Teatteriopinnoissamme keskitytään näyttelijäntyöhön, ohjaajantyöhön, eri teatterilajeihin ja -tekniikoihin sekä luovaan kirjoittamiseen. Vuosittain tarjonnastamme löytyy myös erilaisia teemakursseja, kuten esimerkiksi tänä vuonna nukketeatterikurssi.

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain ja tänä lukuvuonna tarjoamme teatterin alalta seuraavia teatterikursseja.

TI01 Ilmaisun starttikurssi, pakollinen kaikille

Harjoitellaan näyttelijäntyön perusteita. Kurssilla tutkitaan näyttelijän instrumenttia eli omaa itseä eri tavoin. Tutkitaan kontaktia itseen ja muihin ryhmäläisiin. Tutustutaan liike- ja ääni-ilmaisun perusteisiin sekä tehdään aisti-, keskittymis- ja rentoutusharjoituksia.

Kuvaaja: Mattus AlsiTI02 Näyttelijäntyö 1

Tutustutaan draamatekstin näyttelemiseen ja näyttelijäntyön teoriaan. Mitä näyttelijä tekee? Miten roolityö rakennetaan – mitä roolihahmo ajattelee, tuntee, tekee? Miten näitä asioita voi ilmaista keholla ja äänellä? Miten näyttelijä tulkitsee tekstiä?

TI03 Näyttelijäntyö 2

Jatketaan kakkoskurssilla alkanutta draamatekstin (dialogi, monologi) tutkimista sekä tutkitaan näyttelijän fyysistä ilmaisua. Opiskelija saa lisää työkaluja roolityön tekemiseen ja itsenäiseen harjoitteluun.

TI04 Näyttelijäntyö 3, monologi

Kurssin aikana opiskelija valmistaa oman monologiesityksensä opettajan johdolla tutustuen samalla itsenäiseen näyttelijäntyöhön ja esityksen valmistamisen prosessiin.

TI05 Broadway – Liike ja ääni näyttämöllä

Kurssi koostuu useamman osa-alueen yhdistelmästä. Osa-alueet voivat vaihdella vuosittain ja ne voivat olla esimerkiksi akrobatiaa, liikeilmaisua sekä laulua. Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen on kurssilla keskeisessä asemassa.

TI06 Improvisaatio 1

Improvisaation perusperiaatteiden ja -tekniikoiden opettelu avainsanoina vuorovaikutus, kontakti, leikki, läsnäolo ja spontaanisuus. Opetellaan iloista mokaamista, tarjousten tunnistamista ja hyväksymistä, tyhjän päällä olemista, tarinan kerronnan perusteita ja statusilmaisua.

TI07 Improvisaatio 2

Kurssi alkaa improvisaation perusperiaatteiden kertaamisella. Sen jälkeen kurssilla syvennytään tarinankerrontaan, kohtauksen rakenteeseen sekä statusilmaisuun. Lisäksi kokeillaan yleisön edessä improamista. Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen on kurssilla keskeisessä asemassa.

TI08 Improvisaatio 3

Kurssilla harjoitellaan pitkää improa. Aluksi kerrataan aiempien kurssien sisältöjä (tarinankerronta, kohtauksen rakenne). Harjoitellaan kohtauksen improvisoimista ja kokeillaan eri tapoja, joilla kohtauksista muodostetaan pidempiä jatkumoita, pitkiä imp-roja.

TI09 Havainto ja liike

Tutustutaan oman kehon kuuntelemiseen ja kuulemiseen sekä opetellaan läsnäoloa. Tutkitaan ja opetellaan hetkeen tarrautumista ja tilanteeseen heittäytymistä. Kurssin aikana tutustutaan Labanin liikeanalyysiin sekä avataan ja tutkitaan kehollisen ilmaisun mahdollisuuksia.

TI10 Rituaaleista guruihin (ent. nimeltään Teatterihistoria)

Tutustutaan eurooppalaisen teatterin pääkehitysvaiheisiin sen juurista 1900-luvun alkupuolelle saakka. Tehdään käytännön harjoitteita mielen virkistykseksi ja linkitettynä tunnin aiheeseen. Tutustutaan teatteriin näytelmäkirjallisuuden, mahdollisen teatterikäynnin ja keskustelujen kautta.

TI11 Suuret teatterigurut

Tutustutaan 1900-luvun keskeisiin teatterivaikuttajiin (esim. Stanislavski, Artaud, Brecht, Grotowski, Turkka). Pohditaan omaa teatterikäsitystä ja kirkastetaan se manifestiksi.

