Mediaopinnoissamme keskitytään median peruskäsitteisiin, eri medioihin, elokuvaan sekä valokuvaukseen. Tarjoamme median alalta seuraavia opintojaksoja.

MI01 Mediakritiikki

Tutkitaan median eri osa-alueita ja opetellaan medialukutaitoa ja –kriittisyyttä. Käydään läpi median käsitteitä ja mietitään, miten meihin vaikutetaan median välityksellä. Mietitään, miten aika, paikka ja kulttuuri vaikuttavat median lopputulokseen. Opintojakson aikana opetellaan myös journalismikritiikin osa-alueet

MI02 Mainoskampanja

Tutkitaan erilaisia mainoksia. Tutustutaan eri medioiden tapaan mainostaa tuotteita. Mietitään mitä mainonta on ja miten se toimii. Opettelemme mainoskampanjan eri tyylejä ja mitä siinä pyritään huomioimaan. Tarvittaessa opettelemme kuvankäsittelyä, video- ja äänieditointia.

MI03 Valokuvaus 1

Opetellaan katsomaan kameran kautta sekä luomaan sisältöä. Sisällön merkitystä painotetaan enemmän kuin teknistä osaamista, mutta tekniikan hallitseminen tukee kokonaisuutta. Opiskelija harjoittelee perustekniikoita ja kuvallista ilmaisua. Keskustellaan kuvan sisällöstä ja sommittelusta. Pohditaan ilmaisullisen ja journalistisen kuvan piirteitä. Opintojakso antaa välineitä oman kuvaustyylin etsimiseen kuvaustehtävien avulla.

MI04 Valokuvaus 2

Käydään läpi valokuvauksen historiaa ja tunnettuja kuvaajia. Tuotetaan erilaisia kuvakokonaisuuksia annetuista aiheista. Harjoitellaan tunnettujen valokuvaajien avulla tunnistamaan erilaisia tyylejä ja tapoja kuvata. Etsitään omaa tapaa kuvata ja ilmaista. Harjoitellaan katsomaan valokuvaa tarkemmin ja syvemmälle. Lopputyönä tehdään kuvasarja.

MI05 Valokuvaus 3 – Näyttely/kuvausprojekti

Katsotaan ja analysoidaan valokuvia. Opetellaan vastaanottamaan ja antamaan palautetta ryhmässä. Kuvausharjoitusten, näyttelykäyntien, erilaisten tekstien ja kuvaajaesittelyjen avulla pohditaan oman valokuvaamisen motiiveja ja haetaan inspiraatiota. Kuvausprojektin tai näyttelyn itsenäinen suunnittelu ja toteutus vapaavalintaisella, viimeistellyllä tyylillä.

MI06 Mediataide – Näyttely/taideprojekti

Opintojakso ammentaa ideoita taidenäyttelyistä, kansanvälisten ja kotimaisten taiteilijoiden teosten sekä teknisten harjoitusten (kuvaeditointi, elokuvaeditointi, äänieditointi jne) avulla. Tutustutaan edelleen valokuvataiteeseen, videotaiteeseen, äänitaiteeseen ja myös esimerkiksi sähkötekniseen tai taidetilaan liittyvään taiteeseen. Lukion puitteiden lisäksi (kamerat, tietokoneet, instrumentit) opiskelijalla on mahdollisuus liittää opintojaksolle omaa osaamista ja omaa laitteistoa (kännykkä, oma tietokone, instrumentit) ohjatusti. Pohjaopintoina esimerkiksi valokuvaus 1 ja 2, ääninäytteleminen, lyhytelokuvakurssi (videoeditoinnista, äänitekniikasta perusteet). Nykytaidenäyttelyt sisältävät videota, valokuvaa, kasvitiedettä, sähkötekniikkaa tai elektroniikkaa, musiikkia, kemiaa ja oikeastaan mitä tahansa elementtiä ajatuksella, että se tukee kokonaisuutta kokemuksena ja taiteen ymmärtämisenä. Näihin pyritään tutustumaan opintojakson aikana. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti tehden taidekokonaisuuden median eri välineitä käyttäen.

