Teatteriopinnoissamme keskitytään näyttelijäntyöhön, ohjaajantyöhön, eri teatterilajeihin ja -tekniikoihin sekä luovaan kirjoittamiseen. Vuosittain tarjonnastamme löytyy myös erilaisia teemaopintojaksoja.

Tarjonta vaihtelee vuosittain ja tänä lukuvuonna tarjoamme teatterin alalta seuraavia opintojaksoja.

TI01 Startti ilmaisuun, pakollinen kaikille

Harjoitellaan näyttelijäntyön perusteita. Opintojaksolla tutkitaan näyttelijän instrumenttia eli omaa itseä eri tavoin. Tutkitaan kontaktia itseen ja muihin ryhmäläisiin. Tutustutaan liike- ja ääni-ilmaisun perusteisiin sekä tehdään aisti-, keskittymis- ja rentoutusharjoituksia.

Kuvaaja: Mattus AlsiTI02 Näyttelijäntyö 1

Tutustutaan draamatekstin näyttelemiseen ja näyttelijäntyön teoriaan. Mitä näyttelijä tekee? Miten roolityö rakennetaan – mitä roolihahmo ajattelee, tuntee, tekee? Miten näitä asioita voi ilmaista keholla ja äänellä? Miten näyttelijä tulkitsee tekstiä?

TI03 Näyttelijäntyö 2

Jatketaan kakkosopintojaksolla alkanutta draamatekstin (dialogi, monologi) tutkimista sekä tutkitaan näyttelijän fyysistä ilmaisua. Opiskelija saa lisää työkaluja roolityön tekemiseen ja itsenäiseen harjoitteluun.

TI04 Näyttelijäntyö 3, monologi

Opintojakson aikana opiskelija valmistaa oman monologiesityksensä opettajan johdolla tutustuen samalla itsenäiseen näyttelijäntyöhön ja esityksen valmistamisen prosessiin.

TI05 Broadway

Opiskelija valmistaa opintojaksolla yhdessä  muiden opiskelijoiden kanssa kohtauksen/kohtauksia valitusta aiheesta tai musikaalista. Työryhmiä muodostetaan  musiikista, näyttelemisestä ja tanssimisesta kiinnostuneista opiskelijoista.

TI06 Improvisaatio 1

Improvisaation perusperiaatteiden ja -tekniikoiden opettelu avainsanoina vuorovaikutus, kontakti, leikki, läsnäolo ja spontaanisuus. Opetellaan iloista mokaamista, tarjousten tunnistamista ja hyväksymistä, tyhjän päällä olemista, tarinan kerronnan perusteita ja statusilmaisua.

TI07 Improvisaatio 2

Opintojakso alkaa improvisaation perusperiaatteiden kertaamisella. Sen jälkeen opintojaksolla syvennytään tarinankerrontaan, kohtauksen rakenteeseen sekä statusilmaisuun. Lisäksi kokeillaan yleisön edessä improamista. Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen on opintojaksolla keskeisessä asemassa.

TI08 Improvisaatio 3

Opintojaksolla harjoitellaan pitkää improa. Aluksi kerrataan aiempien opintojaksojen sisältöjä (tarinankerronta, kohtauksen rakenne). Harjoitellaan kohtauksen improvisoimista ja kokeillaan eri tapoja, joilla kohtauksista muodostetaan pidempiä jatkumoita, pitkiä improja.

TI09 Havainto ja liike

Tutustutaan oman kehon kuuntelemiseen ja kuulemiseen sekä opetellaan läsnäoloa. Tutkitaan ja opetellaan hetkeen tarrautumista ja tilanteeseen heittäytymistä. Opintojakson aikana tutustutaan Labanin liikeanalyysiin sekä avataan ja tutkitaan kehollisen ilmaisun mahdollisuuksia.

TI10 Rituaaleista guruihin

Tutustutaan eurooppalaisen teatterin pääkehitysvaiheisiin sen juurista 1900-luvun alkupuolelle saakka. Tehdään käytännön harjoitteita mielen virkistykseksi ja linkitettynä tunnin aiheeseen. Tutustutaan teatteriin näytelmäkirjallisuuden, mahdollisen teatterikäynnin ja keskustelujen kautta.

TI11 Suuret teatterigurut

Tutustutaan 1900-luvun keskeisiin teatterivaikuttajiin (esim. Stanislavski, Artaud, Brecht, Grotowski, Turkka). Pohditaan omaa teatterikäsitystä ja kirkastetaan se manifestiksi.

