voidaan syventää tukemalla oppijoiden monikielisiä kielellisiä taitoja.

Turun yliopiston opettajankouluslaitos järjestää kursseja, joilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Koulutus rakentuu 16 eri teemaisesta videosta sekä niihin liittyvästä tehtäväpaketista.

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto on laadittu ajatellen erityisesti ensimmäisen polven maahanmuuttajia. Aineisto koostuu perusopetuksen ammattilaisille suunnatuista tietoiskuista ja oppilaiden kanssa käytettävistä mielenterveystaitojen harjoituksista.

Satu Taskisen tuoreehko väitöskirja (2017) maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä

DivEd-hankkeen vinkkejä Kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen

Kieliverkosto julkaisee Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä, jonka artikkelit käsittelevät monipuolisesti kielikoulutusta. Toukokuun 2020 numeron teemana on kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuus koulutuksen ja kasvatuksen kentällä. Sisältää paljon mielenkiintoisia artikkeleita.

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-ehdotukset II, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5 (15.2.2017)

Tasa-arvotyö on taitolaji- Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (Sisältää myös osion valmistavasta opetuksesta)

Edu.fi- sivusto: Tietoa opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista. Paljon hyödyllistä tietoa ja materiaaleja.

ActLib – Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen: Sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa. Sivustolla on käytössä useita oppimiskokonaisuuksia eli kirja-arkkuja.

Walter ry:n KYTKE-projektin materiaalipaketin sisältämät toiminnalliset harjoitukset ja tehtävät antavat opettajille työkaluja käsitellä syrjintä- ja monikulttuurisuusteemoja oppilaiden kanssa.

 

Pirjo Immonen-Oikkonen ja Anne Leino (toim.): Monikulttuurinen kouluyhteisö, OPH 2010

Merkityksellinen Suomessa-toimintaohjelma Ohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja

yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi, OKM 2016

Siirtolaisuus – Migration on Siirtolaisuusinstituutin neljä kertaa vuodessa julkaisema lehti, joka sisältää muuttoliikkeisiin ja etnisiin kysymyksiin liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluita ja uutisia. Vanhoja numeroita voi ladata linkin kautta.

Perheenyhdistämisen hyvät käytännöt -opas: Työskentelymalli perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon (Tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki maahanmuuttajia työssään kohtaavat. Sisältää mm. syventävää tietoa liittyen perheisiin ja maahanmuuttoon.)

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman pääkohdat englanniksi (Tiina Sarisalmi): Finnish Core Curriculum – New Approach to Learning

 

Traumaan ja kriiseihin liittyviä linkkejä:

Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi: Näiltä sivuilta saat tietoa traumatisoitumisesta ja sen tunnistamisesta sekä apua koulunkäynnin tukemiseen

Turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukeminen: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen nettisivusto

Minna Lähteenmäki: Lapsi turvapaikanhakijana – Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta. Väitöskirja vuodelta 2013

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut– Systemaattinen tilannekatsaus, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2015

Taitoja mielen toipumiseen – opas työntekijöille (THL)

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto (Mieli ry)

If we ever get out of here-dokumentti (vimeo) In the documentary “If we ever get out of here” we get to follow three individuals and their families in the refugee camp Kakuma, Kenya

 

Lista FB-yhteisöistä, joista voi olla iloa ja hyötyä monikulttuurisen opetuksen opettajien työssä:

VALOA! Maahanmuuttajien valmistava opetus (Ryhmä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen parissa toimiville opettajille ja avustajille. Jaetaan ajatuksia, ideoita ja toimivia käytänteitä sekä luodaan vähän yhteenkuuluvaisuutta! )

Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi #SOKF (Tämä on ryhmä kaikille koulusta ja kasvatuksesta kiinnostuneille – ei vain ”uudesta koulusta” kiinnostuneille. Kaipaamme arvostavaa, yhteistä keskustelua siitä, miten koulu – ja kasvatus ylipäätään – voi olla kunnioittavaa ja kaikkien hyvinvointia tukevaa.)

S2 Perusopetuksen työryhmä (Haluatko vaikuttaa perusopetuksen S2-asioihin? Tule mukaan työryhmään, jos vastauksesi on kyllä! Tarkoituksena on keskustella perusopetuksen ajankohtaisista asioista, esimerkiksi oppimäärän valinnasta ja uusien opetussuunnitelmien toteutumisesta paikallisella tasolla. Myös valmistavan opetuksen vaikuttajat ovat tervetulleita ryhmäämme.)

Lukutaitoverkosto (Ryhmään ovat tervetulleita kaikki suomea toisena kielenä puhuvien luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta kiinnostuneet. Jaetaan uutisia, ideoita ja ajatuksia sekä kirjoitellaan mielenkiintoisista lukutaitoasioista!)

Suomen kieli on koti, metsä ja puutarha (Ryhmä edistää myönteistä suhtautumista suomen kielen käyttämiseen, vaalimiseen, huoltamiseen. Ryhmän tavoitteena on pohtia sanojen ja ilmausten merkityksiä erilaisissa konteksteissa, keskustella kielenkäytön rekistereistä. Ryhmä arvostaa monenlaista suomea)

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa (Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoja tapahtumista, ideoita, linkkejä, materiaaleja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä keskustella kaikesta koulujen kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen liittyvistä asioista.)