Vilkaisu peruutuspeiliin ja sen jälkeen katse tulevaisuuteen!

KESTUn ensimmäinen vuosi on tulossa päätökseensä, joten on hyvä hetki vilkaista peruutuspeiliin ja miettiä, mitä olemme tämän vuoden aikana tehneet.

Kaikissa verkoston oppilaitoksissa on tehty monenlaisia kestävyystoimenpiteitä. On järjestetty tapahtumia ja koulutettu opettajia, toteutettu kyselyitä ja arvioitu nykytilannetta. Jokainen oppilaitos on toteuttanut toimenpiteitä omalla tavallaan. Samalla olemme olleet tiiviissä yhteydessä toisiimme, jakaneet ajatuksia, ideoita ja välillä ehkä turhautumisen hetkiäkin, mutta samalla tukeneet ja tsempanneet toisiamme.

Olemme päässeet tekemään hyvää yhteistyötä myös kansallista kestävyystiekarttaa työstävän VASKI-hankkeen kanssa. Uskon, että molemmat ovat hyötyneet hedelmällisistä keskusteluistamme.

Ensi vuonna meillä on edessä hankkeen toinen ja viimeinen vuosi. Paljon on työtä vielä edessä. Teemme kestävyyssuunnitelmia, laskemme hiilijalanjälkeä, opastamme ja koulutamme niin opiskelijoita kuin opettajiakin kestävyysteemoihin. Näillä näkymin käymme myös hakemassa oppia Savon koulutuskuntayhtymästä.

Päällimmäisenä kuluneesta vuodesta ovat jääneet Ihmiset ja kohtaamiset.  Lämmin kiitos siis kaikille projektiin osallistuneille ja kaikille sidosryhmiin kuuluville hyvästä ja aktiivisesta yhteistyöstä! Ensi vuonna jatketaan!

Nyt toivotan kaikille oikein mukavaa joulua ja onnea uudelle vuodelle!

Sanna Paloposki, KESTU-hankkeen projektipäällikkö

Opiskelijoiden osallistamista Turun Ammatti-instituutissa

Turun Ammatti-instituutissa TAI:ssa tehdään aktiivista yhteistyötä opiskelijoiden kanssa ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen sekä kestävyysosaamisen parissa. Osallistamisen avulla on tarkoitus saada opiskelijoiden ajatukset ja osaaminen näkyväksi sekä kouluttaa heistä kestävän kehityksen ammattilaisia omilla ammattialoillaan. Syksyn aikana yhteistyötä on jo käynnistetty eri teemakuukausien merkeissä ja samalla on saatu opiskelijoiden ääni konkreettisesti kuuluville esimerkiksi aamunavauksissa.  

Pohjatyötä tehtiin marraskuussa 2022 teettämällä opiskelijoilla kysely, jossa kartoitettiin kestävää kehitystä koskevia asenteita ja mielipiteitä. Saimme kyselyyn vastauksia eri koulutaloista ja ammattialoilta. Kyselyn tulosten analysointi on alkanut ja valmistuu joulukuun aikana. Kyselyiden tulokset huomioidaan opiskelijoiden osallistamisessa ilmasto- ja kestävyystoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Opiskelijoiden ympäristöasenteita kartoitettiin kyselyllä.

Yhteistyötä opiskelijayhdistyksen kanssa

TAI:n opiskelijoilla on opiskelijayhdistys TAIKA ry sekä aktiiviset opiskelijakunnat jokaisessa kuudessa koulutalossa. TAIKA ry:n edustajat ja TAI:n johto tapasivat yhteistyön merkeissä joulukuun alussa. Tapaamisessa päätettiin kehittää yhteistyötä hankkeen ja opiskelijoiden välillä. Yhteistyötapaamisessa opiskelijat nostivat jo esille kehittämistarpeen koulutalojen jätteiden lajittelulle. Viesti otettiin vastaan ja hankkeen aikana ratkotaan myös jätehuoltoon liittyviä ohjeistuksia ja toimintatapoja. 

TAIKA ry järjestää lukuvuoden aikana useita opiskelijatapahtumia. KESTU-hanke tukee TAIKA ry:tä tapahtumien kestävyysteemojen huomioimisessa ja tapahtumien kestävyysohjeistuksen luomisessa.

Opiskelijoiden osallistamiseksi rekrytoimme eri koulutaloista ja ammattialoilta kestävästä kehityksestä innostuneita ja innostuvia kestävyysvastaavia, ns. keke-agentteja. Hanke esittäytyy myös kevään 2023 uusien tutor-opiskelijoiden perehdytystilaisuudessa ja tarkoituksena on nimetä keke-tutoreita. KESTU on lupautunut järjestämään opiskelijakunnasta ja tutoreista kerätyille opiskelijoille kestävän kehityksen koulutusta. 

Opiskelijoita osallistetaan kestävyystoimiin esimerkiksi erilaisilla tempauksilla ja koulutuksilla.

