Hankkeen taustalla on tarve tarjota tukea niille lukio-opiskelijoille, joiden opintojen sujuvaa etenemistä vaikeuttavat esimerkiksi oppimisen haasteet, heikot opiskelutaidot tai elämäntilanteesta johtuvat vaikeudet. Tukea tarvitsevat myös ne opiskelijat, jotka ovat vaarassa uupua, kyynistyä ja omaksua kielteisen opiskeluasenteen jaksamiseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Tavoitteena on kehittää lukioiden erityisopettajien, aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyönä lukioihin toimintamalleja ja menetelmiä, joilla opetus- ja ohjaushenkilöstö voi tukea lukiolaisia opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Projektin aikana kehitettävillä ja kokeiltavilla uudenlaisilla tukitoimilla lisätään lukiolaisten opiskeluhyvinvointia, edistetään jaksamista sekä ehkäistään koulu-uupumista.

Hankkeen päätyttyä lukioissa on käytössä tuen tarpeen varhaisen havaitsemisen ja haitallisten opiskelustrategioiden tunnistamisen toimintamallit sekä tuen ja ohjauksen yksilö- ja ryhmämuotoiset toimintamallit. Lukiolaiset osallistuvat kehittämiseen ideoimalla, antamalla palautetta ja arvioimalla kehitettäviä tuki- ja ohjausmalleja. Hankkeen tuloksena tukea lukio-opinnoissaan tarvitsevat opiskelijat ohjataan tukitoimiin entistä tehokkaammin. Lisäksi lukio-opettajien ja opinto-ohjaajien valmiudet tunnistaa tukitarpeita ja vastata niihin erilaisin tukitoimin vahvistuvat.

Lisää hankkeesta: https://www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa/