Stöd i studier

Skolan stöder i samarbete med hemmet elevens skolgång och
inlärning på ett mångsidigt sätt och kommer tillsammans med
vårdnadshavaren överens om vilket stöd eleven behöver. Stödet
ges på tre olika nivåer beroende på elevens behov: allmänt,
intensifierat eller särskilt. Ämneslärarna differentierar sin
undervisning och ger vid behov stödundervisning i de olika
ämnena. Läxläsningshjälp efter skoltid finns också att tillgå. Om
stödbehovet är större ges intensifierat stöd eller särskilt stöd, båda
ofta i form av specialundervisning av skolans speciallärare.
Speciallärarna gör också kartläggningar av alla elever i åk 7.
Ta kontakt med skolans lärare om du anser att ditt barn behöver
hjälp.

Närmare presentation av de olika stödformerna kan man läsa genom att klicka på denna länk.