KIETU-resurssin käyttö kouluissa

Ohjeistus KIETU-resurssin käytöstä lukuvuodelle 2023-2024:

  • Kielellisesti tuettu opetus (KIETU) on suomen/ruotsin kielen ja eri oppiaineiden tukiopetusta suomeksi/ruotsiksi oppilaille, jotka tarvitsevat tukea kehittyvään opiskelukieleen, opiskeluvalmiuksiin ja / tai koulunkäyntivalmiuksiin.
  • Koulut saavat lukuvuodeksi kerrallaan KIETU-resurssin, jonka suuruus riippuu vieraskielisten oppilaiden määrästä sekä siitä, kuinka kauan ko. oppilaat ovat opiskelleet perusopetuksessa. Pääpaino on yläkouluikäisinä maahan tulleiden oppilaiden tukemisessa.
  • KIETU-opetus voidaan järjestää koulupäivän aikaisena tai sen ulkopuolisena aikana pienryhmäopetuksena tai muun opetuksen yhteydessä esim. samanaikaisopetuksena. Kuka vain koulun opettajista voi antaa tukiopetusta.
  • Kunkin koulun rehtori päättää miten KIETU-resurssi koululla jaetaan ja miten henkilöt koulun sisällä vastuutetaan. KIETU-tuki on erikseen valtiolta anottavaa tukea, joten koulut raportoivat sen käytöstä monikulttuurisen opetuksen suunnittelijan ohjeistuksen mukaisesti loppuvuodesta tehtävää rahoitushakemusta varten.
  • Jos KIETU-tunnit keskitetään koulussa yhdelle opettajalle ja tunteja on useita, on KIETU-opettaja se, kenellä on paras käsitys oppilaan tuen tarpeista. Hän on näin luontevasti osavastuussa oppilaan kokonaishyvinvoinnista, ohjauksesta, oppilaan pedagogisten asiakirjojen laatimisesta ja päivittämisestä sekä sitä kautta myös kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä.