Mediaopinnoissamme keskitytään median peruskäsitteisiin, eri medioihin, elokuvaan sekä valokuvaukseen. Kurssitarjontamme vaihtelee vuosittain ja tänä lukuvuonna tarjoamme median alalta seuraavia mediakursseja.

MI01 Mediakritiikki

Kurssilla tutkitaan median eri osa-alueita ja opetellaan medialukutaitoa ja –kriittisyyttä. Käydään läpi median käsitteitä ja mietitään, miten meihin vaikutetaan median välityksellä. Kurssilla mietitään, miten aika, paikka ja kulttuuri vaikuttavat median lopputulokseen. Kurssin aikana opetellaan myös journalismikritiikin osa-alueet

MI02 Mainoskampanja

Kurssilla tutkitaan erilaisia mainoksia. Tutustutaan eri medioiden tapaan mainostaa tuotteita. Mietitään mitä mainonta on ja miten se toimii. Opettelemme mainoskampanjan eri tyylejä ja mitä siinä pyritään huomioimaan. Tarvittaessa opettelemme kuvankäsittelyä, video- ja äänieditointia.

MI03 Valokuvaus 1

Kurssilla opetellaan katsomaan kameran kautta sekä luomaan sisältöä. Sisällön merkitystä painotetaan enemmän kuin teknistä osaamista, mutta tekniikan hallitseminen tukee kokonaisuutta. Opiskelija harjoittelee perustekniikoita ja kuvallista ilmaisua. Keskustellaan kuvan sisällöstä ja sommittelusta. Pohditaan ilmaisullisen ja journalistisen kuvan piirteitä. Kurssi antaa välineitä oman kuvaustyylin etsimiseen kuvaustehtävien avulla.

MI04 Valokuvaus 2

Käydään läpi valokuvauksen historiaa ja tunnettuja kuvaajia. Kurssilla tuotetaan erilaisia kuvakokonaisuuksia annetuista aiheista. Harjoitellaan tunnettujen valokuvaajien avulla tunnistamaan erilaisia tyylejä ja tapoja kuvata. Etsitään omaa tapaa kuvata ja ilmaista. Harjoitellaan katsomaan valokuvaa tarkemmin ja syvemmälle. Lopputyönä tehdään kuvasarja.

MI05 Valokuvaus 3 – Näyttely/kuvausprojekti

Katsotaan ja analysoidaan valokuvia. Opetellaan vastaanottamaan ja antamaan palautetta ryhmässä. Kuvausharjoitusten, näyttelykäyntien, erilaisten tekstien ja kuvaajaesittelyjen avulla pohditaan oman valokuvaamisen motiiveja ja haetaan inspiraatiota.

MI06 Mediataide – Näyttely/taideprojekti

 Kurssi ammentaa ideoita taidenäyttelyistä, kansanvälisten ja kotimaisten taiteilijoiden teosten sekä teknisten harjoitusten (kuvaeditointi, elokuvaeditointi, äänieditointi jne) avulla. Kurssilla tutustutaan edelleen valokuvataiteeseen, videotaiteeseen, äänitaiteeseen ja myös esimerkiksi sähkötekniseen tai taidetilaan liittyvään taiteeseen. Lukion puitteiden lisäksi (kamerat, tietokoneet, instrumentit) opiskelijalla on mahdollisuus liittää kurssille omaa osaamista ja omaa laitteistoa (kännykkä, oma tietokone, instrumentit) ohjatusti. Pohjakursseina esimerkiksi valokuvaus 1 ja 2, ääninäytteleminen, lyhytelokuvakurssi (videoeditoinnista, äänitekniikasta perusteet). Nykytaidenäyttelyt sisältävät videota, valokuvaa, kasvitiedettä, sähkötekniikkaa tai elektroniikkaa, musiikkia, kemiaa ja oikeastaan mitä tahansa elementtiä ajatuksella, että se tukee kokonaisuutta kokemuksena ja taiteen ymmärtämisenä. Näihin pyritään tutustumaan kurssin aikana.

