Lukiossa opiskelija voi itse vaikuttaa opinto-ohjelmaansa ja opiskeluaikatauluunsa. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kolme vuotta. Luokattomuus mahdollistaa opintojen nopeuttamisen tai hidastamisen. Opintojen hidastamisesta tulee aina neuvotella ensin opinto-ohjaajan kanssa ja sen jälkeen rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa.

Jotta opiskelu etenee sujuvasti, on paras laatia suunnitelma paitsi seuraavaa lukuvuotta myös koko lukioaikaa varten. Opinto-ohjelman ja työjärjestyksen laatimisessa auttavat ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja rehtorit. Opinto-ohjelman tulee sisältää kaikki oppiaineiden pakolliset opintojaksot, vähintään 20 op valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja sekä muita valinnaisia opintojaksoja niin, että lukion suorittamiseen tarvittava vähimmäismäärä eli 150 opintopistettä täyttyy, maksimimäärää ei ole. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että jo ensimmäisenä opiskeluvuotena opinto-ohjelma on laadittava riittävän tiiviiksi. Se tarkoittaa, että ensimmäiselle vuodelle on valittava n. 30 opintojaksoa (n. 60 opintopistettä). Jokaisessa periodissa tulisi näin keskimäärin olla vähintään kuusi opintojaksoa (väh. 12 opintopistettä).

Jos haluaa nopeuttaa opiskelutahtia, osa opinnoista on suoritettava itsenäisesti ja esimerkiksi kesälukioiden kursseja hyödyntäen.