Kuvaaja: Mattus Alsi

Teatteriopinnoistamme löytyy tanssin kokonaisuus, joka antaa myös mahdollisuuden tanssidiplomin suorittamiseen. Tanssitunnit pidetään pääsääntöisesti Turun seudun tanssioppilaitoksen tiloissa Saippua Centerissä.

Tarjoamme tänä lukuvuonna seuraavia tanssikursseja.

TI27 Tanssi 1: Perusteet

Opintojaksolla tutkitaan tanssijan instrumenttia eli omaa liikkuvaa kehoa sekä sen mahdollisuuksia. Tutustutaan tanssin peruselementteihin (tila, aika, muoto, energia ja dynamiikka) sekä opitaan ymmärtämään liikkeen monipuoliset variointitavat. Opintojakso painottuu erilaisten tanssiteknisten perustaitojen sisäistämiseen sekä erilaisten tekniikoiden erojen ja samankaltaisuuksien ymmärtämiseen. Pääpaino on nykytanssissa, mutta opiskelija saa kosketuksen myös jazztanssin peruselementteihin, kuten rytmiikkaan ja kehon isolaatiotekniikkaan.

Kehonhallintaa harjoitellaan fyysis-motoristen harjoitusten avulla ja kokemuksista myös keskustellaan. Lisäksi tutustutaan tanssi-improvisaation perusteisiin sekä tehdään kehonhuoltoharjoituksia.

TI28 Tanssi 2: Jatko

Syvennytään nykytanssiin sen kaikessa monipuolisuudessaan niin tanssiteknisten kuin ilmaisullisten harjoitteiden avulla. Tanssin peruselementteihin lisätään ulottuvuuksia, liikelaatuihin kiinnitetään erityistä huomiota ja opiskelijan kehoa haastetaan sisäistetympään ja persoonallisempaan ilmaisuun. Tanssi-improvisaatiota tutkitaan lisää sekä yksin, parin kanssa että ryhmässä. Lisäksi jatketaan kehonhuoltoharjoituksia.

TI29 Tanssi 3: Koreografia

Opiskelija tutustuu opettajan johdolla – sekä teoriassa että käytännössä – taiteellisen prosessin eri vaiheisiin. Kattava ”koreografin työkalupakki” käydään yhdessä läpi niin teoreettisella tasolla kuin myös käytännön harjoittein.

Opintojakson aikana opiskelijat työskentelevät sekä tanssijoina että koreografeina valmistaen tanssiesityksen opettajan ohjauksessa. Opintojakso noudattaa yleisiä tanssiproduktion valmistamisen prosesseja: alkuideoinnista edetään osien koreografiointiin ja harjoitteluun, äänimaailman/ musiikin valintaan, esityksen läpimenoihin ja lopulta valmiin tuotoksen esittämiseen yleisölle. Ryhmä suunnittelee myös esityksen puvustuksen ja mahdollisen lavastuksen.

TI30 Tanssi-impro

Tutustutaan monenlaisiin tanssi-improvisaation muotoihin ja lähestymistapoihin. Oppilas etsii omaa tanssiliikettään ja koostaa myös pieniä liiketutkielmia improvisaation lähtökohdista. Tehdään monia pari- ja ryhmäharjoituksia, joita myös katsotaan ja joista keskustellaan. Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen on opintojaksolla keskeisessä asemassa.

TI34 Tanssiproduktio

Päämääränä on valmistaa opettajan johdolla tanssiesitys. Tanssiproduktion eri vaiheet tulevat tutuksi: alkuideasta päädytään keskittyneen harjoittelun kautta valmiin tuotoksen esittämiseen.

TALD7 Tanssin lukiodiplomi

Tanssin lukiodiplomi esitelty tarkemmin sivustolla http://www.edu.fi/lukiodiplomit/tanssin_lukiodiplomi.