Kestävyysosaaminen vahvaksi osaksi ammatti-identiteettiä

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun yhtenä tavoitteena on, että meiltä valmistuu vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia, jotka tuntevat oman vastuunsa kestävämmän tulevaisuuden luomisessa. Samalla meidän on reagoitava toimintaympäristön monenlaisiin vaatimuksiin ja odotuksiin.

Ei kuitenkaan riitä, että keskitymme globaaleihin uhkakuviin tai erilaisiin tavoitteisiin. Meidän pitää myös suunnata katse suoraan nuoriin ja kuulla, mitä heillä on sanottavana.

Tredu on Tampereen yliopiston yhteistyökumppanina mukana eurooppalaisessa CCC-Catapult-tutkimushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa 15–18-vuotiaiden nuorten ilmastoasenteita. Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana Iso-Britannia, Irlanti ja Italia.

Tutkimushankkeessa erityistä on se, että Suomesta mukana on myös Tredu – yleensä tutkimus on painottunut peruskoululaisiin ja lukiolaisiin. CCC-Catapult-hankkeen myötä voidaan ehkä löytää konkreettisia keinoja siihen, kuinka ilmastoasioita kannattaa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opettaa.

Suomalaiset nuoret tarvitsevat herättelevää ja tuoretta ilmastotietoa

Hankkeen alustavat tulokset eivät ole imartelevia suomalaisen koulutuksen osalta. Ilmastonmuutos, elinympäristöjen katoaminen, merenpinnan nousu ja tulvien lisääntyminen vaivaavat huomattavasti vähemmän nuorten mieltä Suomessa kuin muissa tutkimukseen osallistuvissa maissa. Viidennes suomalaisista vastaajista ajattelee, että riippuvuutta fossiilisista polttoaineista on erittäin tärkeää vähentää – kun muissa tutkimukseen osallistuvissa maissa yli puolet ajattelee niin.

Suomalaiset nuoret eivät alustavien tulosten mukaan näyttäydy kovin ilmastotietoisina muiden tutkimukseen osallistuvien maiden nuorten rinnalla. Toisaalta vaikuttaa siltä, että he eivät myöskään kaipaa lisää tietoa.

CCC-Catapult-tutkimuksessa on noussut esiin myös viitteitä siitä, että ilmastoasioihin ja kestävään kehitykseen liittyvä opetus toistaa itseään, tarjolla ei ole tuoreita näkökulmia eikä nuorten kysymyksiin osata vastata.

Tutkimuksen alustavat tulokset haastavat myös ammatillista koulutusta. Nuorilla on oikeus saada inspiroivaa, tuoretta ja omaan ammatilliseen identiteettiin kiinnittyvää tietoa.

Osaava ja tiedostava henkilökunta kasvattaa kestävän tulevaisuuden ammattilaisia

Ellei opiskelija satu päätymään aidosti vastuulliseen työssäoppimispaikkaan, se, kuinka paljon opiskelija osaa ammatissaan huomioida kestävyysnäkökulmia, riippuu vieläkin liian paljon opetus- ja ohjaushenkilöstön kyvystä tunnistaa oma vastuunsa kestävien näkökulmien edistämisessä. Henkilöstön osaamisen tulee olla kunnossa, jotta kaikilla oppilaitoksestamme valmistuvilla opiskelijoilla voisi olla valmius nähdä ja tehdä kestävämpiä ratkaisuja työssään.

Tänä syksynä Tredussa on entisestään haluttu vahvistaa henkilöstön tietoisuutta omasta roolistaan kestävän tulevaisuuden rakentajana. Sparrausiltapäivissä tiimivastaavat ovat pohtineet, kuinka he voisivat vahvistaa kestävyysnäkökulmaa omassa tiimissään ja opetuksessa. Lisäksi muun muassa edelliseltä lukuvuodelta jatkuneissa yrityswebinaareissa on ollut vieraina eri alojen yrityksiä kertomassa omista vastuullisuustoimistaan sekä tulevaisuuden osaamistarpeistaan.

Koko henkilöstölle vuosittain järjestettävässä Pedatori-tapahtumassa kestävän kehityksen asiantuntija, professori Arto O. Salonen herätteli tredulaisia toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Salonen muistutti, että ilmastonmuutoksen ja luontokadon lisäksi elämme tilanteessa, jossa uusiutumattomat luonnonvarat ovat joka tapauksessa loppumassa. Tapamme elää ei voi jatkua näin.

