Elevhandledning

PRAO – arbetslivsorientering

Tidpunkt för PRAO-perioden i åk 9 infaller v 47 och för åk 8 i april. Syftet med den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) är att eleven under sin PRAO-period under handledning ska lära känna ett företag och en arbetsplats. Arbetslivsorienteringen kan innefatta t.ex. att eleven intervjuar personer i olika yrken, följer med en anställd, utför olika arbetsuppgifter på PRAO-platsen. Att följa med en anställd innebär att eleven ser verkliga situationer i arbetet. Det är således önskvärt att eleven får en mångsidig bild av PRAO-platsen och de olika uppgifter som utförs på arbetsplatsen. Under PRAO-perioden ska dessa anvisningar och de lagar och förordningar om unga arbetstagare som är i kraft i Finland följas  (www.finlex.fi).