Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Rieskalähde'

Lähes kaikki opettajat, lukuunottamatta pari oppiainetta, ovat palauttaneet ainetekstejä. Tällä hetkellä on valmiina noin puolet teksteistä. Erityisesti Kotitalouden tekstit olivat hienosti valmisteltu esittelyihin ja kuviin saatu hienosti oppiaineen tunnelmaa ja luonnetta.

Olen koostanut esittelyt kahteen A4-kokoiseen nettijulkaisupohjaan Photoshopilla. Sieltä ne toivottavasti onnistutaan sijoittamaan nettijulkaisupohjaan pdf-tiedostona. Tavoite on vielä löytää yhtenäinen ja siisti layout teksteille.  Joulukiireet ovat siis alkamassa 🙂

14.11.2016 Ongelmia aine-esittelyiden rakentamisessa. Yllättäen toinen WeMedia! -hankkeen toimijoista joutui jättämään opettajille suunnatun tvt-ohjaamisen ja aine-esittelyiden koostamisen kesken. Projekti on vielä kesken loppuvaiheiltaan ja apuvoimia tekemiseen tarvitaan. Viikonlopun aikana sain Musiikin aine-esittelyn rakennettua lähes muotoonsa. Tsekkaa alta kuvakaappaus!

mu_koontimallibMUSIIKKI SIVU B

Tallenna

Tallenna

Uskonnon tunneilla käymme läpi sitä, millä tavoin eri uskonnot ovat syntyneet ja kehittyneet sekä millä monin eri tavoin ne vaikuttavat ihmisten elämään ja kulttuuriin. Käymme läpi eri uskontojen historiallisia vaiheita sekä niiden keskeisiä sisältöjä. Elämänkatsomustiedon tunneilla opetus painottuu kulttuurisiin ja filosofisisiin aiheisiin. Sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon tunneilla sovelletaan opittuja tietoja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin pohtien niiden syntyä ja seurauksia. Tunneilla kannustettaan oppilasta itse miettimään ja arvioimaan käsiteltäviä asioita. Opiskelu valmistaa oppilasta laaja-alaiseen sekä pohtivaan ajatteluun sekä antaa valmiuksia käsitellä yhteiskunnassa esillä olevia aiheita kannustaen samalla oman arvomaailman ja elämänkatsomuksen rakentamiseen. Oman identiteetin ja kulttuuritaustan ymmärtäminen, omien vahvuuksien ja tärkeänä pitämien asioiden miettiminen sekä suvaitsevaiduuden ja ihmisoikeuksien käsittely on tunneilla vahvasti esillä.

uettOpetusmenetelmät sekä uskonnossa että elämänkatsomustiedossa ovat vaihtelevia. Erilaisten kirjallisten tehtävien lisäksi keskustelulla ja esille tulevien mielipiteiden kuuntelulla on suuri rooli. Keskustelujen avulla mietitään esimerkiksi omia mielipiteitä ja arvoja. Samalla opitaan kunnioittamaan myös toisten mielipiteitä. Monet tehtävistä tehdään pareittain tai pienissä ryhmissä tai ainakin tehtäviä läpikäytäessä tehdään yhteistyötä toisten oppilaiden kanssa. Kuvat ja teksti Maria Holkeri.

Terveystieto

Tunneilla keskustellaan terveyteen liittyvistä ja vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin sairauksiin sekä niiden ehkäisyyn ja hoitoon. Tutuksi tulevat myös turvallisuustaidot ja oman itsensä tutustuminen.

ttEräällä tunnilla harjoittelimme elvytystaitoja uuden elvytyspeitteen avulla. Oppilaat olivat innoissaan päästessään kokeilemaan kylkiasentoon kääntämistä käytännössä ja yllättyneitä kuinka helppoa peitteen ohjeiden avulla oli toimia oikein.

Terveystiedon tunneilla painopiste on keskusteluissa (pareittain, ryhmissä tai koko porukalla). Toki välillä opiskelu on myös opettajajohtoista muistiinpanojen tekemistä. Joskus asioita harjoitellaan myös käytännössä. Oppimista seurataan kokeiden, läksyjen, ryhmä – ja portfoliotöiden avulla.

