Elevvård

Syftet med skolans elevvård är att arbeta i förebyggande syfte för att främja elevernas välmående, hälsa och lärande. Man försöker erbjuda en låg tröskel till att stöda välmående. Elevers och föräldrars delaktighet är viktig. Skolans elevvård fungerar på två nivåer:

1) Den gemensamma elevvården: Skolan har en elevvårdsplan och en elevvårdsgrupp, som arbetar på ett förebyggande sätt för välbefinnandet och säkerheten i skolan. Gruppens viktigaste uppgift är att arbeta för allas skoltrivsel och välmående.

2) Den individuella elevvården finns till för att stöda enskilda elever när behov finns. En mångprofessionell expertgrupp bestående av t.ex. skolkuratorn, skolpsykologen, skolläkaren, hälsovårdaren, och läraren sammanträder, med föräldrarnas tillstånd, tillsammans med föräldrarna och eleven för att finna lösningar på eventuella problem
eller svårigheter som eleven kan ha.

2022-2023:
Skolpsykolog  Linda Kuhlberg
Skolkurator Frida Wecksten
Psykiatrisk sjukskötare Kirsi Niemi
Hälsovårdare Maria Lindblom

Här hittar du närmare kontaktuppgifter samt ser vilka dagar ovanstående personer finns i S:t Olofsskolan, man kan även ta kontakt via Wilma.

SKOLANS VERKSAMHET FÖR ATT FÖRHINDRA MOBBNING

I vår skola gäller nolltolerans beträffande mobbning. Vi vill att alla skall känna sig trygga och trivas i vår skola. Vi strävar efter att skapa en bra klassanda och känsla av samhörighet bland eleverna. Om mobbning trots allt uppstår är skolans antimobbningsgrupp beredd att så snabbt som möjligt ingripa och utreda mobbningsfallen enligt en handlingsmodell. Med mobbning avses här att någon upprepade gånger blir retad, slagen, knuffad, baktalad, utfryst m.m. av någon eller några i skolan. Ta genast kontakt med skolan om något mobbningsfall kommer till din kännedom. Du kan kontakta klassföreståndaren, rektor, kurator eller någon av de lärare som ingår i skolans antimobbningsgrupp:
Crister Mannila, Nina Miettinen, Raimo Mattsson, Matts Vikström och Jessica Neuman.

VÄNELEVSVERKSAMHET

Elever i årskurs 8 ansöker om att få bli vänelever för följande läsår. Vänelevernas främsta uppgifter är att stöda de nya sjuorna samt att hjälpa dem att lära känna skolan och varandra. Väneleverna utbildas under åttans vår och på hösten då de inleder sin vänelevsverksamhet.

ELEVKÅREN

I skolan finns en organiserad elevkårsverksamhet. Alla skolans elever tillhör elevkåren men för att den skall fungera praktiskt finns en elevkårsstyrelse. Från varje klass väljs en ordinarie medlem och en suppleant till elevkårens styrelse .

Elevkårens mål i S:t Olofsskolan är:
1) Att alla elever ska få en chans att vara med och påverka och fatta beslut som rör deras vardag.

2) Att föra fram önskemål och förbättringsförslag från klasserna till elevkårens styrelse, försöka förbättra det som kan förbättras och förbättra tillvaron för eleverna.

3) Att alltid försöka göra sitt bästa för skolan. Den årligen återkommande
verksamheten i elevkåren rör sig kring elevkårens fadderbarn,
dagsverke, caféer och temadagar.

Elevkårens handledande lärare läsåret 2022-2023 är Eva Björkfelt.

Genom att klicka på denna länk kan du läsa mera om Stöd för lärande och skolgång på Åbo stads sidor.