Innopaja-projektit 2015-2016 (OKM)

TVT-coach
Hepokullan koulu

Ryhmä oppilaita valitaan taitojen ja halukkuuden perusteella TVT-coacheiksi, johon tehtävään opettajat kouluttavat nämä oppilaat. Valinnasta ja osallistumisesta sovitaan yhdessä huoltajien kanssa. Koulutetut TVT-coach -oppilaat ovat tarvittaessa kaikkien opettajien käytettävissä omilla oppitunneillaan.

Yhteyshenkilö: Kristiina Jurvainen

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


TOP 3 prosessi
Topeliuksen koulu

Projektin tavoitteena on tarve löytää uusia sähköisiä sovelluksia oppilaiden oppimisprosessien dokumentointiin ja juurruttaa, niin oppilaisiin, kuin opettajiinkin taito ja tapa kolmivaiheisen ”TOP3 prosessin” sekä Office 365 -palveluiden käyttöön. Tavoitteena on oppijan aktiivisuutta ja yhteisöllistä opiskelua tukevien pedagogisten mallien ja käytänteiden käytön lisääminen sekä työtapojen etsintä ja jalkauttaminen tulevien ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien kokonaisvaltaiseen dokumentointiin. Tavoitteena on tuoda tvt-koulutusta opettajalähtöisemmäksi siten, että pedagogista ohjausta antaa oppilaitoksen tvt-ryhmä ja vertainen kollega

Yhteyshenkilö: Salla Kause

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Oma Peda
Varissuon koulu

Tavoitteena kokeilla ja mahdollisesti ottaa koulumme käyttöön Pedanet-verkkoympäristön tarjoamat monipuoliset ja helppokäyttöiset sivustot, työskentelyalustaksi koulun lähes kaikkeen verkkopohjaiseen yhteisölliseen ja opettajan ja oppilaan vuorovaikutteiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Tavoitteena selvittää, miten uuden oppimisalustan haltuunotto voi lisätä koulun henkilöstön ja oppilaiden tietoverkon käyttöä opetuksessa ja sen tukena. Tavoitteena saada käyttökokemuksia sähköisen opettajahuoneen käytöstä koulun sisäisessä
henkilöstötiedottamisessa ja yhteistyössä.

Yhteyshenkilö: Auli Koivuniemi

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


WeMedia! Rieskan ainekohtaiset esittelyt
Rieskalähteen koulu

Koulun opettajat (yli 50 opettajaa, 14 oppiainetta) rakentavat omista oppiaineistaan tvt-taitoja vaativan mediaesittelyn. Esittely voi olla teksti, video, kuvia tai blogiartikkeli tai niiden yhdistelmä. Toiminnan ideana on aineenopettajien omien taitojen hyödyntäminen opiskeltavan aineen esittelyssä. Tarvittaessa opettajaa tuetaan omien tekstien tuottamisessa. Oppiaineiden esittelyt koostetaan yhteiseen portaaliin. Tuotos tulee olemaan osa koulun media-arkea ja viestintää koulun ja kodin yhteistyössä.

Yhteyshenkilö: Tommi Ranti

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Kohti käsityöprosessin dokumentointia Vähä-Heikkilän koulussa
Vähä-Heikkilän koulu

Käsityönopettajat etsivät toimivat tavat, joilla alakoulun oppilaat voivat sähköisesti dokumentoida uuden OPS:n edellyttämällä tavalla käsityöprosessiaan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikana. Opettajat etsivät toimivat ohjelmat ja laitteet prosessin kuvaamiseen, tallentamiseen ja säilyttämiseen sekä testaavat menetelmiä käytännön työssä yhdessä alakoulun oppilasryhmien kanssa. Toimiviksi havaitut menetelmät jaetaan muille käsityön opettajille.

Yhteyshenkilö: Marjaana Ylönen ja Anu Tuominen

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Room Escape – School Edition
Raunistulan koulu
Rieskalähteen koulu

Projektin tavoite on luoda eri oppiaineita yhdistävä ilmiöpohjainen kahden tunnin oppituntikokonaisuus, jonka sisältöä olisi kohtuullisen helppo muokata. Oppituntikokonaisuus muistuttaisi tällä hetkellä hyvin suosittuja Huonepako-ongelmanratkaisupeliä, jossa oppilaat toimisivat pienissä ryhmissä. Mallin avulla muutkin koulut voivat toteuttaa oman vastaavanlaisen harjoituksen helpommin oppilaille tai ottaa siitä ideoita omille tunneille.