Ammatillista etumatkaa – mutta vain johdon tukemana

Ammatillisella koulutuksella on suuri käytännön rooli kestävämmän tulevaisuuden luomisessa. Aihe otetaan Tredussa myös osaksi tulevaa johdon kehittämispäivää.

Yritykset ovat pitkällä erilaisissa ilmasto- ja vastuullisuustoimissaan, ja nimenomaan johdon tehtävä on varmistaa, ettei oppilaitoksemme jää jälkeen vaan toimii pikemminkin etunenässä.

Kaiken keskiössä tulee olla opiskelijat ja heidän osaamisensa. Tredun opiskelijoille tehtyjen keke-kyselyjen vastauksista on tänäkin syksynä noussut esiin pohdintoja: Kuinka oma alani muuttuu? Miten kestävä oma ammattini on? Onko ammattiani olemassa tulevaisuudessa? Mitä itse voin tehdä omassa työssäni kestävämmin? Johdon tulee mahdollistaa vastaukset näihin kysymyksiin.

Parhaimmillaan kestävän kehityksen edistäminen omassa työssä vahvistaa ammatti-identiteettiä ja korostaa oman työn merkitystä osana suurempaa kokonaisuutta. Tämä koskee paitsi opiskelijoita myös henkilökuntaa.

Kirjoittajat:
Pia Korhonen, lehtori, kestävän kehityksen koordinaattori, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Hanna Määttänen, projektipäällikkö, Kehitä osaamisessa kiertotaloudessa -hanke (KEOSKI), Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Stadin AO:n opettajat kokoontuivat Suomen ympäristöopiston SYKLI:n koulutuspäiville Nuuksioon ja Virroille

Henkilöstön kestävyyskoulutus tärkeä painopiste Stadin AO:ssa. Henkilöstökoulutuksia on järjestetty monipuolisesti kampuksilla syyskauden alettua. Syys-lokakuussa koulutuksia on järjestetetty Nuuksiossa Suomen luontokeskus Haltiassa ja Virroilla nuorisokeskus Marttisessa. Koulutuksiin osallistui 15 Stadin AO:n opettajaa kaikilta viideltä kampukselta.

Koulutukset Nuuksiossa ja Virroilla toteutettiin pääasiassa ulkona raikkaassa syysilmassa. Koulutuksien sisällöstä ja toteutuksesta vastasi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Koulutuksissa pohdittiin yhdessä ympäristökasvattajuutta, kouluttajuutta ja oppimista. Teemojen pääpaino oli pedagogiikassa, elonkirjossa, ilmastonmuutoksessa ja tulevaisuustaidossa. Kaiken pohdinnan keskiössä on opiskelija: hänen tarpeet ja mahdollisuudet oppia. Koulutuksissa tunnistettiin toki myös opettajien omia tarpeita ja vahvuuksia.

Etenkin Virroilla koulutustarjonta oli mahtavan monipuolinen, opettajilla oli ohjelmassa seikkailutaidetta, pedagogisia pihapelejä sekä vastuullisuussanastoa pelaten. Kaikki opettajat lähtivät mukaan oppimaan iloisella ja avoimella mielellä. SYKLI:n osaaminen on vahvaa, kuten oli nähtävissä pajoissa ”lintujen salattu elämä” sekä ”ihmeellinen sienikunta -sienet ympäristökasvatuksen välineenä”. Opettajilla tuli monta ahaa-elämystä siitä, kuinka monipuolisesti kestävyyskasvatusta opiskelijoille voikaan järjestää!

Auringon kanssa kilpailivat opettajien iloiset hymyt.

Opettajat saivat koulutuksissa ajantasaista ympäristötietoa. Luentojen ja käytännön toimintapajojen lomassa toisiimme leppoisten ja hauskojen yhteistoimintaharjoitteiden ja -leikkien avulla. Iltaohjelmaan kuului melontaretkiä, vaijeriliukua ja metsäjoogaa. Säät olivat tuttuun tapaan syys-lokakuussa vaihtelevat, mutta aurinkoa saatiin enemmän kuin sadetta. Auringon kanssa kilpailivat opettajien iloiset hymyt. Uuden oppiminen, havainnointi ja luonnossa liikkuminen on mainio yhdistelmä, jota opettajat haluavat viedä oppilaitoksessa eteenpäin opiskelijoille.

Kirjoittaja:

Kaisa Rastas, Opettaja, Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset-hanke, Stadin AO