Bedömning

Elevbedömningen bör på ett positivt sätt stödja och leda eleverna i riktning mot skolans grundläggande mål för fostran. Förutom elevernas inlärningsresultat skall bedömningen också gälla deras arbete och hela inlärningsprocessen. Till skolans fostrande uppgift hör också att bedöma elevens uppförande. Eleverna bör lära sig att ställa upp mål för sitt arbete samt att utvärdera sina egna arbetsresultat.

Man särskiljer mellan:
– bedömning under studierna
– slutbedömningen, som skall vara nationellt jämförbar.

För slutbedömningen har utbildningsstyrelsen utarbetat bedömningskriterier för vitsordet åtta i alla gemensamma läroämnen. Vi indelar läsåret i två perioder efter vilka arbetet utvärderas.
I åk 7 fylls en elektronisk utvärderingsblankett i av eleven tillsammans med förälder, lärare fyller i en egen blankett. Under vecka 47 hålls ett utvärderingssamtal tillsammans med vårdnadshavare, elev och klassföreståndare.
Årskurserna 7-9 bedöms med sifferbetyg två gånger per läsår.

Klicka på länkarna för mera information:

Vitsordskriterier ämnesvis (pdf 836KB)
(Eventuell uppdatering 2023)