TI12 Teatterin tyylilajit

Kurssilla syvennytään länsimaisen teatterin tyylilajeihin Kreikan tragediasta absurdiin teatteriin. Teatterin tyylilajeihin syvennytään sekä teorian että tunnilla tehtävien harjoitteiden avulla.

TI13 Nykyteatteri

Tutustutaan nykyteatterin käsitteen ympärillä käytävään keskusteluun. Näkökulmia ovat: teksti ja dramaturgia, tila, ruumiillisuus ja esiintyminen, prosessi ja valta sekä katsominen ja kokeminen. Vuosittain vaihtuvan teeman mukaan voidaan painottua esim. yhteisöteatteriin, dokumenttiteatteriin tai devising-teatteriin.

TI14 Tutkiva teatteri

Tutustutaan tutkimuksen tekemiseen teatterin keinoin.

TI15 Nopean toiminnan teatteri

Tehdään teatteria nopeasti ajankohtaisista ja päivänpolttavista aiheista. Kokeillaan erilaisia esityksen muotoja ja tutkitaan esityksen käsitettä.

TI16 Performanssi

Tutustutaan performanssin historiaan ja performanssitaiteen ympärillä käytävään nykykeskusteluun. Opiskelija tutkii itseään ja omaa taiteilijuuttaan tekemällä performansseja sekä dokumentoimalla omaa prosessiaan.

TI17 Näytelmäanalyysi

Kurssilla luetaan ja analysoidaan näytelmiä eri aikakausilta. Tutustutaan mm. näytelmien laji- ja rakennetyyppeihin, hahmotellaan teemoja ja sanomaa sekä nostetaan esille keskeisiä henkilöitä. Kurssilla vahvistetaan dramaturgisia peruskäsitteitä ja pohditaan näytelmien antia katsojalle, niiden ajankohtaisuutta, ajattomuutta ja merkitystä aikansa yhteiskunnan peilinä.

TI18 Dramaturgia 1

Kurssi jakautuu kahteen alueeseen: dramaturgian peruskäsitteisiin tutustumiseen sekä omaan taiteelliseen työskentelyyn kirjoitusprosessin parissa. Tutustutaan dramaturgian peruskäsitteisiin: konflikti, dialogi, juoni, henkilöhahmo, draaman aristotelinen rakenne. Lisäksi tutustutaan luovaan kirjoitusprosessiin, jonka punaisena lankana on itsesensuurista irti päästäminen.

TI19 Dramaturgia 2

 Kurssin alussa kerrataan aristotelisen dramaturgian peruskäsitteitä. Sen jälkeen tutustutaan nykyteatterin dramaturgiaan, jota kutsutaan mm. ei-aristoteliseksi tai uudeksi dramaturgiaksi. Yksi uuden dramaturgian muodoista on toiminnallinen dramaturgia eli tekstin tuotto toiminnan kautta, ”lavalta käsin”. Tutustutaan näytelmäkirjallisuuden historiaan, ja opiskelijat lukevat ja esittelevät yhden nykydraaman/esityskäsikirjoituksen ryhmätyönä. Koko kurssin ajan kirjoitetaan. Yksin tai yhdessä työstetyistä teksteistä koostetaan esityskäsikirjoitus.

TI20 Ohjaajantyö 1

Kurssilla tutustutaan ohjaamisen perusteisiin. Opiskelija tutustuu tekstilähtöisen esityksen suunnitteluvaiheeseen sekä näyttelijän ohjaamiseen. Lisäksi opiskelija näyttelee ja saa siten omakohtaista kokemusta ohjattavana olemisesta.

TI21 Ohjaajantyö 2

Kurssilla kerrataan aluksi ohjaajantyön ykköskurssin sisältöä. Tutustutaan esityksen visuaaliseen ja tilalliseen suunnitteluun sekä äänisuunnitteluun ohjaajaan näkökulmasta. Tutkitaan kohtausten leikkaamista ja pidemmän kokonaisuuden ohjaamista. Syvennetään näyttelijän ohjaamisen taitoja. Kurssin pääsisältö on oma ohjausprosessi. Näyttelijöinä toimivat kurssin muut osallistujat. Jokainen ryhmäläinen osallistuu muiden ohjauksiin, joko näyttelijänä tai esim. kuiskaajana. Kurssilla käydään katsomassa väh. yksi teatteriesitys, ja mahdollisuuksien mukaan keskustellaan ammattiohjaajan kanssa.

TI22 Lavastus (ent. nimeltään Skenografia)

 Kurssi alkaa lavastuksen alkeiden esittelyllä. Kurssille annetaan opiskelijoille kaksi näytelmää, joista toisesta tehdään fyysinen pienoismalli lavastuksesta ja toisesta tehdään tietokoneella 3D mallinnettu lavastus, jossa voi käyttää animaatiota. Myös keskustellaan erilaisista lavastustyyleistä.