Osaamispisteitä kestävyysteoista

TAI:ssa kehitetään kevään 2023 aikana yhteisten tutkinnon osien vapaasti valittaviin opintoihin kestävän kehityksen ”agenteille” soveltuva osio, laajuudeltaan 1 osaamispistettä. Kestävyysnäkökulmia nostetaan esille eri alojen tutkinnon perusteissa eri tavoin, mutta osallistumalla keke-agenttitoimintaan, opiskelija hyötyy toiminnasta myös osaamispisteiden myötä. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää opiskelijalta kestävään kehitykseen liittyvien toimenpiteiden tai tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.  

Opettajan osaaminen ja ammattitaito kestävän kehityksen eri teemoista on tärkeää opiskelijoiden osallistamisessa. Ympäristöosaaminen sisältyy kokonaisuutena kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin, joten opettajien tulisi pystyä omalla esimerkillään ja tiedoillaan innostamaan opiskelijoita kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Työelämä kulkee vahvasti mukana ammatillisessa koulutuksessa, joten työnantajien tuki ja kannustus kestävän tulevaisuuden rakentamiseen on myös nostettava esille. Tähän on mahdollista liittää esimerkiksi yrityskäyntejä opiskelijaryhmien kanssa.

Kestävä kehitys näkyi myös avoimien ovien päivänä TAI:n Aninkaisten koulutalossa, kun 9.- luokkalaiset kävivät tutustumassa eri ammattialoihin. Kierros starttasi juhlasalista, johon oli kerätty tietoutta niin ruokahävikin vähentämisestä kuin eri jätteiden lajittelustakin. 

Kirjoittaja:
Päivi Hauhtonen, opettaja, puhtausala, Turun ammatti-instituutti

Hyvinvointiteknologiaa kestävästi ja ympäristövastuullisesti Variassa

Hyvinvointiteknologian opiskelu

Hyvinvointiteknologialla autetaan ihmisten mielekästä selviämistä arjessa silloin kun siihen tarvitaan tukea. Hyvinvointiteknologialla halutaan lisätä ihmisen osallisuutta, turvallisuutta ja elämänlaatua. 

Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena on Vantaan ammattiopisto Variassa hyvinvointiteknologia-asentajien pakollinen ammatillinen tutkinnon osa ja tarjolla valinnaisena opintona muille aiheesta kiinnostuneille. Opiskelijoilta edellytetään tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja uteliasta mieltä kokeilla ja oppia uutta. Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan kanssa vaatii myös hyviä vuorovaikutustaitoja, joten niitäkin saa käyttää ja opetella. Opinto koostuu monipuolisesti niin sosiaali- ja terveysalan keskeisistä periaatteista, velvollisuuksista ja turvallisesta työskentelystä kuin asiakastyöstä, neuvonnasta ja laitehallinnastakin. Sekä kaiken tämän ympäristövastuullisesta toteuttamisesta! 

Opiskelijoiden ajatuksia ympäristövastuullisuudesta 

Mitä kestävyys ja ympäristövastuullisuus tarkoittavat hyvinvointiteknologian käytössä? Varian opiskelijoilla on hyviä kiteytyksiä, käytännön ohjeita ja monipuolisia näkökulmia aiheeseen: 

 • Kestävä tarvikkeiden käyttö, tarpeettoman jätteen välttäminen, jätteiden kierrätys, vaarallisten jätteiden turvallinen hävittäminen, kestävä syöminen ja matkustaminen sekä energiatehokkuus ovat tapoja saavuttaa hoitotyössä ekologista kestävyyttä. 
 • Laitteita pitää hankkia vain oikeaan tarpeeseen, jotta vältetään turhaa kulutusta.  
 • Materiaalien vastuullisuuteen pitää kiinnittää huomiota.  
 • Tuotteiden käyttöikä: kannattaako satsata parempaan laatuun, joka ehkä maksaa enemmän, mutta säästää laitteen uusimiselta vaikkapa vuosittain?  
 • Tarvitaan asennemuutosta ja tietoisuuden lisäämistä ympäristövastuullisuudesta.  
 • Tuodaan ihmisten arkeen tarkoituksenmukaisia hyvinvointiteknologisia laitteita ja sovelluksia. Vuokraa, jaa, korjaa, käytä laitteita, joihin saa monta profiilia. Vältä turhaa paperin käyttöä. 
 • Laitteiden uudelleenkäyttö ja oikeaoppiminen kierrättäminen, ihmisten kouluttaminen ympäristövastuulliseen laitteiden käyttämiseen, uusiutuvan energian käyttö sähkölaitteiden latauksessa, energian kulutuksen vähentäminen esim. turhaa yhtäaikaista käyttöä välttämällä.  
 • Kestävyys sosiaali- ja terveysalalla on ihmisten tervettä ja itseään toteuttavaa elämää sekä elämänlaadun parantamista pidemmällä aikavälillä. Hyvinvointiteknologialla pyritään samaan, mutta käytetään teknologiaa apuna. 
Varian opiskelijoiden järjestämät hyvinvointiteknologia-messut Foibekartanossa 11.10.2022

 

Toteutussuunnitelmatyötä yhdessä 

Variassa kirjoitetaan kaikkien perustutkintojen tutkinnon osien ympäristövastuunäkökulma auki toteutussuunnitelmiin. Mitä ekologisesti kestävä toiminta on juuri tällä alalla? Miten alan ammattilaisena voin vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen? Toteutussuunnitelmien pohjalta suunnitellaan tutkinnon osan opetus ja osaamisen hankkiminen myös ympäristöasioiden osalta.  

Hyvinvointiteknologian opinnoissa opettajat ja opiskelijat miettivät tämän yhteistyöllä:  

 • Kehittäjäopettaja luonnosteli tutkinnon osan ympäristövastuunäkökulman 
 • Tutkinnon osan opettajatiimi keskusteli, muokkasi ja täydensi ehdotusta 
 • Opiskelijaryhmä työsti ympäristövastuuta ensin itsenäisessä tehtävässä ja jatkoi keskustellen yhteisesti 
 • Saatiin lopullinen muotoilu toteutussuunnitelmaan 
 • Jatketaan toteutussuunnitelman toteuttamista opiskelun arjessa, huomioidaan yhdessä ympäristövastuullisuus projekteissa, työpaikoilla ja tapahtumissa 

Opiskelijoiden itsenäinen tehtävä ja learning cafe 

Opettajien tärkeän taustatyön jälkeen erityisen mielenkiintoisia olivat opiskelijoiden keskustelut ja huomiot. Opiskelijoilla on halu olla mukana tekemässä kestävää tulevaisuutta, ajatella pitkälle eteenpäin ja tehdä tulevaisuudessa työtä kestävyyden huomioiden. 

Opiskelijat aloittivat ympäristövastuun pohtimisen seuraavan tehtävän avulla: 

 1. Pohdi ja kirjoita mitkä kestävän kehityksen asiat ovat ajankohtaisia
  • sosiaali- ja terveysalalla? 
  • hyvinvointiteknologia-alalla? 
 1. Pohdi mitä tarkoittaa ympäristövastuullinen toiminta hyvinvointiteknologia-alalla. Listaa viisi (5) asiaa, jotka liittyvät mielestäsi ympäristövastuulliseen toimintaan hyvinvointiteknologian saralla.

Opettaja antoi jokaiselle henkilökohtaisen palautteen tehtävästä. Tämän jälkeen tehtävä purettiin ryhmissä learning cafe –tyyliin verraten ajatuksia muiden ryhmien ja opettajien tuotokseen. Tavoitteena oli keskustelun kautta saavuttaa yhteinen ymmärrys aiheesta. Samalla päästiin jo keskustelemaan aivan käytännön asioista, kuten: Mitä tämä tarkoittaa tulevien messujen näkökulmasta? Miten toteutamme tavoitteita työpaikoilla?  

Hyvinvointiteknologian opiskelua Vantaan ammattiopisto Variassa syksyllä 2022

 

Ja se toteutussuunnitelma 

Opiskelijoiden keskustelu ei ollut tärkeää vain oppimisen näkökulmasta, vaan se oli myös toteutussuunnitelmatyön kannalta olennaista. Keskustelujen tuloksena toteutussuunnitelmaa täydennettiin paremmaksi. Opiskelijoita myös motivoi kehittää suunnitelmaa, jonka mukaan seuraavat hyte-opiskelijat tulevat oikeasti opiskelemaan.  

Tältä toteutussuunnitelma näyttää nyt ympäristövastuun osalta: 

Ympäristövastuu toteutuu tässä tutkinnon osassa siten, että opetellaan 

 • toimimaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja ei hukata vaan luonnonvarojen käyttö on suunnitelmallista ja toiminta huolellista 
 • ymmärtämään elektroniikkalaitteiden elinkaari 
 • ymmärtämään elektroniikkajätteen (e-jäte) kierrätyksen hyödyt 
 • kierrättämään itse e-jätteet oikein 
 • laitteiden tarkoituksenmukaista käyttöä, huoltoa ja korjausta, joka vaikuttaa laitteen käyttöikään 
 • toimimaan energiatehokkaasti esimerkiksi suljetaan käyttämättömät laitteet 
 • hyödyntämään virtuaalisia oppimisympäristöjä esimerkiksi VR/AR, jolloin laitteita ei tarvitse ostaa, sillä useampi voi käyttää samaa laitetta virtuaalisesti. Lisäksi VR- ympäristön käyttäminen vähentää mm. matkustamista 
 • hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä sekä digitaalisia materiaaleja 
 • ymmärtämään kiertotalouden periaatteita esimerkiksi vuokraamalla laitteita ostamisen sijaan 

Kirjoittajat:

Anna Kepanen, verkkopedagogi ja KESTU-hankkeen projektivastaava, Vantaan ammattiopisto Varia 

Henna Varonen, hyvinvointiteknologian opettaja, Vantaan ammattiopisto Varia