Stöd i studier

Skolan stöder i samarbete med hemmet elevens skolgång och inlärning på ett mångsidigt sätt och kommer tillsammans med vårdnadshavaren överens om vilket stöd eleven behöver. Stödet ges på tre olika nivåer beroende på elevens behov: allmänt, intensifierat eller särskilt. Ämneslärarna differentierar sin undervisning och ger vid behov stödundervisning i de olika ämnena. Läxläsningshjälp efter skoltid finns också att tillgå. Om stödbehovet är större ges intensifierat stöd eller särskilt stöd, båda ofta i form av specialundervisning av skolans speciallärare. Speciallärarna gör också kartläggningar av alla elever i åk 7. Ta kontakt med ditt barns klassföreståndare, ämneslärare eller speciallärare om du anser att ditt barn är i behov av stöd.

Närmare presentation av de olika stödformerna kan man läsa genom att klicka på denna länk.