TI23 Ääni ja valo

 Tutustutaan teatterissa käytettäviin valo- ja äänilaitteisiin ja käydään läpi valo- ja äänisuunnittelun keskeisiä periaatteita. Valo- ja ääniopetus jaetaan kahteen osioon: tekniseen ja taiteelliseen osaan.

Teoriaa käydään läpi opettajan johdolla. Harjoitellaan erilaisten valo- ja äänilaitteiden käyttöä ryhmissä. Tuotetaan ryhmässä pienimuotoinen visuaalinen ja äänellinen esitys annetusta lähdemateriaalista. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäynti ammattiteatteriin.

TI24 Etydi-kurssi

Etydikurssilla hahmotellaan ja harjoitellaan lyhyitä (alle 10 min.) esityksiä ennakolta ja/tai kurssilla yhdessä sovitun aihepiirin pohjalta. Esitys voi olla esim. monologi tai dialogi. Se voi puhutella sanoin tai sanoitta. Se voi saada alkusysäyksen esimerkiksi tekstistä, kuvasta, musiikista, esineestä, kehonkielestä tai osallistujien heittämistä ajatuksista.

TI25 Teatteriproduktio

Opiskelija tutustuu opettajan johdolla sekä teoriassa että käytännössä taiteelliseen ja tuotannolliseen teatteriprosessiin. Kurssin aikana opiskelijat työskentelevät näyttelijöinä ja tuottajina teatteriesityksessä opettajan toimiessa ohjaajana. Kurssi noudattaa yleisiä teatteriproduktion valmistamisen prosesseja: alkuideoinnista edetään kohtausten harjoitteluun ja esityksen läpimenoihin, ja lopulta valmis esitys esitetään yleisölle. Lisäksi prosessi puretaan yhdessä.

Tuotannollinen prosessi pitää sisällään esim. seuraavia asioita: lavastus, puvustus, tarpeisto, valo- ja äänisuunnittelu, graafinen suunnittelu, markkinointi ja tiedotus, maskeeraus. Tuotanto hoidetaan ryhmän omin voimin. Myös esitystilanteeseen liittyvät tuotannolliset asiat (esim. valo- ja ääniajo, lipunmyynti, kahvinkeitto ja siivous) kuuluvat kurssiin.

TI26 Taidepassi

Kurssi muodostuu kolmen vuoden aikana opiskelijan vapaa-aikana tehdyistä vierailukäynneistä esim. konsertteihin, museoihin, näyttelyihin ja teattereihin. Muista mainita lippuvarauksen tai –oston yhteydessä kulttuuripassista!

Opiskelija osallistuu vähintään 15 kulttuuritapahtumaan. Hyväksyttyjä vierailukohteita ovat kaikki yhteistyökumppaneiden tapahtumat, yms. vastaavat tapahtumat pois lukien populaarikulttuuri (mm. pop- ja rock-konsertit, elokuvat). Tapahtumakäynti tulee dokumentoida omassa portfoliossa.

TI31 Teemakurssi 1, Nukketeatteri

Devising-teatteriin, sen mahdollisuuksiin ja työtapoihin tutustuminen. Kurssilla käydään läpi devising-esityksen vaiheita ja aikatauluttamista, sekä kokonaisuuden hahmottamista.

TI32 Teemakurssi 2, Maskeeraus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin työvälineisiin, aineisiin sekä maskeeraustekniikoihin. Käydään läpi maskeerauksen merkitys näytelmän kulun ja uskottavuuden kannalta. Perehdytään erilaisiin maskeerauksiin sekä meikkauksiin ja peruukkeihin sekä irtokarvoihin.

TI33 Projekti- ja työelämäkurssi

Opiskelija hakee itse työpaikan teatterista tms. tai osallistuu projektiin. Hän työskentelee työpaikassa/projektissa vähintään 38 tuntia kouluajan ulkopuolella, esimerkiksi osa-aikaisena iltaisin.

TELD8 Teatterin lukiodiplomi

Teatterin lukiodiplomi esitelty tarkemmin sivustolla http://www.edu.fi/lukiodiplomit/teatterin_lukiodiplomi.

Itsenäinen kurssi, jonka tavoitteena on taiteellisen prosessin vahvistaminen. Pohjavaatimus: Vähintään kolme (valtakunnallinen vaatimus), mielellään viisi (lukiokohtainen suositus) teatterin kurssia suoritettuna ennen diplomikurssin aloittamista.