Yhteyshenkilö: Matti Mäkivaara ja Ilkka Fager

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Ilmiöpohjaisuuteen Sites-ohjelman avustuksella
Puropellon koulu

Puropellon koulussa toteutetaan kevään 4. jaksossa suuri ilmiöpohjaisen oppimisen kokeilu 7. luokille (nimeltään PurisProjekti). Kokeilun alustana toimii Office 365 Sites (Sivustot). Innopaja-projektin kuluessa opettajat perehtyvät sivustotyökalun mahdollisuuksiin ilmiöpohjaisen oppimisen tukena.

Yhteyshenkilö: Mika Kanerva

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Designing my hometown/future schools/cultural visits – virtual networking based on Second Life
Raunistulan koulu

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulun kansainvälistä toimintaa osaksi koulun jokapäiväistä arkea. Hanke pyrkii luomaan oppilaiden tuottamana interaktiivisia oppimisympäristöjä erilaisten aihepiirien ympärille. Aiheita voivat olla esim. oma koulu/oma kaupunki/vierailtava kohde, maa tai kaupunki/tutkimusretki luontoon/teatterikäynti jne. Kuhunkin aiheeseen oppilaat määrittelevät ja laativat opettajan tukemana opiskeltavan materiaalin sekä pelaamisessa tarvittavat taidot. Virtuaalisessa oppimisympäristössä edetään perustuen hankittuun tietoon ja taitoon.

Yhteyshenkilö: Soile Pehrsson

Tämä projekti on keskeytetty koulun pyynnöstä.


TVT-suunnitelman jalkauttaminen Vasaramäen kouluun
Vasaramäen koulu

Materiaalipankin kokoaminen opettajien TVT-suunnitelman jalkauttamisen tueksi. Aineryhmäkohtaiset rautalankaohjeet siitä miten pääset alkuun. Ohjeistus sidotaan tulevaan opetussuunnitelmaan.

Yhteyshenkilöt: Minna Tuomarila, Tuomas Auremaa ja Annina Stenvall

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Monimuotoista musiikin opetusta iPadeja hyödyntäen
Katariinan koulu

Projektin tavoite on opettaa 6. luokkalaisille musiikin oppiaineen kuudennen luokan sisällöt monimuotoisesti oikeita soittimia ja iPadeja yhdistellen. Tavoitteena on, että oppilaat pystyvät omalla henkilökohtaisella laitteellaan harjoittelemaan ja nauhoittamaan kaikki harjoitukset. Tehdyt harjoitukset pystytään kuuntelemaan ja siten arvioimaan omaa osaamista ja soittamista.

Yhteyshenkilöt: Ville Pajakkala ja J-P Mynttinen

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Matematiikan ja ohjelmoinnin sähköisen opintopolun käyttöönottoprojekti
Nummenpakan koulu
Pansion koulu

Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön matematiikan ja ohjelmoinnin sähköinen opintopolku. Projektin lopputuloksena syntyy toimintamalli, jossa opettaja pystyy hyödyntämään opintopolun sähköisiä oppimateriaaleja kaikilla opettamillaan luokilla.

Yhteyshenkilöt: Timo Kuula (Nummenpakka) ja Teija Laine (Pansio)

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut: Nummenpakka | Pansio


Innopaja@koulut Turku -projektit 2013-2014 (OPH)

e-Pelipaja
Luolavuoren koulu

Oppilaat muodostavat e-Pelipajan, joka suunnittelee ja tuottaa oppimateriaalia, erityisesti oppimispelejä, opettajien tilauksesta. Opettajat voivat pyytää tiettyyn aiheeseen sopivan tehtävän tai pelin, jonka oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat esim. Smart Notebook -ohjelman interaktiivisia tehtäväpohjia, aktiviteetin rakentajaa tai vastaavaa hyödyntäen. Näin tutustutetaan ja innostetaan opettajia käyttämään rohkeammin oppimispelejä ja tietotekniikkaa käytännön tuntityössä. Samalla oppilaat oppivat käyttämään entistä monipuolisemmin tietoteknistä osaamistaan ja saavat onnistumisen kokemuksia.

