Ympäristövastuu Varian toteutussuunnitelmiin – miksi ja miten? 

Ammatillisen koulutuksen arvoperustan mukaan koulutus uudistaa ja kehittää yksilöitä, työelämää ja yhteiskuntaa. Meidän tulee lisätä ymmärrystä luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Lisäksi Vantaan kaupunki tähtää alueeltaan hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja kuntalaisten kulutusperusteita hiilijalanjälkeä tulee vähentää noin neljännekseen nykyisestä. 

Varia on myös mukana Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset –verkostohankkeessa. Hankkeen tavoitteina on mm. kehittää oppilaitosten toimintakulttuuria huomioimaan kestävyysnäkökulmat entistä paremmin ja kouluttaa ammattilaisia, jotka osaavat huomioida kestävyysasiat omassa työssään. Lisäksi tavoitteena on sisällyttää ilmasto- ja kestävyysosaaminen opetukseen ja tutkintoihin. 

Isoja tavoitteita! Mitä tämä käytännössä on Vantaan ammattiopisto Variassa? Henkilöstökyselystä nousi hyviä toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseen. Yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi valittiin ympäristövastuun kirjoittaminen perustutkintojen tutkinnon osien toteutussuunnitelmiin. Perustutkintojen tutkinnon osat käydään nyt siis tehostetusti läpi ympäristönäkökulmasta. Tavoitteena on, että Variasta valmistuu ympäristöosaavia ammattilaisia ja osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa on ympäristövastuullista ja kestävää.  

Varian tehtävä on kouluttaa kestävän tulevaisuuden ammatillisia osaajia ja antaa yksilöille valmiuksia tehdä ratkaisuja tiedon ja kriittisen pohdintaan perustuvan harkinnan avulla.  

Toteutussuunnitelmatyöllä saadaan kattava käsitys eri perustutkintojen roolista ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuskriisien ratkaisijoina ja tuodaan ympäristövastuu systemaattisesti osaksi opetusta. Varian tehtävä on kouluttaa kestävän tulevaisuuden ammatillisia osaajia ja antaa yksilöille valmiuksia tehdä ratkaisuja tiedon ja kriittisen pohdintaan perustuvan harkinnan avulla.  

Alkuun tässä työssä päästään miettimällä koko alaa ja sen ympäristövaikutuksia. Sen jälkeen pilkotaan kokonaisuus tutkinnon osiin ja osa kerrallaan pohditaan ammattitaitovaatimuksia, osaamisen hankkimista, työtehtäviä ja näyttöjen sisältöjä konkreettisten ympäristövastuuosaamisten kautta.  

Ympäristönäkökulmia voi pohtia vaikkapa seuraavien kysymysten avulla (alan ammattilaisena toimiminen työelämässä / alan osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa): 

 • Kuinka voidaan toimia mahdollisimman vähällä luonnonvarojen käytöllä? 
  • Mitä luonnonvaroja käytetään? 
  • Miten vähennetään hävikkiä / materiaalihukkaa? 
  • Milloin voidaan käyttää kierrätysmateriaaleja? 
  • Missä ja mihin
  •  energiaa käytetään? Miten toimitaan energiatehokkaasti? Mitkä ovat alan kannalta keskeiset tuotantoketjut ja niiden merkittävät ympäristökysymykset?  
 • Mitä toiminnan suunnittelussa tulee huomioida ympäristövastuun näkökulmasta? 
 • Kuinka paljon voidaan käyttää ympäristömerkittyjä tai –sertifioituja tuotteita?  
 • Mitä työvälineitä ja –laitteita käytetään? Kuinka niitä käytetään vastuullisesti? (Huolto, korjaus, oikea käyttö) 
 • Miten digitaalisuutta hyödynnetään ympäristövastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti? 
  • Miten digivälineiden ja –yhteyksien energiankulutus huomioidaan? 
  • Milloin liikkuminen on järkevää korvata etäyhteydellä? 
  • Miten laitteita käytetään, huolletaan ja korjataan kestävästi? 
  • Voiko energiaa/materiaalia kuluttavia harjoitteita korvata joissakin tapauksissa virtuaalisilla harjoitteilla? 
 • Kuinka alan hiilikädenjälkeä voisi kasvattaa eli kuinka voidaan toimia, niin että positiiviset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman suuret?  
 • Miten alan yritykset ja työpaikat kehittävät ympäristövastuullisuutta nyt ja tulevaisuudessa?  Esimerkki ympäristövastuunäkökulmasta Varian rakennusalan toteutussuunnitelmassa.

Noora Ilola, ympäristökonsultti (Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen) ja Anna Kepanen, verkkopedagogi (Vantaan ammattiopisto Varia) ja Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset –hankkeen Varian projektivastaava