MI07 Lyhytelokuva 1

Opiskelija tutustuu elokuvakerrontaan: käsikirjoittamiseen, elokuvanäyttelemiseen, tuotantoprosessin suunnitteluun, sekä kuvaukseen, äänisuunnitteluun, leikkaukseen ja ohjaamiseen. Opintojakso jakautuu eri jaksoihin: käsikirjoitukseen, näyttelijäntyöhön, äänisuunnitteluun, leikkaukseen ja kuvaukseen. Opiskelija oppii kameran ja videoeditin käytön sekä perehtyy kuvakerrontaan (kuvakulman, kuvakoot, leikkaus). Opiskelija ymmärtää eri roolit elokuvan tuotantoprosessissa (tuottaja, käsikirjoittaja, kuvaaja, leikkaaja, ohjaaja, näyttelijä). Suunnitellaan ja toteutetaan harjoitustöitä videolla, katsellaan televisio- ja elokuvatuotantoja. Tehdään lopputyö.

MI08 Lyhytelokuva 2

Tutustutaan elokuvien tyylilajeihin. Perehdytään ilmaisullisiin ja teknisiin keinoihin ja harjoitellaan niiden luovaa käyttöä. Tehdään ryhmän sisällä lyhytelokuva käsikirjoituksesta lopputulokseen saakka.

 MI09 Animaatio

Opintojaksolla tehdään ryhmässä kolme erilaista animaatiota: valkotaulu-, stop motion- ja tietokoneanimaatio. Opintojakson lopulla opiskelija tekee lopputyöanimaation.

MI10 Uusmedia

Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan uusimpiin tekniikoihin. Opiskelija saa tietää uusimmista tietotekniikan käsitteistä. Opintojaksolla tehdään myös videoCV. blogi ja vlogi.

MI11 Podcast

Opiskelijat suunnittelevat joko yksin tai pareittain oman podcastin miettimällä konseptin eli kohderyhmän, aiheen ja näkökulman. Tämän jälkeen mietitään, miten löytää oman persoonansa ja miten  tuoda se esille omassa podcastissaan. Podcastia harjoitellaan niin yksilö- kuin ryhmäharjoituksina. Kuunnellaan erilaisia podcasteja, joita myös analysoidaan.

MI12 Journalistiikka

Käydään läpi eri juttutyypit. Opetellaan tarkemmin uutinen, haastattelu, katugallup ja mielipidekirjoitus. Mietitään juttua kirjoittaessa kohderyhmä.

MI13 Luova kirjoittaminen 1

Opiskelija tekee havaintoja itsestään kirjoittajana. Opiskelija tutustuu proosaan ja lyriikkaan sekä kokeellisiin tapoihin tuottaa tekstiä. Opiskelija kirjoittaa erilaisia tekstejä sekä työstää ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella.

MI14 Luova kirjoittaminen 2

Opiskelija tekee havaintoja todellisuudesta. Opiskelija kirjoittaa havaintojensa pohjalta proosaa ja lyriikkaa. Opiskelija lukee ja antaa palautetta toisten teksteistä. Opiskelija lukee ja esittelee pienryhmänsä kanssa yhden suomalaisen nykyrunokokoelman.

MI15 Projekti- ja työelämä

Opiskelija hakee itse työpaikan tai osallistuu ohjattuun projektiin. Hän työskentelee työpaikassa/projektissa vähintään 38 tuntia kouluajan ulkopuolella, esimerkiksi osa-aikaisena iltaisin.

MI16 Musavideo

Tutustutaan musiikkivideon historiaan ja mietitään, miten videot ovat muuttuneet 1980-luvulta lähtien. Katsotaan paljon erilaisia musiikkivideoita, analysoidaan niitä ja mietitään eri tyylejä tehdä musiikkivideoita. Opetellaan videoeditointia ja kuvausta mahdollistaen musiikkivideon tekemisen joko jonkun artistin tai omaan kappaleeseen.

MI17 Ääninäytteleminen

Opetellaan kuinka pelkästään äänellä ja äänitehostein voi tehdä näytelmän. Opintojaksolla harjoitellaan myös dubbausta. Ääninäytelmä eli kuunnelma äänitetään ja editoidaan ryhmässä. Opetellaan äänieditointiohjelman käyttö.

MELD5 Median lukiodiplomi

Teatterin lukiodiplomi esitelty tarkemmin sivustolla http://www.edu.fi/lukiodiplomit/median_lukiodiplomi.