Yhteyshenkilöt: Laura Viljamaa ja Juha Mäenpää

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


QR-koodit opetuksessa
Nummenpakan koulu

Oppitunnilla kuvataan havainnollistavia videoita sekä  tehdään videoita/äänitiedostoja, jotka kertovat Nummenpakan historiasta. Kyseiset videot/äänitiedostot viedään YouTubeen ja luodaan QR-koodit, jotka ohjaavat mobiililaitteet ao. sivuille. Koodit tulostetaan ja luokkaan/kouluun/koulun ympäristöön laaditaan polku, jossa koodien avulla päästään videotiedostoihin. Polkuun liitetään kirjallinen tehtävä, jonka voi suorittaa kuunneltuaan tekstin/katsottuaan videon.

Yhteyshenkilöt: Anne Hakanen ja Liisa Ruonti

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Kosketusnäyttö älytaulun korvaajana
Puropellon koulu

Tutkitaan, miten hyvin älytaulut ovat korvattavissa huomattavasti edullisemmilla kosketusnäytöillä. Suunnitellaan kosketustaulun käyttöön tottuneiden opettajien kanssa opetuskokonaisuuksia, joissa hyödynnetään kosketusnäyttöä ja kosketustaulua ja verrataan kosketusnäytön toimivuutta eri oppiaineiden opetuksessa kosketustaulun korvaajana. Kehitetään opetustilanteissa toimivia käytäntöjä kosketusnäytöille ja kehitetään opettajille kosketusnäytön opetuskäyttöön
sujuva perehdytys.

Yhteyshenkilö: Markus Luoma

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Innopaja 2020 Vision
Katedralskolan i Åbo

Projektissa hyödynnetään mobiiliteknologiaa (iPadit) ja verkkokokousteknologiaa (Adobe Connect) kansainvälisessä yhteistyössä – Innopaja-projekti kytkeytyy lukion Comenius-hankkeeseen ja eTwinning-toimintaan. Mobiililaitteiden avulla pystytään omaa kotikaupunkia esittelemään paikan päältä jopa reaaliaikaisesti.

Yhteyshenkilöt: Inka Halkivaha, Mia Huusko ja Jaakko Lindfors

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


MinecraftEdu-iltapäiväkerho
Varissuon koulu

Varissuon koulun projektissa käynnistetään kerho, jossa Minecraft-pelin opetuksellisen version MinecraftEdun avulla harjoitellaan erilaista luovaa toimintaa. Toiminta kytkeytyy erityisen hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Ihminen ja teknologia. Oppiaineista alakoulussa erityisen hyvin integroitavia ovat ympäristö- ja luonnontieto, fysiikka ja kemia, historia sekä kuvataide.

Yhteyshenkilöt: Tuomo Harju

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Mera Intelligent på tangent
Cygnaeus skola

Cygnaeuksen koulun projektissa 3. luokan oppilaat toimivat 1:1 -ympäristössä, jolloin oppilaiden käytössä on henkilökohtainen laite. Tämä mahdollistaa tietotekniikan tiiviin integroinnin opetukseen.. Oppilasryhmät ovat jo lukemaan opetellessaan käyttäneet tietokoneella kirjoittamiseen perustuvaa nk. Trageton-menetelmää ja toteuttaneet Intelligent på tangent -mallia, jota myös Kaarinan Innopaja-hanke käyttää. Cygnaeuksen koulun projektissa jatketaan mallin soveltamista  3. luokan oppisisältöjen käsittelyyn. Joillain tunneilla käytetään TVT-rinnakkaisopettajaa. Käytössä on Surface RT -laitteita, jotka on hankittu pääosin koulun toimesta, hankkeen tuella.

Yhteyshenkilö: Eivor Hellström

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Google Chromebook oppilaanohjauksessa
St Olofsskolan

Ruotsinkielinen yläkoulu on hankkinut 26 kpl Google Chromebook -päätelaitteita, joita käytetään pääosin oppilaanohjauksessa, mutta myös muissa aineissa, mm. 7. luokan multimediaopetus ja tietotekniikka. Oppilaanohjauksessa oppilaat luovat yläkoulun aikana omista tuotoksista koostuvan portfolion, jolla kehitetään omaa minäkuvaa ja tavoitteita. Samalla tutkitaan pilvipalveluihin pohjautuvan Chromebookin mahdollisuuksia ja käyttökelpoisuutta perinteisten työasemien tai tablettilaitteiden rinnalla. Kokeilusta saadaan arvokasta kokemusta mm. Turun kaupungin tulevia opetuksen laitehankintoja varten.

Yhteyshenkilö: Kim Johansson

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Mobiililaitteen käyttö oppimisen apuvälineenä
Nummenpakan koulu

Alakoulun projektissa opettajat laativat opiskelutehtäviä, joihin vastaamiseen käytetään mobiililaitteita:  kännykkää, tablettia tai tietokonetta. Käytäntöä sovelletaan sekä oppitunneilla että kotitehtävissä – sekä niiden tekemisessä että palauttamisessa. Kysymykset ja tehtävät tehdään sellaisessa ympäristössä, että vastaaminen tai tehtävän tekeminen onnistuu mahdollisimman monenlaisilla laitteilla. Eri sovellusten käyttökelpoisuutta kokeillaan, mm. Socrative, Flinga ja Edmodo.

Yhteyshenkilöt: Teemu Tauriainen ja Katja Nousiainen

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Pohjoismaat with iPad, not bad
Katariinan koulu ja Nummenpakan koulu

Projektissa työskentelevät yhdessä yleisopetuksen 4. luokka ja keskitetyn palvelun koulun oppilaat. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköistä oppimateriaalia, harjoitella oppikirjatonta työskentelyä sekä oman sähköisen oppimateriaalin tuottamista. Projektin aikana oppilaat tuottavat itselleen sähköisen oppikirjan, jonka teemana on Pohjoismaat. Työvälineinä ovat tablet-laitteet sopivine sovelluksineen, mm. Book Creator. Projekti integroi paitsi erilaisia oppilasryhmiä myös ainesisältöjä, mm. tietotekniikka, ympäristötieto, musiikki ja englanti.

Yhteyshenkilöt: Anton Gustafsson, Ville Pajakkala ja Pekka Vaaherkumpu

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


DocVasara
Vasaramäen koulu

Oppilaat keräävät Vasaramäen koulusta tietoa haastattelemalla, tutkimalla vanhoja kuvia ja dokumentteja sekä tarkkailemalla ja dokumentoimalla koulun arkipäivää. Suunnittelutyössä käytetään tablettien kirjoitus- ja piirrosohjelmia (mm. Paper, KeyNote). Prosessia viedään eteenpäin tekemällä ääni-, kuva-, animaatio- ja videotallenteita koulun historiasta ja nykypäivästä (mm. PuppetPals, Morfo, iMotion). Lopuksi palaset editoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi, DocVasara-dokumentiksi.

Yhteyshenkilöt: Aino Holmén, Annina Stenvall ja Hanna Moilanen

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Peukuta koodausta!
Hannunniitun koulu

Projektissa annetaan oppilaille mahdollisuus ymmärtää syvemmin, miten tietokonepelejä tehdään ja suunnitellaan. Kuudennen luokan oppilaat opettelevat ohjelmoimaan siten, että peleihin upotetaan opetussuunnitelman mukaisia oppisisältöjä lapsilähtöisestä näkökulmasta (kertotaulut, englannin ja ruotsin sanat, maat jne. ). Oppilaat toimivat vertaisopettajina.