MI07 Lyhytelokuva 1

Opiskelija tutustuu elokuvakerrontaan: käsikirjoittamiseen, elokuvanäyttelemiseen, tuotantoprosessin suunnitteluun, sekä kuvaukseen, äänisuunnitteluun, leikkaukseen ja ohjaamiseen. Kurssi jakautuu eri jaksoihin: käsikirjoitukseen, näyttelijäntyöhön, äänisuunnitteluun, leikkaukseen ja kuvaukseen. Opiskelija oppii kameran ja videoeditin käytön sekä perehtyy kuvakerrontaan (kuvakulman, kuvakoot, leikkaus). Opiskelija ymmärtää eri roolit elokuvan tuotantoprosessissa (tuottaja, käsikirjoittaja, kuvaaja, leikkaaja, ohjaaja, näyttelijä). Suunnitellaan ja toteutetaan harjoitustöitä videolla, katsellaan televisio- ja elokuvatuotantoja. Tehdään lopputyö.

MI08 Lyhytelokuva 2

Tutustutaan tarkemmin videokameran käyttöön sekä videoeditoimisen mahdollisuuksiin. Opiskelija ottaa roolin (ohjaaja, kuvaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja, lavastaja, meikkaaja, kuvaussihteeri) ja antaa siten työpanoksen lyhytelokuvan tekemiseen.

 MI09 Animaatio

Opiskelija ottaa itsenäisen roolin (ohjaaja, kuvaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja, lavastaja, maskeeraaja, kuvaussihteeri) ja antaa siten työpanoksen lyhytelokuvan tekemiseen. Opiskelijaryhmä pyrkii mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Kaiken tavoitteena on saada valmiiksi elokuva, johon asiakas on tyytyväinen.

MI10 Uusmedia

Kurssilla katsotaan, miten internet on kehittynyt. Kurssilla tutkitaan uusimpia teknologisia käsitteitä kuten esim. virtuaalitodellisuus, bitcoin, phishing, erilaiset virukset, troijalaiset ja trollaukset. Opiskelijalle kerrotaan miten lukea internetin sisältöä kriittisesti sekä tehdään itsestään video CV. Tekniikan käsitteiden oppiminen sekä uuden tekniikan käyttö opiskelussa ja arkielämässä on tärkeässä osassa.

MI11 Podcast, (ent. nimeltään Radioteatteri)

Kurssilla opiskelijat suunnittelevat joko yksin tai pareittain oman podcastin miettimällä konseptin eli kohderyhmän, aiheen ja näkökulman. Tämän jälkeen mietitään, miten löytää oman persoonansa ja miten  tuoda se esille omassa podcastissaan. Podcastia harjoitellaan niin yksilö- kuin ryhmäharjoituksina. Kurssilla kuunnellaan erilaisia podcasteja, joita myös analysoidaan.

MI12 Journalistiikka

Kurssilla käydään läpi eri juttutyypit. Opetellaan tarkemmin uutisen, haastattelun, katugallupin ja mielipidekirjoituksen. Mietitään juttua kirjoittaessa kohderyhmä.

MI13 Luova kirjoittaminen 1

Opiskelija tekee havaintoja itsestään kirjoittajana. Opiskelija tutustuu proosaan ja lyriikkaan sekä kokeellisiin tapoihin tuottaa tekstiä. Opiskelija kirjoittaa erilaisia tekstejä sekä työstää ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella.

MI14 Luova kirjoittaminen 2

Opiskelija tekee havaintoja todellisuudesta. Opiskelija kirjoittaa havaintojensa pohjalta proosaa ja lyriikkaa. Opiskelija lukee ja antaa palautetta toisten teksteistä. Opiskelija lukee ja esittelee pienryhmänsä kanssa yhden suomalaisen nykyrunokokoelman.

MI15 Musavideo

Kurssilla tutustutaan musiikkivideon historiaan ja mietitään, miten videot ovat muuttuneet 1980-luvulta lähtien. Kurssilla katsotaan paljon erilaisia musiikkivideoita, analysoidaan niitä ja mietitään eri tyylejä tehdä musiikkivideoita. Kurssilla myös opetellaan videoeditointia ja kuvausta mahdollistaen musiikkivideon tekemisen joko jonkun artistin tai omaan kappaleeseen.

MI16 Projekti- ja työelämäkurssi

Opiskelija hakee itse työpaikan tai osallistuu ohjattuun projektiin. Hän työskentelee työpaikassa/projektissa vähintään 38 tuntia kouluajan ulkopuolella, esimerkiksi osa-aikaisena iltaisin.

MELD5 Median lukiodiplomi

Teatterin lukiodiplomi esitelty tarkemmin sivustolla http://www.edu.fi/lukiodiplomit/median_lukiodiplomi.