TI12 Teatterin tyylilajit

Opintojaksolla syvennytään länsimaisen teatterin tyylilajeihin Kreikan tragediasta absurdiin teatteriin. Teatterin tyylilajeihin syvennytään sekä teorian että tunnilla tehtävien harjoitteiden avulla.

TI13 Nykyteatteri

Tutustutaan nykyteatterin käsitteen ympärillä käytävään keskusteluun. Näkökulmia ovat: teksti ja dramaturgia, tila, ruumiillisuus ja esiintyminen, prosessi ja valta sekä katsominen ja kokeminen. Vuosittain vaihtuvan teeman mukaan voidaan painottua esim. yhteisöteatteriin, dokumenttiteatteriin tai devising-teatteriin.

TI14 Tutkiva teatteri

Tutustutaan tutkimuksen tekemiseen teatterin keinoin.

TI15 Nopean toiminnan teatteri

Tehdään teatteria nopeasti ajankohtaisista ja päivänpolttavista aiheista. Kokeillaan erilaisia esityksen muotoja ja tutkitaan esityksen käsitettä.

TI16 Performanssi

Tutustutaan performanssin historiaan ja performanssitaiteen ympärillä käytävään nykykeskusteluun. Opiskelija tutkii itseään ja omaa taiteilijuuttaan tekemällä performansseja sekä dokumentoimalla omaa prosessiaan.

TI17 Näytelmäanalyysi

Opintojaksolla luetaan ja analysoidaan näytelmiä eri aikakausilta. Tutustutaan mm. näytelmien laji- ja rakennetyyppeihin, hahmotellaan teemoja ja sanomaa sekä nostetaan esille keskeisiä henkilöitä. Opintojaksolla vahvistetaan dramaturgisia peruskäsitteitä ja pohditaan näytelmien antia katsojalle, niiden ajankohtaisuutta, ajattomuutta ja merkitystä aikansa yhteiskunnan peilinä.

TI18 Dramaturgia 1

Opintojakso jakautuu kahteen alueeseen: dramaturgian peruskäsitteisiin tutustumiseen sekä omaan taiteelliseen työskentelyyn kirjoitusprosessin parissa. Tutustutaan dramaturgian peruskäsitteisiin: konflikti, dialogi, juoni, henkilöhahmo, draaman aristotelinen rakenne. Lisäksi tutustutaan luovaan kirjoitusprosessiin, jonka punaisena lankana on itsesensuurista irti päästäminen.

TI19 Dramaturgia 2

Opintojakson alussa kerrataan aristotelisen dramaturgian peruskäsitteitä. Sen jälkeen tutustutaan nykyteatterin dramaturgiaan, jota kutsutaan mm. ei-aristoteliseksi tai uudeksi dramaturgiaksi. Yksi uuden dramaturgian muodoista on toiminnallinen dramaturgia eli tekstin tuotto toiminnan kautta, ”lavalta käsin”. Tutustutaan näytelmäkirjallisuuden historiaan, ja opiskelijat lukevat ja esittelevät yhden nykydraaman/esityskäsikirjoituksen ryhmätyönä. Koko opintojakson ajan kirjoitetaan. Yksin tai yhdessä työstetyistä teksteistä koostetaan esityskäsikirjoitus.

TI20 Ohjaajantyö 1

Opintojaksolla tutustutaan ohjaamisen perusteisiin. Opiskelija tutustuu tekstilähtöisen esityksen suunnitteluvaiheeseen sekä näyttelijän ohjaamiseen. Lisäksi opiskelija näyttelee ja saa siten omakohtaista kokemusta ohjattavana olemisesta.

TI21 Ohjaajantyö 2

Opintojaksolla kerrataan aluksi ohjaajantyön ykköskurssin sisältöä. Tutustutaan esityksen visuaaliseen ja tilalliseen suunnitteluun sekä äänisuunnitteluun ohjaajaan näkökulmasta. Tutkitaan kohtausten leikkaamista ja pidemmän kokonaisuuden ohjaamista. Syvennetään näyttelijän ohjaamisen taitoja. Opintojakson pääsisältö on oma ohjausprosessi. Näyttelijöinä toimivat opintojakson muut osallistujat. Jokainen ryhmäläinen osallistuu muiden ohjauksiin, joko näyttelijänä tai esim. kuiskaajana. Opintojaksolla käydään katsomassa väh. yksi teatteriesitys, ja mahdollisuuksien mukaan keskustellaan ammattiohjaajan kanssa.