Yhteyshenkilöt: Jukka Grönqvist, Minna Haavisto ja Satu Horst

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Savut tekaisin!
Nummenpakan koulu

Projektissa autetaan vieraskielisiä oppilaita ja varsinkin juuri maahan muuttaneita ottamaan suomi nopeasti haltuun. Oppilaat osallistuvat eri oppitunneilla iPadin avulla työskentelyyn. He käyttävät kääntäjäohjelmia, kun eivät ymmärrä tai ymmärtävät puutteellisesti jonkin osan tunnilla käsiteltävästä asiasta. Usein jo yksi sana tai muutaman sanan lause, voi saada oppilaan ymmärtämään asiakokonaisuudesta tärkeimmät asiat. Lisäksi kokeillaan valittujen ohjelmien toimivuutta koulukäytön ohella myös kotikäytössä, esimerkiksi läksyjen teossa.

Yhteyshenkilö: Minna Suihko

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


Ohjelmointia Hopscotchista Lego Mindstormsiin
Puolalan koulu

Projektissa on tarkoitus vertailla ja käyttää opetuksessa kolmea erilaista ohjelmoinnin alkeiden opetukseen tarkoitettua ohjelmistoa tai laitteistoa: Hopscotch, Scratch ja Lego Mindstorms EV3. Tavoitteena on luoda oppilaille positiivista kuvaa ohjelmoinnista: ohjelmointi voi olla kivaa ja myös tyttöjen juttu! Projektin tuotoksia esitellään TVT-teemapäivänä myös koulun muille oppilaille.

Yhteyshenkilöt: Maarit Savolainen ja Janne Maunu

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

 


QR-koodi ja kirjojen uudet ulottuvuudet
C.O. Malmin koulu

Koulukirjaston ja kaupunginkirjaston kirjoja varustetaan QR-koodilla, jonka avaamalla lapsi tai perhe voi saada kyseisestä kirjasta esim. viittomakielisen tai arabiankielisen version, kirjan pohjalta tehdyn videon, kuvan tai animaation.
Opettajat lisäävät oppilaiden kanssa tuotetun materiaalin Tuubiin ja Tuubi-linkistä tehdään QR-koodi, joka liimataan kyseiseen kirjaan. Keskeistä hankkeessa on lasten osallistaminen kirjojen elävöittämiseen.

Yhteyshenkilöt: Sirkku Kinos ja Merja Koski-Tuuri

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


LUO!SoMe
Luolavuoren koulu

Tavoitteena on opppia hyödyntämään sosiaalista mediaa ja koulublogia oppimisessa ja koulutyön kehittämisessä. Oppilaista koottu SoMe-tiimi raportoi koulun tapahtumista ja tuottaa säännöllisesti materiaalia koulun kotisivublogiin. Nuoret ideoivat ja toteuttavat juttuja. Blogipäivityksiä jaetaan valikoidusti sosiaalisen median palveluissa. SoMe-tiimi kouluttaa muita koulun oppilaita laitteiden ja sovellusten käytössä. Teemoina myös turvalliset toimintatavat verkossa sekä erityisnuorten vahvuuksien tukeminen ja opiskelutaitojen kehittäminen, oppilaiden osallisuus.

Yhteyshenkilöt: Laura Viljamaa ja Timo Laitakari

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Sokrateksesta Socrativeen – historian opiskelua innostavasti nykypäivässä
Hepokullan koulu

Historian oppitunneille suunnitellaan iPad Minejä hyödyntäviä opetustuokioita, joissa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus ja eri aistikanavat. Kuudensien luokkien oppilaat on jaettu oppimistyylin ja -strategioiden perusteella alaryhmiin. Erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään mm. tehostetun tuen oppilaiden kanssa. Oppilaat tekevät omalle oppimistyylilleen sopivan opintokokonaisuuden oppimisen tueksi ja läksyjenteon helpottamiseksi. Historian kotitehtävissä käytetään Socrativea. Jatketun koulupäivän ansiosta tehtäviä voi tehdä myös koulupäivän jälkeen koululla.