Kirjoittaja tarvitsisi seuraavia tvt-taitoja tekstintuottaminen, kuvanottaminen, kuvan liittäminen tiedostoon. Teksti ja kuvat Riikka Andersson.

Nelivaiheinen aine-esittelyjen kirjoittaminen etenee nyt hienosti. Opettajien kirjoittamia tekstejä ilmestyy tasaiseen tahtiin yhteiseen tiedostoon ja pahimmista tvt-ongelmista on päästy eroon ohjaajien ja vertaistuen avulla.

Kuvakoon muuttaminen nettiin ja esittelyihin sopivaan kokoon on tuottanut hieman tvt-pohdintaa. Kännykät ottavat jopa liian suuria kuvia. Mikä olisi sopiva ja järkevä kuvakoko käyttöön? Ohjaustiimi suosittaa nettikuvan kooksi 640×480 jos kuva ei ole kovinkaan tärkeä kuvainformaatioltaan, tärkeimmissä kuvissa ja aine-esittelykuvissa 1024 riittää. Edellisessä Windowssissa oli valokuvavalikoima-ohjelma, jolla sai kivasti ja helposti muutettua kuvakoot sopiviksi.

Esittelyssä alhaalla liikunnan, biologian ja maantiedon, ja matematiikan tekstejä.

 

blogi_rieska_li blogi_rieska_li2

Valinnaisliikunnan sisältö suunnitellaan oppilaiden kanssa yhteistyössä. Kurssin sisältö muotoutuu oppilasryhmän mieltymysten mukaisesti. Osa tuntien aiheista suunnitellaan niin, että oppilaat pääsevät kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Kurssin tavoitteena liikkua omien kykyjensä mukaisesti ja liikunnasta nauttien.

Kaikille yhteisessä liikunnassa liikutaan monipuolisesti eri liikuntaympäristöissä ja tutustutaan kaupungin tarjoamiin liikuntapaikkoihin. Yhtenä tavoitteena on, että oppilas löytää omia vahvuusalueita liikunnasta ja omaksuisi liikunnallisen elämäntavan. Liikuntatunneilla opitaan myös sosiaalisia taitoja ja toimimaan osana ryhmää. Teksti ja kuvat Yli-Penttilä.

 

maantietobgBiologian ja maantiedon tunneilla tutustutaan elävän luonnon ja kulttuurin monipuolisiin piirteisiin. Tutustumme suomalaisiin ekosysteemeihin, kuten veden ja metsän lajistoon, ihmisen toimintaan biologisena kokonaisuutena sekä evoluutioon ja eliömaailman monimuotoisuuteen. Lisäksi biologiassa on luonnollisena kokonaisuutena itsestä ja ympäristöstä huolehtiminen.

Maantiedossa tutustutaan luontoon ja kulttuuriin Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Opiskelemme kartanlukutaitoa, luonnon- ja kulttuurimaantieteellisten ilmiöiden esiintymistä ja niiden tulkintaa.

Biologian ja maantiedon opiskelu valmistaa elämyksellisiin luontokokemuksiin, luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen, itsestä ja ympäristöstä huolehtimiseen sekä erilaisten kulttuurien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen. Teksti ja kuvat Pelttari.

 

matikkaMatematiikan opiskelun tavoitteena on, että oppilas ymmärtää matemaattisten käsitteiden merkityksen ja oppii peruslaskutaitoja. Opiskelussa olennaista on loogisen päättelykyvyn kehittyminen sekä matemaattisen ajattelun suullisen ja kirjallisen ilmaisun harjoittelu. Oppilasta ohjataan soveltamaan matematiikkaa eri ympäristöissä, monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Pyrkimyksenä on, että oppilas kokee oivaltamisen iloa erilaisten tehtävien parissa.

Matematiikan opinnot antavat perusvalmiudet niin arjen tilanteisiin kuin jatko-opintoihin ja työelämäänkin. Matematiikan tietoja ja taitoja tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa jatko-opinnoissa. Koulussamme opiskelee myös matematiikkaluokkia, joissa matemaattista ajattelua laajennetaan ja syvennetään.

Older Posts »