TI22 Lavastus

Opintojakso alkaa lavastuksen alkeiden esittelyllä. Opintojaksolle annetaan opiskelijoille kaksi näytelmää, joista toisesta tehdään fyysinen pienoismalli lavastuksesta ja toisesta tehdään tietokoneella 3D mallinnettu lavastus, jossa voi käyttää animaatiota. Myös keskustellaan erilaisista lavastustyyleistä.

TI23 Ääni ja valo

 Tutustutaan teatterissa käytettäviin valo- ja äänilaitteisiin ja käydään läpi valo- ja äänisuunnittelun keskeisiä periaatteita. Valo- ja ääniopetus jaetaan kahteen osioon: tekniseen ja taiteelliseen osaan.

Teoriaa käydään läpi opettajan johdolla. Harjoitellaan erilaisten valo- ja äänilaitteiden käyttöä ryhmissä. Tuotetaan ryhmässä pienimuotoinen visuaalinen ja äänellinen esitys annetusta lähdemateriaalista. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäynti ammattiteatteriin.

TI24 Etydi

Hahmotellaan ja harjoitellaan lyhyitä (alle 10 min.) esityksiä ennakolta ja/tai yhdessä sovitun aihepiirin pohjalta. Esitys voi olla esim. monologi tai dialogi. Se voi puhutella sanoin tai sanoitta. Se voi saada alkusysäyksen esimerkiksi tekstistä, kuvasta, musiikista, esineestä, kehonkielestä tai osallistujien heittämistä ajatuksista.

TI25 Teatteriproduktio

Opiskelija tutustuu opettajan johdolla sekä teoriassa että käytännössä taiteelliseen ja tuotannolliseen teatteriprosessiin. Opiskelijat työskentelevät näyttelijöinä ja tuottajina teatteriesityksessä opettajan toimiessa ohjaajana. Opintojakso noudattaa yleisiä teatteriproduktion valmistamisen prosesseja: alkuideoinnista edetään kohtausten harjoitteluun ja esityksen läpimenoihin, ja lopulta valmis esitys esitetään yleisölle. Lisäksi prosessi puretaan yhdessä.

Tuotannollinen prosessi pitää sisällään esim. seuraavia asioita: lavastus, puvustus, tarpeisto, valo- ja äänisuunnittelu, graafinen suunnittelu, markkinointi ja tiedotus, maskeeraus. Tuotanto hoidetaan ryhmän omin voimin. Myös esitystilanteeseen liittyvät tuotannolliset asiat (esim. valo- ja ääniajo, lipunmyynti, kahvinkeitto ja siivous) kuuluvat sisältöön.

TI26 Taidepassi

Opintojakso muodostuu kolmen vuoden aikana opiskelijan vapaa-aikana tehdyistä vierailukäynneistä esim. konsertteihin, museoihin, näyttelyihin ja teattereihin. Muista mainita lippuvarauksen tai –oston yhteydessä kulttuuripassista!

Opiskelija osallistuu vähintään 15 kulttuuritapahtumaan. Hyväksyttyjä vierailukohteita ovat kaikki yhteistyökumppaneiden tapahtumat, yms. vastaavat tapahtumat pois lukien populaarikulttuuri (mm. pop- ja rock-konsertit, elokuvat). Tapahtumakäynti tulee dokumentoida omassa portfoliossa.

TI31 Teema 1, Nukketeatteri

Devising-teatteriin, sen mahdollisuuksiin ja työtapoihin tutustuminen. Käydään läpi devising-esityksen vaiheita ja aikatauluttamista, sekä kokonaisuuden hahmottamista.

TI32 Teema 2, Maskeeraus

Tutustutaan erilaisiin työvälineisiin, aineisiin sekä maskeeraustekniikoihin. Käydään läpi maskeerauksen merkitys näytelmän kulun ja uskottavuuden kannalta. Perehdytään erilaisiin maskeerauksiin sekä meikkauksiin ja peruukkeihin sekä irtokarvoihin.

TI33 Projekti- ja työelämä

Opiskelija hakee itse työpaikan teatterista tms. tai osallistuu projektiin. Hän työskentelee työpaikassa/projektissa vähintään 38 tuntia kouluajan ulkopuolella, esimerkiksi osa-aikaisena iltaisin.

TELD8 Teatterin lukiodiplomi

Teatterin lukiodiplomi esitelty tarkemmin sivustolla http://www.edu.fi/lukiodiplomit/teatterin_lukiodiplomi.

Valvottu suoritus, jonka tavoitteena on taiteellisen prosessin vahvistaminen. Pohjavaatimus: Vähintään kolme (valtakunnallinen vaatimus), mielellään viisi (lukiokohtainen suositus) teatterin opintojaksoa suoritettuna ennen diplomin aloittamista.