Yhteyshenkilöt: Kristiina Jurvainen, Jenni Kivinen ja Kristiina Kivikari

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Interaktiivinen nivelvaihe
Luolavuoren koulu

Yläkoulun luokat hyödyntävät videoneuvottelua ja pilvipalveluita yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toisen asteen koulutukseen tutustuva peruskoulun oppilas voi jakaa kokemuksiaan toisten oppilaiden kanssa ja reflektoida omaa työskentelyään. Valmistetaan nuoria jatkokoulutukseen ja tulevaan maailmaan. Hyödynnetään sosiaalisen median palveluita ja kehitetään mediataitoja. Projekti tukee Siirtymät sujuviksi -hankkeen toimintaa lisäämällä tietotekniikan hyödyntämistä tuetuissa koulukokeiluissa ja mahdollistamalla useamman nuoren osallistumisen toimintaan.

Yhteyshenkilöt: Hannu Lampi

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Project Holland
Puolalan koulu

Projektissa hyödynnetään iPadeja, tablettilaitteita ja älypuhelimia osana kansainvälistä oppilasvaihtoa. Tietotekniikkaa käytetään mm. yhteydenpitoon ja matkapäiväkirjojen tekoon. Oppilaat käyvät ryhmissä kuvaamassa/videoimassa ennalta valitsemansa kohteen, ja sen jälkeen luovat siitä digitarinan, joka esitetään kv-kumppaneille.

Yhteyshenkilöt: Judi Rose, Anne Lindholm ja Eija Tammisto

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Sähköinen oppikirja ja peliohjelmointia ammattilaisten työkalulla
Luostarivuoren koulu

Projektissa on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen on tutkia opettamista sähköisen kirjan avulla ja kokeilla sähköistä koetta yläkoulussa perinteisen paperikokeen sijaan. Toinen tavoite on tutkia, miten voidaan opetella ohjelmointia käyttämällä ohjelmoitavia Lego-robotteja ja ammattilaisten käyttämää peliohjelmointialustaa (Unity 3D) jo yläkoulussa.

Yhteyshenkilöt: Rauno Salonen, Kimmo Lehtinen ja Olli Pekanheimo

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Kuvataiteen kokonaisilmaisu
Rieskalähteen koulu

Projektin tavoitteema on aktivoida ja innostaa oppilaat kuvataiteen opiskelussa uudenlaisiin tuottamistapoihin, jotka sijoittuvat luokkahuoneen ulkopuolisiin tiloihin ja ympäristöihin. Oppilaat heijastavat taskukprojektorilla tekemiään ja ottamiaan kuvia ja videoita koulun lähiympäristössä erilaisiin heijastaviin pintoihin, kuten läheisen metsän koivuihin, kiviin, pensaisiin, esineisiin, pohjiin ja talvella lumeen. Oppilaat tutkivat miten projisoinnista ilmaistaan omia ajatuksia ja suunnitelmia vastaava, samalla oppilaat syventävät kulttuuri-identiteettiään ja ympäristötietoisuuttaan tehtyjen teosten kautta. Tavoite on myös, että tehdyt tuotokset dokumentoidaan ja julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

Yhteyshenkilö: Tommi Ranti

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


iPad käsityön oppimisessa
Puolalan koulu

Tavoitteena on tuottaa oppilailla opetusmateriaalia, videoita, pienistä työtehtävistä siten, että oppilas tutkii asian ja tuottaa siitä ohjeen yksin tai ryhmätyönä. Ohjevideoita tekemällä oppilas paneutuu opiskeltavaan asiaan laaja-alaisesti ja dokumentoi sähköisesti. Oppilaat koostavat sähköistä käsityön portfoliota ja pitävät blogia.

Yhteyshenkilö: Johanna Säilä

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Puolalan yläkoulun oppilaskunta verkkoon
Puolalan koulu

Projektin tavoitteena on siirtää Puolalan yläkoulun oppilaskuntatoiminta nykyaikaan. Oppilaskunnan hallitukselle perustetaan blogi tiedotuskanavaksi ja ideoiden vaihtopaikaksi. Samalla elävöitetään oppilaskunnan toimintaa ja saadaan kaikki koulun oppilaat osallisiksi oppilaskunnan toimintaan. Tarkoitus on myös pitää yhteyttä muiden koulujen oppilaskuntiin; vaihtaa ideoita ja osallistua yhteistapahtumiin. Päivityksiä tehdään oppilaskunnan iPadien avulla lisäten mukaan omia kuvia ja videoita.

Yhteyshenkilö: Janne Maunu

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut